Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 31

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzenie prac związanych z KNA. Prowadzono prace nad projektem Stałej Organizacji Ruchu na obu odcinkach oraz trwa uaktualnianie Projektu Wykonawczego branży drogowej uwzględniając KSZR.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace związane z KNA oraz otrzymano negatywną opinię wraz z nowymi warunkami technicznymi od Gestora dot. projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud. Na odcinku 2 prowadzono prace związane z KNA.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 i 2 prowadzono prace nad Koncepcją SZR oraz wprowadzono uwagi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu do projektów oświetlenia. Dodatkowo na odcinku 1 wystąpiono o warunku na zwiększenie mocy – ośw, ZDiZ.
Branża teletechniczna –prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego oraz nad koncepcją SZR.
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad KNA
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna - wykonywanie badań po odblokowaniu egzekucyjnym działek.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzenie prac nad KNA.

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne polegające na wykonywaniu nasypów, wykopów, warstwy mrozoochronnej oraz wymianie gruntu (w okolicach Szemuda (ul. Klonowa), ul. Obrońców Szemuda, ul. Myśliwska, ul. Długa, MOP Kamień, ul Agrestowa, ul. Chabrowa, ul. Kwiatowa (Kamień) ul. Bożańska, ul. Polna, ul. Jeziorna, ul. Rolnicza, ul. Brzozówko, ul. Wołoszyna, ul. Rzemieślnicza. Trwały prace przy wykonywaniu nasypów i wykopów terenu na MOP Kamień (str. południowa). Kontynuowano prace ziemne przy w. Koleczkowo. Na odcinku 2 -  prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu w ciągu Trasy Chwaszczyńskiej oraz Trasy Kielnieńskiej oraz Trasie Głównej. Kontynuowano prace ziemne przy węźle Chwaszczyno oraz Wielki Kack. Przy ul. Nowej Rdestowej kontynuowano prace przy odhumusowaniu terenu.

 

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) (ul. Klonowa, Szemud)– trwało betonowanie korpusu P1
WD-72 (km 1+374) (ul. Myśliwska, Szemud)   – trwało betonowanie skrzydła P1.2
ES-77(km 5+080) (ul. Kwiatowa, Kamień)   – trwało betonowanie korpusu P4P oraz betonowanie oczepu P2L
WD-78 ( km 6+148) (ul. Wczasowa, Koleczkowo) – trwało zbrojenie i deskowanie poprzecznic P1
MS-81 (7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało zbrojenie korpusu P1P, betonowanie fundamentu P1L, betonowanie oczepu P2P, zbrojenie filarów P2L, betonowanie filarów P3P, betonowanie fundamentu P4L, palowanie P5, chudy beton P5 oraz zbrojenie słupów P3L
WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   –  trwało zbrojenie deskowanie poprzecznic P1, P2 i P3
PP-84 (km 10+249) – trwało oraz zbrojenie fundamentu JP

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-93 (Tr.K km 1+285) – trwało zbrojenie i szalowanie przyczółka P3L oraz zbrojenie filara P2L
WD-94 (Tr.K km 1+427) – trwało zbrojenie fundamentu P1L i P1P, betonowanie fundamentu P2P i P1L oraz zbrojenie i szalowanie przyczółka P2L
WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało zbrojenie i szalowanie przyczółka P3
WD-100 (km 4+173) – trwało betonowanie ustroju nośnego
WD-101 (km 4+500) – trwało szalowanie i beton skrzydła P4.2
WS-102 (km 320+425) –  trwało zbrojenie fundamentu P1 ZRP
WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało betonowanie filara P2 ZRP oraz montaż zbrojenia poprzecznic
WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwało szalowanie skrzydeł P1 ZRP
WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało szalowanie korpusu P3
Obiekt WD-93-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy.

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy sieci gazowej wysokiego ciśnienia PG-2 (ul. Zamczysko), prace związane z kanalizacją deszczową S7 i KD13 (ul. Dworska, ul. Jeziorna) oraz prace przy kanalizacji sanitarnej PKS-7 (ul. Rzemieślnicza). Dodatkowo trwał montaż pierścieni odciążających i pokryw oraz wykonanie kanałów do zbiorników ZR7, ZR7, ZR9 i ZR10. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  przy ul. Chwaszczyńskiej, ul. Nowowiczlińskiej oraz w rejonie Tesco. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1, PSC-1.1, PSC-3 i PSC-4 ( ul. Chwaszczyńska-rejon K616, WS102, WS 100, komora 618, 619 oraz rejon Polifarbu). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (rejon obwodnicy) oraz sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia ( ul. Gdyńska, ul. Telewizyjna)
Branża elektroenergetyczna –na odcinku 2 trwało układanie kabli na kolizji 55SN, przełączenie kolizji 12Sn, 15SN, 58nn i 60nn. Dodatkowo kopano pod kable oraz betonowanie fundamentów sieci trakcyjnej na ul. Krzemowej
Branża teletechniczna –na odcinku 2 trwała budowa kanalizacji ORANGE i NETIA na ulicy Chwaszczyńskiej w okolicy POLIFARBU i ZOT
Branża melioracyjna -  brak robót w raportowanym okresie
Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na odcinku 2 (przy. W.Wielki Kack) Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy  

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl