Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Listopad 2020

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2; trwała analiza uwag do Projektu Organizacji Ruchu. Prowadzenie prac nad KNA. Przekazano do zatwierdzenia Projekt organizacji ruchu uwzględniającego uwagi do wydania opinii przez GDDKiA i UM Gdynia
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 przygotowywano odpowiedzi na KNA; wprowadzano zmiany do projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym i GPK. Na odcinku 2 przygotowywano odpowiedzi na KNA; zaopiniowano projektu technologicznego komór na kanalizacji deszczowej; przygotowywano rysunki komory K76/29 celem prefabrykacji; uzgadniano przebieg gazociągu dla PSG w ul. Źródło Marii.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 trwała analiza oraz wprowadzanie uwag Zamawiającego oraz IK do Tomów IV/3; wydano Tom IV/3c do ostatecznego zatwierdzenia; uzgadniano lokalizacje urządzeń SZR; wydano Tom IV/3a do zatwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego; dostosowywano Tom IV/3b do koncepcji SZR; przygotowano wersji papierowej Tomu IV/3a SZR. Na odcinku 2 wydano Tom IV/2a do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego; uzgadniano lokalizacje złącz pomiarowych z firmami wykonującymi projekty dla Energa Operator S.A.; wprowadzano uwagi do Tomu IV/2b.
Branża teletechniczna - na obu odcinkach trwała analiza i wprowadzanie uwag Zamawiającego do projektu kanału technologicznego
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  na obu odcinkach prowadzono bieżącą analizę i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwa prowadzenie prac nad KNA
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  oczekiwano na zatwierdzenie projektu szaty roślinnej na odc. 1 i 2; otrzymano stanowisko IK w sprawie przekazanego Projektu Szaty Roślinnej dla odcinka 1 i 2; Wysłano pismo do Nadleśnictwo Gdańsk w celu uzyskania informacji niezbędnych do zaprojektowania zalesień na odcinku 1; trwa oczekiwanie na dane z Nadleśnictwa dotyczące zalesień na odcinku 1.

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace ziemne polegające na robieniu nasypów oraz wykopów w ciągu Trasy Głównej oraz dróg dojazdowych, ustawiono podbudowę zasadniczą, pomocniczą oraz warstwę ulepszonego podłoża, kontynuowano roboty polegające odhumusowaniu, warstwę wiążącą. Na odcinku 2 - trwały prace ziemne polegające na robieniu nasypów i wykopów oraz prowadzono prace nad odhumusowaniem, podbudową pomocniczą, zasadniczą i układaniem warstwy ulepszonego podłoża. Układano podbudowę z kruszywa niezwiązanego oraz związanego cementem; podbudowę z betonu asfaltowego oraz warstwę wiążącą.
Na obu odcinkach zostało wykonano:

  • Odhumusowanie - ok. 9 500 m3;
  • Wymiana gruntu - ok. 20 000 m3;
  • Wykop - ok. 73 000 m3;
  • Nasyp - ok 67 500 m3;
  • WUP - ok. 38 000 m2;
  • Podbudowa pomocnicza - ok. 27 000 m2;
  • Podbudowa zasadnicza - ok. 28 500 m2;
  • Podbudowa bitumiczna - ok. 54 000 m2;
  • Warstwa wiążąca - ok. 26 500 m2.

Branża mostowa - prowadzono prace związane ze zbrojeniem podpór, fundamentów, korpusów oraz betonowaniem fundamentów, wykonywaniem ciosów podłożyskowych, zbrojeniem murów, montażem belek,konstrukcji stalowej na obiektach WD-70, WD-72, PZGd-73, WD-75, ES-77, WD-78,WS-80, MS-81, PP-84 oraz PZds-90, WD-91, WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, KD-99, WD-100, WD-101, WS-102, WD-103, WS-104, WS-105, WD-106.

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową S6 ( km 5+200) oraz S6a (km 5+500), S7a (km 6+600) oraz S33a (na drodze DG-4_8 km 0+030),SW5 (km 4+470), SW10A (km 10+560), SW10A (km 10+560), SW11A (km10+600) oraz SW12A (km 12+250); prace przy sieci wodociągowej PW-11 (ul. Rzemieślnicza) PW-12 (Szemud) oraz PW-6 (MOP), prace przy sieci kanalizacji sanitarnej PKS-2, PKS-5, PKS-5a, PKS-6a, PKS-6b, PKS-7,PKS-6 (Koleczkowo). Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  PW-12 oraz PW-15 w rejonie Polifarbu oraz TESCO, ul.Krzemowej. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej Kacze Buki (ul. Krzemowa,ul. Chwaszczyńska - rejon Polifarb oraz komora K-619, K-618).  Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (w. Chwaszczyno - kanał KD-8, KD-54, KD-78, KD-88; ul.Krzemowa/ Chwaszczyńska - KD-76, KD-93) sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia PG-9(ul. Chwaszczyńska, rejon WS-102), PG-5 (ul.Krzemowa) oraz PG-8 (ul.Rdestowa); kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul. Chwaszczyńska, rejon WD-100 oraz Polifarbu). Kontynuowano pracę przy zbiornikach retencyjnych ZR-6/2 oraz ZR-4/2 w rejonie WS-104.
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 trwały prace polegające na przełączeniu kolizji 28nn, 29nn, 33 i 34nn, 40nn (ul. Chwaszczyńska Peugeot), 35nn 36nn 43nn (ul.Chwaszczyńska), 30 i 31 SN. Trwał montaż fundamentów trakcyjnych na Chwaszczyńskiej, budowano przepusty oświetleniowe na węźle Koleczkowo. Demontowano urządzenia ze stacji ST4.

Branża teletechniczna - trwały prace związane z budową kanalizacji w stronę Telewizyjnej od Chwaszczyńskiej 190
Branża melioracyjna – na odcinku 1 wykonano prace związane  z umocnieniem rowu w km 7+000.
Branża ogólnobudowlana - kontynuowano prace związane z porządkowaniem terenu po rozbiórce komisu

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 48

Tydzień 47

Tydzień 46

Tydzień 45

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl