Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 32

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -  Prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2; Prowadzenie prac nad KNA; Prowadzono prace nad projektem Stałej Organizacji Ruchu na odcinku 1 i 2. Trwa uaktualnianie Projektu Wykonawczego branży drogowej na odcinku 1 i 2 uwzględniając KSZR
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwa przygotowanie odpowiedzi na KNA. Przygotowywano stanowiska w związku z brakiem uzgodnienia projektu stacji hydroforowej. Na odcinku 2 trwa uzyskanie akceptacji projektów likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej zakres ZDiZ przez IK. Prowadzono prace nad KNA
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 prowadzono prace nad Koncepcją SZR. Na odcinku 2 trwało wprowadzanie uwag Zamawiającego i IK do projektów oświetlenia;  prowadzono prace na Koncepcją SZR.
Branża teletechniczna –prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego oraz nad Koncepcja SZR .
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad KNA
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna - opracowywano badania po odblokowaniu egzekucyjnym działek.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzenie prac nad KNA.

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne polegające na wykonywaniu nasypów, wykopów, warstwy mrozoochronnej oraz wymianie gruntu (w okolicach Szemuda (ul. Klonowa, ul. Obrońców Szemuda), ul. Długa,  MOP Kamień, ul. Kwiatowa (Kamień) ul. Bożańska, ul. Jeziorna ul. Rolnicza, ul. Wołoszyna, ul. Rzemieślnicza ul. Chłopska. Trwały prace przy wykonywaniu nasypów i wykopów terenu na MOP Kamień (str. południowa). Kontynuowano prace ziemne przy w. Koleczkowo.  Wykonano odcinek próbny w km 9+050 – 9+500
Na odcinku 2 -  prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu w ciągu Trasy Chwaszczyńskiej oraz Trasy Kielnieńskiej oraz Trasie Głównej. Kontynuowano prace ziemne przy węźle Chwaszczyno oraz Wielki Kack. Przy ul. Nowej Rdestowej kontynuowano prace przy odhumusowaniu terenu.

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

PZGd -73 (2+190) (ul. Długa, Kamień)      – wykonywanie izolacji bitumiczno-lateksowa
ES-77(km 5+080) (ul. Kwiatowa, Kamień)   – trwało betonowanie oczepu P2L
WD-78 ( km 6+148) (ul. Wczasowa, Koleczkowo) – trwało betonowanie poprzecznicy P1
MS-81 (7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało zbrojenie korpusu P1P,  P1L; betonowanie korpusu P1P, betonowanie oczepu P2P, zbrojenie deskowanie oczepu P3P, zbrojenie deskowanie słupów P4P, zbrojenie deskowanie fundamentu P5P.
WD-82 (km 8+412) ( węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   –  trwało wykonanie izolacji cienkowarstwowej P1, izolacja cienkowarstwowa P3, izolacja gruba P1, zbrojenie deskowanie poprzecznicy P1, zbrojenie deskowanie poprzecznicy P2, zbrojenie deskowanie poprzecznicy P3, betonowanie poprzecznic P1 P2 P3
PP-84 (km 10+249) – trwało zbrojenie fundamentu JP, JL

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-93 (Tr.K km 1+285) – wykonano zbrojenie i szalowanie przyczółka P3L; zbrojenie filarów P2L, P2P
WD-94 (Tr.K km 1+427) – trwało betonowanie fundamentu P1P, zbrojenie i szalowanie przyczółka P2L
WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało zbrojenie i szalowanie przyczółka P3
WD-101 (km 4+500) – trwało betonowanie skrzydła P4.2
WS-102 (km 320+425) –  trwało zbrojenie fundamentu P1 ZRP
WS-104 (km 319+724 ZOT) – wbudowywano chudy beton P2 ZRP, betonowanie filara P2 ZRL, montaż zbrojenia poprzecznic
WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwało szalowanie zbrojenie skrzydeł P1 ZRP
WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało szalowanie korpusu P3
Obiekt WD-93-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kanalizacji deszczowej oraz zbiornikach retencyjnych – ul. Słowackiego, ul. Rzemieślnicza, ul. Bożańska, u. Stefanowskiego,  ul. Zacisze, ul. Zamczysko.  Trwały przygotowania  w zakresie przełączenia sieci gazowej wysokiego ciśnienia PG-2 w km 11+851. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  w rejonie Tesco oraz ul.Nowowiczlińskiej. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 - PSC-4 ( ul. Chwaszczyńska, rejon obwodnicy, rejon Polifarbu). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (w.Chwaszczyno, ul.Nowa Rdestowa, ul.Chwaszczyńska) oraz sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia (okolice ul. Gdyńskiej, ul.Gdyńska/Telewizyjna )
Branża elektroenergetyczna –na odcinku 2 trwało układanie kabli sn i nn w rejonie ul.Chwaszczynskiej; na ul.Krzemowej wykonano montaż fundamentów trakcyjnych.
Branża teletechniczna –na odcinku 2 układano kanalizację teletechniczną w rejonie ul.Chwaszczyńskiej
Branża melioracyjna -  na odcinku 1 wykonywano montaż przepustu w km 5+600
Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na odcinku 2 (przy. W.Wielki Kack)
Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy  

 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl