Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 36

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem Stałej Organizacji Ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2 oraz prowadzenie prac związanych z KNA. .
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 i 2 prowadzono prace związane z przygotowaniem odpowiedzi na KNA.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 i 2 prowadzono prace nad Koncepcją SZR oraz wprowadzono uwagi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu do projektów oświetlenia.
Branża teletechniczna – oczekiwanie na zatwierdzenie projektu KT przez IK.
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad KNA
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – opracowywanie badań po odblokowaniu egzekucyjnym działek.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzenie prac nad KNA.

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne polegające na wykonywaniu nasypów, wykopów, warstwy mrozoochronnej, podbudów zasadniczych oraz warstw ulepszonego podłoża (w okolicach Szemuda (ul. Klonowa), ul. Myśliwska, ul. Odysa, MOP Kamień, Kwiatowa, ul. Bożańska, ul. Stefanowskiego, ul. Polna, ul. Wołoszyna, ul. Rzemieślnicza, ul. Dworska, ul. Chłopska. Trwały prace przy wykonywaniu wykopów i nasypów terenu na MOP Kamień oraz układania warstwy mrozoochronnej na węzłach. Dodatkowo trwało wykonywanie nasypów i wykopów z dróg dojazdowych.
Na odcinku 2 -  prace ziemne polegające na wykonywaniu warstw ulepszonego podłoża w ciągu Trasy Chwaszczyńskiej. Kontynuowano prace ziemne przy węźle Chwaszczyno oraz Wielki Kack. Przy ul. Nowej Rdestowej kontynuowano prace związane z wymianą gruntu i nasypami. Trwało wykonywanie podbudów pomocniczych na ZOT.

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) (ul. Klonowa, Szemud)– trwało zbrojenie poprzecznic P1-P3 oraz betonowanie korpusu P3
WD-72 (km 1+374) (ul. Myśliwska, Szemud)   – trwało zbrojenie ustroju nośnego
PZGd -73 (2+190) (ul. Długa, Kamień)      – trwało dozbrajanie zamków
ES-77(km 5+080) (ul. Kwiatowa, Kamień)   – trwało betonowanie oczepu P2P i P3L
WD-78 ( km 6+148) (ul. Wczasowa, Koleczkowo) – trwało zbrojenie ustroju nośnego
MS-81 (7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało wykonywanie izolacji cienkowarstwowej P1L, P1P, P2L, P2P, zasypka fundamentu P2, zbrojenie i deskowanie oczepu P2L i P3L, betonowanie oczepu P3L, betonowanie słupów P4P, zbrojenie słupów P4L, zbrojenie korpusu P5L oraz zbrojenie i betonowanie fundamentu P5P.
WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   –  trwało izolowanie grube P1 i P3 oraz zbrojenie ustroju nośnego
PP-84 (km 10+249) – trwało zbrojenie ścian ustroju nośnego JP, betonowanie fundamentu JL oraz chudy beton

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-92 (Tr.K km 0+834) – trwało przygotowanie platform pod wykonanie pali
WD-93 (Tr.K km 1+285) – trwało zbrojenie i szalowanie przyczółka P3P
WD-94 (Tr.K km 1+427) – trwało betonowanie korpusu przyczółka P2L oraz zbrojenie i szalowanie przyczółka P1L
WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało zbrojenie i szalowanie fundamentu P2, betonowanie fundamentu P2 oraz wykonywanie zasypek do poziomu góry fundamentu, podpora P3
KD-99 (km 3+716) – trwało betonowanie słupa P3
WD-100 (km 4+173) – trwała izolacja kap chodnikowych oraz montaż desek gzymsowych
WD-101 (km 4+500) – trwało zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego
WS-102 (km 320+425) –  trwało zbrojenie i szalowanie korpusu P1 ZRP
WD-103 (km 320+671) – trwało szalowanie i zbrojenie skrzydła P1.1, betonowanie skrzydła P1.1
WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało zbrojenie i betonowanie poprzecznic P2 ZRL ZRP
WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwało szalowanie i zbrojenie skrzydła P2.2
WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało betonowanie skrzydła P1.1 oraz zbrojenie i szalowanie skrzydła P3.1

Obiekt WD-93-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy sieci gazowej wysokiego ciśnienia PG-1 (ul. Wczasowa) oraz sieci gazowej wysokiego ciśnienia PG-2 (ul. Zamczysko), prace związane z kanalizacją deszczową S6 (ul. Kwiatowa) oraz prace przy sieci wodociągowej PW-1 (ul. Obrońców Szemuda), PW-2 (ul. Myśliwska), PW-7 (ul. Kwiatowa), PW-9 (ul. Kielnieńska), PW-10 (ul. Wołoszyna), PW-15 (ul. Chłopska). Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  przy ul. Nowowiczlińskiej oraz w rejonie Tesco. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1,  PSC-2, PSC-2.1, PSC-3 i PSC-4 , PSC 4.1 (ul. Chwaszczyńska  komora 618, 619 oraz rejon Polifarbu, ul Sojowa, ul. Chwaszczyńska rejon WS 100). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (ul. Chwaszczyńska, w. Chwaszczyno, rejon obwodnicy, ul. Krzemowa, ul. Nowa Rdestowa) oraz sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia ( ul. Chwaszczyńska, ul. Polna)

Branża elektroenergetyczna – na odcinku 1 trwało układnie kabli na kolizjach 11 i 12SN. Na odcinku 2 trwało przełączenie kolizji 70SN, 75NN oraz 66NN . Przy ulicy Rdestowej i Nowowiczlińskiej wykonywano fundamentu pod słupy trakcyjne.
Branża teletechniczna – na odcinku drugim trwała budowa kanalizacji przy Chwaszczyńskiej 130 w stronę ZOT.
Branża melioracyjna -  wykonywano wykop rów w km 10+450
Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy porządkowaniu terenu po rozbiórce stacji benzynowej na odcinku 2 (przy. W.Wielki Kack) Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy  

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl