Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

02/11/2021 r.

Tydzień 42

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2; trwała analiza uwag do Projektu Organizacji Ruchu oraz prace związane z KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na obu odcinkach przygotowywano odpowiedzi na KNA.
Dodatkowo, na odcinku 2 trwało pracowywanie operatu wodnoprawnego dla kanalizacji deszczowej w ul. Źródło Marii.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 trwała analiza oraz wprowadzanie uwag Zamawiającego oraz IK do Tomów IV/3. Na odcinku 2 oczekiwano na zatwierdzenie Tomu IV/2b Oświetlenie drogowe ZDiZ
Branża teletechniczna – prowadzono prace nad KNA. Na odcinku 2 wydano Tom V/2 do zatwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad KNA.
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - przekazano wersję papierową projektu szaty roślinnej na odc. 1 i 2

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów oraz wykopów; ułożenie warstwy mrozoochronnej; wykonano ścieki korytkowe orz wymianę gruntu)
- MOP (po stronie lewej prowadzone prace ziemne polegające na wykonaniu wykopu oraz wykonywano wymianę gruntu)
- w.Koleczkowo ( na łącznicy L1 i L2 wbudowywano warstwę mrozoochronną)
- Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne ( prowadzono prace ziemne polegające na wykonaniu nasypu na drodze DD_0+110L )

Na odcinku 2:
- w. Chwaszczyno (prace ziemne na łącznicy L5 oraz L6)
- w. Gdynia Wielki Kack (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów oraz wykopów; wbudowywano podbudowy zasadniczej)
- Trasa Chwaszczyńska (prowadzono prace ziemne polegające na wykonaniu nasypu w km 3; wbudowywano podbudowę zasadniczą w km 3+500)
- ul.Nowa Rdestowa - wykonanie nasypu oraz wykopu w km 2
- Trasa Kielnieńska (wykonano wykop w km 0+400-0+500)
- Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne (prowadzono prace ziemne polegające na wykonaniu nasypu na drodze DL_13+920L)

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) (ul. Klonowa, Szemud)– trwało betonowanie poprzecznic P1, P3
WD-72 (km 1+374) (ul. Myśliwska, Szemud) - zbrojenie ustroju nośnego
PZGd -73 (2+190) (ul. Długa, Kamień)  – trwało zbrojenie murów M3
WD-75 (3+411) (ul. Pod Lasem, Kamień) – trwało zbrojenie fundamentów
ES-77(km 5+080) (ul. Kwiatowa, Kamień)   – trwało betonowanie skrzydła
WD-80 (km 7+513) (ul. Jeziorna, Koleczkowo) – trwało wbijanie pali P2 oraz badania statyczne pali P1
MS-81 (7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwała zasypka fundamentu P1; izolacja fundamentu P5; zbrojenie deskowanie poprzecznic P1 P2 P3; betonowanie ciosów podłożyskowych P4L,P5L
WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   –  trwała zasypka za przyczółkiem P1, P3; zbrojenie deskowanie ustroju
PP-84 (km 10+249) – trwało zbrojenie deskowanie ścian i stropu JP oraz zbrojenie deskowanie ścian JL

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
WD-92 (Tr.K km 0+834) – wykonano zbrojenie podpory P2
WD-93 (Tr.K km 1+287) - wykonano platformy pod pale P1
WD-94 (Tr.K km 1+427) – trwało zbrojenie szalowanie przyczółka P1P; zbrojenie szalowanie skrzydła P2L P2P
WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało betonowanie fundamentu P1, zbrojenie filarów P2
KD-99 (km 3+716) – trwało betonowanie korpusu P4, betonowanie fundamentu P2
WD-100 (km 4+173) – trwała zasypka przyczółka P1
WD-101 (km 4+500) – trwała zasypka przyczółka P1 i P4
WS-102 (km 320+425 ZOT) - wykonanie pali prefabrykowanych P2 ZRP ZRL
WD-103 (km 320+671) – trwało spawanie konstrukcji nośnej
WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało zbrojenie ustroju nośnego  ZRP
WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwało zbrojenie ustroju nośnego ZRP
WD-106 (km 321+127 ZOT) - trwała zasypka przyczółka P1
Obiekty WD-92-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową S5A (MOP Kamień), prace przy sieci wodociągowej PW-12 (ul. Rzemieślnicza), prace przy sieci kanalizacji
sanitarnej PKS-5 (Kamień) oraz PKS-7 (Koleczkowo). Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  PW-15 oraz PW-12 w rejonie Tesco i ul. Krzemowej. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-3 i PSC-4
(ul. Chwaszczyńska, rejon komory K618 oraz rejon WS-100). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (ul. Chwaszczyńska, ul. Krzemowa, ul. Chwaszczyńska rejon zjazdu z ZOT, ul. Nowa Rdestowa), sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia (ul. Chwaszczyńska) oraz kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul. Chwaszczyńska, rejon WS-102)
Branża elektroenergetyczna – na odcinku 2 trwał montaż słupów trakcyjnych  oraz wykonanie przewiertów pod kable trakcyjne przy ul.Rdestowej. Usunięto kolizję 21SN i 24SN.
Branża teletechniczna – na odcinku drugim trwała budowa kanalizacji ORANGE w stronę ZOT
Branża ogólnobudowlana – kontynuowano rozbiórkę komisu na odcinku 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl