Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Wrzesień 2020

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2 oraz nad projektem Stałej Organizacji Ruchu na odcinku 1 i 2. Przekazano projekt Stałej Organizacji Ruchu dla odcinka 1 i 2 do Inżyniera i Zamawiającego oraz do ZDiZ w Gdyni w celu wydania opinii. Prowadzono prace nad KNA
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 przekazano projekt Hydroforni w Kamienu do uzgodnienia przez GDDKiA. Na obu odicnkach trwają pracę nad KNA
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 prowadzono prace nad SZR; wprowadzano uwagi Zamawiającego i IK do projektów oświetlenia. Na odcnku 2 procedowano zatwierdzenia wniosków o Warunki Przyłączenia dla SZR z Zamawiającym oraz IK.
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego.
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  na obu odcinkach prowadzono bieżącą analizę i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwa prowadzenie prac nad KNA
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace ziemne polegające na robieniu nasypów oraz wykopów w ciągu Trasy Głównej oraz dróg dojazdowych, ustawiono podbudowę zasadniczą, pomocniczą oraz warstwę ulepszonego podłoża, kontynuowano roboty polegające odhumusowaniu, ukłądano wartswę mrozoochronną, warstwę wiążącą. Na odcinku 2 - trwały prace ziemne polegające na robieniu nasypów i wykopów oraz prowadzono prace nad odhumusowaniem, podbudową pomocniczą, zasadniczą i układaniem warstwy ulepszonego podłoża.UKładano podbudowe z kruszywa niezwiązanego oraz związanego cementem; podbudowę z betonu asfaltowego oraz warstwę wiążącą
Branża mostowa - prowadzono prace związane ze zbrojeniem podpór, fundamentów, korpusów oraz betonowaniem fundamentów, wykonywaniem ciosów podłożyskowych, zbrojeniem murów, montażem belek, konstrukcji stalowej na obiektach WD-70, WD-72, PZGd-73, WD-75, ES-77, WD-78,WS-80, MS-81, WD-82, PP-84 oraz WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, KD-99, WD-100, WD-101, WS-102, WD-103, WS-104, WS-105, WD-106.
Branża sanitarna – prowadzono Roboty dot. kanalizacji deszczowej S6 (km 5+060), S5 (MOP PD), SW5 (km 4+470) oraz umocnieniem ZR 11, siecią wodociągową PW-2 (km 1+398), PW-1 (km 0+316),PW-7 ( km 5+182), PW-8 (km 7+009), PW-9 (km 8+301), PW-10 (km 10+303),, PW-12 (km 11+109), PW-15 (km 13+450. Kontynuowano pracę pzry sieci gazowej wysokiego ciśnienia PG-1 i PG-2 (km 11+850). W km 8 wykonano montaż pierścieni odciążających i pokryw wraz z montażem kratek żeliwnych. Na odcinku drugim prowadzono prace nad siecią ciepłowniczą PSC-1 (ul. Chwaszczyńska rejon K616), PSC-2 (ul. Sojowa), PSC-3 (ul. Chwaszczyńska, rejon WD-100), PSC-4 (ul. Chwaszczyńska komora K619) oraz PSC-4.1 (ul.Chwaszczyńska, rejon Polifarb). Prowadzono również prace związane z siecią gazową niskiego i średniego ciśnienia PG-1 (ul. Polna; km 0+630 TK) , PG-5 (ul. Chwaszczyńska), PG-9 ( ul.. Chwaszczyńska, rejon WS-102). Wykonano prace nad siecią kanalizacji deszczowej w zakresie GDDKiA kanał: KS-12, KD-48, KD-49, KD-50, KD-88, KD-6, KD-29, KD-43,  kanalizacji deszczowej w zakresie ZDiZ kanał KD-76  oraz prace nad siecią wodociągową PW-15.
Branża elektroenergetyczna -  na odcinku 1 układano kable oraz dokonano przepięcia na kolizjach 11 i 12 SN (km 12+400). Na odcinku 2 trwały prace polegające na przełaczeniu kolizji 70SN (ul.Węgierska),75SN (ul.Węgierska),66nn (ul.Nowowiczlińska), 23nn (ul.Węgierska), 57nn (ul. Chwaszczyńska/Górnicza), 25nn (ul.Nowa Rdestowa). Wykonywano fundamenty do słupów trakcyjnych (ul. Nowowiczlińska i ul.Rdestowa, pętla Kacze Buki).
Branża teletechniczna - trwały prace związane z budową kanalizacji firmie PRESTOL, od QUIZA do ZOT (ORANGE, NETIA, POLKOMTEL), wykonano przepięcie sieci VECTRA, ORANGE, LIMES i EXATEL (ul.Krzemowa, Rdestowa, Starochwaszczyńska)
Branża melioracyjna – na odcinku 1 wykonano prace związane  z wykonaniem przepustu na drodzę DD_7+890P, W_Ko_L2 (km 0+133) oraz DD_11+460L.
Branża ogólnobudowlana - kontynuowano prace związane z porządkowaniem terenu po rozbiórce stacji benzynowej, trwała rozbiórka komisu

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 40

Tydzień 39

Tydzień 38

Tydzień 37

Tydzień 36

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl