Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postęp robót 06-2018

Roboty drogowe                                                                                                                                                                                    

 • Otrzymano akceptację symulacji ruchu na węźle Gdynia Wielki Kack przez Zamawiającego;
 • Kontynuowano prace nad elementami organizacji ruchu i odwodnieniem.
 • Projektant przygotował projekt budowlany branży drogowej dla odcinka 1
 • Naniesiono dwie zmiany rozwiązań w rejonie węzła Wielki Kack i węzła Dąbrowa, zgłoszone przez przedstawicieli miasta Gdynia;
 • Projekt Budowlany odcinka 1 został przekazany do weryfikacji.
 • Kontynuowano prace nad uszczegółowieniem odcinka 2 (ustalanie sposobu odwodnienia, lokalizacji barier, szerokości poboczy).

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót

Roboty mostowe

Odcinek 1:

 • Wyznaczono lokalizacje badań geotechnicznych.
 • Przygotowano Projekt Budowlany dla odcinka 1 (zamieszczono na serwerze Wykonawcy  do przeglądu i przekazano 1 egzemplarz w wersji papierowej);
 • Dokonano weryfikacji Projektu Budowlanego odcinka 1 przez Wykonawcę.
 • Wprowadzono uwagi do Projektu Budowlanego odcinka 1 przekazane Projektantowi przez Generalnego Wykonawcę.
 • Przekazano Projekt Budowlany odcinka 1 do weryfikacji Inżynierowi Kontraktu.

Odcinek 2:

 • Dokonano modyfikacji rozwiązań konstrukcyjnych obiektów na węźle Wielki Kack zgodnie z uwagami Wykonawcy,
 • Opracowywano ostateczną wersję koncepcji wszystkich obiektów na odc. 2 celem przekazania do uzgodnienia z Wykonawcą.

   W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

 Roboty branżowe 

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna:

 • Wystąpiono do ORANGE POLSKA S.A. o wydanie warunków technicznych na usuniecie kolizji sieci Orange z projektowaną drogą,
 • Wystąpiono o warunki przebudowy sieci TRISTAR i sygnalizacji świetlnej,
 • Przygotowano projekt budowlany przebudowy i budowy urządzeń elektroenergetycznych, oświetlenia, zasilania i teletechnicznych dla odcinka 1
 • Prowadzono prace nad projektem budowlanym przebudowy i budowy urządzeń elektroenergetycznych, oświetlenia, zasilania, sieci trakcyjnej oraz sieci teletechnicznych.
 • Monitowano w sprawie wydawania warunków przebudowy w Energa Operator (dot. odc. 1 i 2) - uzyskano informację o tymczasowym wstrzymaniu wydawania warunków w związku z awarią systemu komputerowego, jednocześnie uzyskano obietnicę potraktowania inwestycji budowy S6 priorytetowo w kwestii wydawania warunków.
 • Wprowadzono uwagi do Projektu Budowlanego odcinka 1 przekazane przez Generalnego Wykonawcę.
 • Prowadzono prace nad projektem budowlanym przebudowy i budowy urządzeń elektroenergetycznych, oświetlenia, zasilania, sieci trakcyjnej oraz teletechnicznych dla odcinka 2.

Branża sanitarna:

 • Przygotowano projekt budowlany przebudowy i budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i gazowej dla odcinka 1 (zamieszczono na serwerze Wykonawcy do przeglądu i przekazano 1 egzemplarz w wersji papierowej),
 • Prowadzono analizy otrzymanych warunków, trasowania sieci. Monitowano w sprawie warunków jeszcze nie wydanych.
 • Wprowadzono uwagi do Projektu Budowlanego odcinka 1 przekazane przez Generalnego Wykonawcę.
 • Kontynuowano prace nad projektem budowlanym przebudowy i budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i ciepłowniczej dla odcinka 2.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzono analizy dotyczące szerokości cieków i średnicy przepustów.
 • Przygotowano projekt budowlany branży melioracyjnej dla odcinka 1

Zieleń drogowa:

 • Zakończono inwentaryzację zieleni odcinka 1.
 • Inwentaryzację istniejącej zieleni dla odcinka 1
 • Wykonano projekt szaty roślinnej dla odc.1
 • Trwa inwentaryzacja istniejącej zieleni na odcinku 2 oraz prace związane z projektowaniem  zieleni dla odcinka 2.

Geodezja:

Mapa syt.-wys. do celów projektowych, linie rozgraniczające i czasowego zajęcia

 • Uzyskano robocze mapy do celów projektowych dla powiatu Wejherowskiego i Kartuz;
 • Zakończono pomiary sytuacyjno-wysokościowe pod aktualizację mapy do celów projektowych;
 • Pozyskano zaktualizowaną mapę obrębu Wejherowo i Żukowo;                                                         
 • Zakończono obróbkę danych pozyskanych metodą scaningu w rejonie węzła Wielki Kack i opracowano model terenu.

Geologia:

 • Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego projekt robót geologicznych do zatwierdzenia.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót

Ochrona środowiska

 • Zakończono monitoring przed inwestycyjny przed sporządzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
 • Prowadzono analizę akustyczną w celu wyznaczenia lokalizacji i parametrów budowy ekranów akustycznych.      
 • Zakończono inwentaryzację przyrodniczą (przeprowadzono pełne kontrole dla teriofauny, awiafauny oraz herpetofauny). Trwa analiza materiałów;
 • Prowadzono prace nad lokalizacją przejść dla zwierząt w związku z czym:                                                                   
  • wystąpiono o udostępnienie informacji o szlakach migracji zwierząt do Nadleśnictwa Gdańsk;
  • wystąpiono o udostępnienie informacji o korytarzach ekologicznych do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • Po otrzymaniu informacji o korytarzach ekologicznych od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz informacji o szlakach migracji zwierząt od Nadleśnictwa Gdańsk prowadzono analizę związaną z lokalizacją przejść dla zwierząt oraz dla płazów.
 • Ustalono lokalizację przejść dla zwierząt oraz dla płazów. Lokalizacja przejść została przekazana Projektantom branży drogowej i mostowej w celu dopasowania się z niweletą.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl