Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 43

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2; trwała analiza uwag do Projektu Organizacji Ruchu oraz prace związane z KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na obu odcinkach przygotowywano odpowiedzi na KNA.
Dodatkowo, na odcinku 2 trwało pracowywanie operatu wodnoprawnego dla kanalizacji deszczowej w ul. Źródło Marii.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 trwała analiza oraz wprowadzanie uwag Zamawiającego oraz IK do Tomów IV/3. Na odcinku 2 oczekiwano na zatwierdzenie Tomu IV/2b Oświetlenie drogowe ZDiZ
Branża teletechniczna – prowadzono prace nad KNA. Na odcinku 2 wydano Tom V/2 do zatwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad KNA.
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - przekazano wersję papierową projektu szaty roślinnej na odc. 1 i 2

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów oraz wykopów; ułożenie warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej, zasadniczej; wykonano ścieki korytkowe oraz wymianę gruntu)
- MOP (po stronie lewej prowadzone prace ziemne polegające na wykonaniu wykopu oraz wykonywano wymianę gruntu)
- w.Koleczkowo ( na łącznicy L1 i L2 wbudowywano warstwę mrozoochronną)
- Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne ( prowadzono prace polegające na wykonaniu przepustów na drodze DD_9+430 (km 1+090), DD_10+100P (km 0+021) oraz DG_4-8 (WD-82 km 0+855))

Na odcinku 2:
- w. Chwaszczyno (prace ziemne na łącznicy L5 oraz L6)
- w. Gdynia Wielki Kack (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów; wbudowywano podbudowę zasadniczą oraz warstwę mrozoochronną)
- Trasa Chwaszczyńska (prowadzono prace ziemne polegające na wykonaniu wykopu w km 1+200; wbudowywano podbudowę zasadniczą w km ok 3+500)
- ul.Nowa Rdestowa - wykonanie wykopu w km 2
- Trasa Kielnieńska (wykonano wykop w km 0+400-0+500)
- ZOT ( w km o+350 -0+400 ZRP wbudowywano warstwę mrozoochronną)

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
WD-70 (km 0+450) (ul. Klonowa, Szemud)– trwało przygotowanie do montażu belek, zbrojenie deskowanie skrzydeł P3
WD-72 (km 1+374) (ul. Myśliwska, Szemud) - zbrojenie oraz deskowanie ustroju
PZGd -73 (2+190) (ul. Długa, Kamień)  – trwało zbrojenie murów M3
WD-75 (3+411) (ul. Pod Lasem, Kamień) – trwało zbrojenie oraz deskowanie fundamentu P3
ES-77(km 5+080) (ul. Kwiatowa, Kamień)   – trwało betonowanie poprzecznic
WD-78 (km 6+148) (ul. Wczasowa, Koleczkowo) - wykonywano drenaż za przyczółkiem P1 P3
WD-80 (km 7+513) (ul. Jeziorna, Koleczkowo) – trwało wykonanie wykopu pod fundament P1 P2
MS-81 (7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwała zasypka P1 oraz P5; izolacja gruba korpusu P1;  zbrojenie oraz deskowanie, betonowanie na poprzecznicy P1P;izolacja oraz zasypka fundamentu P2;
zbrojenie, szalowanie oraz betonowanie poprzecznicy P2P, P3P, P4P; układano izolację cienkowarstwową fundamentu P5; wykonywano zbrojenie oraz betonowanie ciosów podłożyskowych P5.
WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   –  trwało betonowanie ustroju nośnego
PP-84 (km 10+249) – trwało zbrojenie deskowanie ścian i stropu JP oraz zbrojenie ścian JL
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
PZDs-90 (S6 km 13+688) - wbijano ścianki szczelne P1 P2
WD-92 (Tr.K km 0+834) – wykonano wykop podpora P4 P5; trwało zbrojenie i szalowanie fundamentu P2
WD-93 (Tr.K km 1+287) - trwało wbijanie pali P1
WD-94 (Tr.K km 1+427) – trwało betonowanie skrzydła P2.1; zbrojenie, szalowanie skrzydeł P1.1. i P2.2; betonowanie korpusu przyczółka P1P; betonowanie skrzydła P3L;
WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało zbrojenie szalowanie filara P2; zbrojenie korpusu P1
KD-99 (km 3+716) – trwało zbrojenie  i betonowanie głowicy P3
WD-100 (km 4+173) – trwała zasypka przyczółka P1, montaż dylatacji P1 P3
WD-101 (km 4+500) – trwała zasypka przyczółka P1 i P4
WS-102 (km 320+425 ZOT) - wykonywano wykop i wbudowywano chudy beton P2 ZRP ZRL
WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało zbrojenie ustroju nośnego  ZRP
WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwał montaż wpustów i sączków na ustroju
Obiekty WD-90-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową S5A (MOP Kamień), prace przy sieci wodociągowej PW-12 oraz PW-11 (ul. Rzemieślnicza), prace przy sieci kanalizacji
sanitarnej PKS-5a (Kamień). Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  PW-15 oraz PW-12 w rejonie Polifarbu. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-3 i PSC-4
(ul. Chwaszczyńska, rejon komory K618 oraz rejon WS-100). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (ul. Chwaszczyńska, ul. Krzemowa, ul. Chwaszczyńska rejon zjazdu z ZOT, ul. Nowa Rdestowa), sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia (ul. Chwaszczyńska) oraz kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul. Chwaszczyńska, rejon WS-102). Prowadzono prace na sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienie PG-5 oraz PG-8 (ul.Chwaszczyńska oraz ul.Rdestowa). Na ZOT (strona lewa) kontynuowano prace przy wykonaniu wykopu oraz umocnieniu zbiorników retencyjnych ZR 7/2; ZR 4/2; ZR 8/2.
Branża elektroenergetyczna – na odcinku 2 trwał montaż fundamentów trakcyjnych  oraz wykonanie przewiertów pod kable trakcyjne przy ul.Rdestowej. Usunięto kolizję 6SN, 7SN,
14SN, 18SN,33SN, 34SN,37-38cSN, 41sn, 42SN,47SN, 51-53SN,57SN,63-65SN69SN, 14-16nn, 20nn, 22nn, 50-54nn64nn,67nn,69-74nn, 76nn
Branża teletechniczna – na odcinku drugim trwała budowa kanalizacji ORANGE w stronę ZOT
Branża ogólnobudowlana – kontynuowano rozbiórkę komisu na odcinku 2.

Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl