Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Październik 2020

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2; trwała analiza uwag do Projektu Organizacji Ruchu. Prowadzenie prac nad KNA. Trwały prace nad niweletą Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta; trwała analiza uwag do Projektu Organizacji Ruchu
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA; Uzyskano stanowisko Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie zmian projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia. Na odcinku 2 trwało opracowywanie operatu wodnoprawnego dla kanalizacji deszczowej w ul. Źródło Marii; Przygotowywano odpowiedzi na KNA. Przygotowano operat wodnoprawnego dla kanalizacji deszczowej w ul. Źródło Marii – złożono w Wodach Polskich.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 trwała analiza oraz wprowadzanie uwag Zamawiającego oraz IK do Tomów IV/3; na odcinku 2 oczekiwano na zatwierdzenie Tomu IV/2b Oświetlenie drogowe ZDiZ; oczekiwano na opinie dot. rezerwowania oświetlenia (Tom IV/2a Oświetlenie drogowe GDDKiA). Wydano Tom IV/3a, IV/3b, IV/3c oraz IV/3d do zatwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego
Branża teletechniczna - na odcnku 1 prowadzono prace nad KNA; oczekiwano na zatwierdzenie projektu kanału technologicznego; Na odcinku 2 wydano Tom V/2 do zatwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  na obu odcinkach prowadzono bieżącą analizę i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwa prowadzenie prac nad KNA
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - trwała weryfikacja projektu szaty roślinnej na odc. 1 i 2 przez Inzyniera oraz Zamawiającego

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace ziemne polegające na robieniu nasypów oraz wykopów w ciągu Trasy Głównej oraz dróg dojazdowych, ustawiono podbudowę zasadniczą, pomocniczą oraz warstwę ulepszonego podłoża, kontynuowano roboty polegające odhumusowaniu, ukłądano wartswę mrozoochronną, warstwę wiążącą. Na odcinku 2 - trwały prace ziemne polegające na robieniu nasypów i wykopów oraz prowadzono prace nad odhumusowaniem, podbudową pomocniczą, zasadniczą i układaniem warstwy ulepszonego podłoża.UKładano podbudowe z kruszywa niezwiązanego oraz związanego cementem; podbudowę z betonu asfaltowego oraz warstwę wiążącą.
Na obu odcinakch zostało wykonano:

  • Odchumusowanie - ok. 10 000 m3;
  • Wymiana gruntu - ok. 25 000 m3;
  • Wykop - ok. 65 000 m3;
  • Nasyp - ok 65 000 m3;
  • WUP - ok. 20 000 m2;
  • Podbudowa pomocnicza - ok. 25 000 m2;
  • Pobudowa zasadnicza - ok. 25 000 m2;
  • Warstwa mrozoochronna - ok. 40 000 m2;
  • Ścieki trójkątne - ok. 3 000 mb;
  • Masa bitumiczna - ok. 6 000 m2

Branża mostowa - prowadzono prace związane ze zbrojeniem podpór, fundamentów, korpusów oraz betonowaniem fundamentów, wykonywaniem ciosów podłożyskowych, zbrojeniem murów, montażem belek, konstrukcji stalowej na obiektach WD-70, WD-72, PZGd-73, WD-75, ES-77, WD-78,WS-80, MS-81, WD-82, PP-84 oraz PZds-90, WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, KD-99, WD-100, WD-101, WS-102, WD-103, WS-104, WS-105, WD-106.
Branża sanitarna – prowadzono Roboty dot. kanalizacji deszczowej S6 (km 5+060), S5a (MOP PD), SW5 (km 4+470) oraz siecią wodociągową PW-11 (km 11+106),PW-12 (km 11+109). Trwały pracę nad kanalizacja sanitarną PKS-5a (MOP), PKS-7 (km 11+321), PKS-2 (DD_0+020P), PKS-3( km 1+541) oraz PKS-5 (km 3+525). Wykonano montaż pierścieni odciążających i pokryw wraz z montażem kratek żeliwnych. Na odcinku drugim prowadzono prace nad siecią ciepłowniczą PSC-3 (ul. Chwaszczyńska, komora K618), PSC-4 (ul. Chwaszczyńska komora K619) oraz PSC-4.1 (ul.Chwaszczyńska, rejon Polifarb). Prowadzono również prace związane z siecią gazową niskiego i średniego ciśnienia PG-2 (ul. Gdyńska) , PG-5 (ul. Chwaszczyńska), PG-9 ( ul.Chwaszczyńska, rejon WS-102). Wykonano prace nad siecią kanalizacji deszczowej w zakresie GDDKiA kanał: KD-8, KD-10, KD-13, KD-23, KD-28, KD-29 (w. Chwaszczyno), KD-44, KD-45,KD-46, KD-47, KD-48, KD-49, KD-50, KD-52, KD-76, KD-78 (ZOT) oraz w zakresie ZDiZ - KD-76 (Dn 1400); Prowadzono prace nad siecią kanalizacji sanitarnej PKS-1 (rejon Polifarbu) oraz prace nad siecią wodociągową PW-15 ( w okolicach ZOT), PW-12(rejon Polifarb). Kontynuowano pracę przy zbiornikach retencyjnych w ciagu ZOT.
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 trwały prace polegające na przełaczeniu kolizji 21,24,26,27SN (GPZ Starochwaszczyńska, HAMILTON), 43, 55SN, 5ST(GPZ Chwaszczyńska 130). Usunieto kolizji 6SN, 7SN, 14SN, 18SN,33SN, 34SN,37-38cSN, 41sn, 42SN,47SN, 51-53SN,57SN,63-65SN69SN, 14-16nn, 20nn, 22nn, 50-54nn64nn,67nn,69-74nn, 76nn. Trwał montaż słupów trakcyjnych na ul. Rdestowej, budowano fundamenty trakcyjne.
Branża teletechniczna - trwały prace związane z budową kanalizacji ORANGE, NETIA, POLKOMTEL (od QUIZA do ZOT), wykonano przepięcie światłowodu ORANGE
Branża melioracyjna – na odcinku 1 wykonano prace związane  z umocnieniem rowu w km 5+600 oraz 7+000.
Branża ogólnobudowlana - kontynuowano prace związane z porządkowaniem terenu po rozbiórce stacji benzynowej, trwała rozbiórka komisu
Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 44

Tydzień 43

Tydzień 42

Tydzień 41

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl