Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 30

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzenie prac związanych z KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace związane z KNA oraz monitowano uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud. Na odcinku 2 wprowadzano uwagi IK do dokumentacji, przekazanie skorygowanych rysunków dla Tomu VI/3B; kontynuowano prace nad KNA.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 został wydany Tomu IV/2a Oświetlenie GDDKiA do zatwierdzenia przez Zamawiającego i IK; - wystąpiono o warunki przyłączenia do SZR; prowadzono prace nad Koncepcją SZR. Na odcinku 2 trwa oczekiwanie na zatwierdzenie projektów oświetlenia przekazanych do IK; prowadzono prace na Koncepcją SZR.
Branża teletechniczna –prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego oraz nad Koncepcja SZR .
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad KNA
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna - opracowywano badania po odblokowaniu egzekucyjnym działek.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzenie prac nad KNA.

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne polegające na wykonywaniu nasypów, wykopów, warstwy mrozoochronnej oraz wymianie gruntu (w okolicach Szemuda (ul. Klonowa, ul. Obrońców Szemuda), ul. Długa,  MOP Kamień, ul. Kwiatowa (Kamień) ul. Bożańska, ul. Jeziorna ul. Rolnicza, ul. Wołoszyna, ul. Rzemieślnicza ul. Chłopska. Trwały prace przy wykonywaniu nasypów i wykopów terenu na MOP Kamień (str. południowa). Kontynuowano prace ziemne przy w. Koleczkowo. Na odcinku 2 -  prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu w ciągu Trasy Chwaszczyńskiej oraz Trasy Kielnieńskiej oraz Trasie Głównej. Kontynuowano prace ziemne przy węźle Chwaszczyno oraz Wielki Kack. Przy ul. Nowej Rdestowej kontynuowano prace przy odhumusowaniu terenu.
Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) (ul. Klonowa, Szemud) – trwało betonowanie filarów P2
WD-72 (km 1+374) (ul. Myśliwska, Szemud)   – trwało betonowanie poprzecznicy P2, betonowanie ciosów podłożyskowych P1 P3
ES-77(km 5+080) (ul. Kwiatowa, Kamień)   – trwało betonowanie ścianki zaplecznej P1L
WD-78 ( km 6+148) (ul. Wczasowa, Koleczkowo) – trwało betonowanie skrzydełka P1 oraz ciosów podłożyskowych P1 P3
MS-81 (7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P1P, zbrojenie fundamentu P1L, zbrojenie filarów P2L, zbrojenie słupów P4P, palowanie na podporze  P5 oraz badania dynamiczne pali P5.
WD-82 (km 8+412) ( węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   –  trwało betonowanie ciosów podłożyskowych oraz zbrojenie i  deskowanie poprzecznicy P2.
PP-84 (km 10+249) – trwało zbrojenie fundamentu, wbudowanie betonu podkładowego
PZŁ-59  - wykonano zasypkę przepustu

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-93 (Tr.K km 1+285) – wykonano zbrojenie fundamentu P2P, trwało betonowanie fundamentu P2L oraz P2P
WD-94 (Tr.K km 1+427) – trwało betonowanie fundamentu P2L, zbrojenie fundamentu P1L oraz P2P. Wykonano skucie głowic pali P1
WD-100 (km 4+173) – trwał montaż zbrojenia ustroju nośnego, szalowanie skrzydeł P3.2
WD-101 (km 4+500) – trwało betonowanie skrzydła P1.1, szalowanie skrzydła P4.1; spawanie konstrukcji stalowej na podporach
WS-102 (km 320+425) –  wbudowywano chudy beton do podpory P1 ZRP
WD-103 (km 320+671) – trwało szalowanie skrzydeł P1
WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało betonowanie skrzydła P2 ZRL
WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwało szalowanie skrzydeł P1 ZRP
WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało szalowanie korpusu P3
Obiekt WD-93-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach wodociągowych oraz zbiornikach retencyjnych – ul. Słowackiego, ul. Rzemieślnicza, ul. Bożańska, u. Stefanowskiego,  ul. Zacisze, ul. Zamczysko.
Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  w rejonie Tesco. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 - PSC-4 ( ul. Chwaszczyńska, rejon obwodnicy, rejon Polifarbu). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (w.Chwaszczyno, ul.Nowa Rdestowa, łącznik przy ul. Krzemowej, ZOT) oraz sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia (okolice ul.Anyżowej)
Branża elektroenergetyczna –na odcinku 2 trwały przepięcia kolizji na ul.Nowa Rdestowa i Krzemowa, układano kable w km 1+600 – 2+050 oraz od GPZ do Chwaszczyńskiej 130; wykonano wykop pod kable w granicach OPZ oraz QUIZA, na ul.Krzemowej wykonano fundamenty pod słupy trakcyjne.
Branża teletechniczna –na odcinku 2 trwała budowa sieci ORANGE i NETIA na ul. Chwaszczyńskiej do ZOT
Branża melioracyjna -  na odcinku 1 wykonywano umocnienie rowu  km 13+000
Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na odcinku 2 (przy. W.Wielki Kack)
Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl