Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 46

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2; ustosunkowywano się do uwag do Projektu Organizacji Ruchu; przekazano Projekt organizacji ruchu uwzględniającego uwagi do wydania opinii przez GDDKiA i UM Gdynia; trwały prace z KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA; przygotowywano projekt wykonawczy stacji podnoszenia ciśnienia zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym i GPK. Na odcinku 2 w trakcie procedowania w Wodach Polskich operat wodnoprawny dla kanalizacji deszczowej w ul. Źródło Marii; przygotowywano odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku; przygotowywano odpowiedzi na KNA.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 wydano Tom IV/3a do zatwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego; trwało dostosowywanie Tomu IV/3b do przesłanej w dniu 10.11.2020 r. koncepcji SZR. Na odcinku 2 uzgadniano lokalizacje złącz pomiarowych z firmami wykonującymi projekty dla Energa Operator S.A.; wprowadzano uwagi oraz przesłanie odpowiedzi na uwagi do Tomu IV/2b
Branża teletechniczna – na odcinku 1 oczekiwano na zatwierdzenie projektu kanału technologicznego; Na odcinku 2 trwała analiza i wprowadzanie uwag Zamawiającego i IK do kanału technologicznego.
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - otrzymano stanowisko IK w sprawie przekazanego Projektu Szaty Roślinnej dla odcinka 1 i 2.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
 Trasa Główna (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów oraz wykopów; ułożenie podbudowy pomocniczej, zasadniczej; wbudowywano warstwę wiążącą oraz podbudowę AC
- MOP (po stronie lewej prowadzone prace ziemne polegające na wykonaniu wykopu oraz wykonywano wymianę gruntu; po stronie prawe wykonywano wykop)
- w. Koleczkowo ( prowadzono prace na łącznicy L1, L2, L3, L4 -  wykonywano wykopy oraz nasypy; na L3 wbudowano podbudowę AC)
- Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne ( na drodze na DG4_8 trwały prace ziemne - wykop i nasyp)

Na odcinku 2:
- w. Chwaszczyno (prace ziemne na łącznicy L2, L6 oraz L8)
- w. Gdynia Wielki Kack (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów; wbudowywano  podbudowę pomocniczą oraz zasadniczą)
- Trasa Chwaszczyńska (prowadzono prace ziemne polegające na wykonaniu wykopu w km 1+200; w km 3  trwało wykonanie warstwy ulepszonego podłoża oraz 1+700 wykonano nasyp; w km 3+400 - 3+650 wbudowano podbudowę zasadniczą)
- ul. Nowa Rdestowa - prace ziemne w km 2
- Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne ( na drodze DL 13+920L wykonywano nasyp)
- ZOT ( wbudowywano podbudowę pomocniczą)

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

 • WD-70 (km 0+450) (ul. Klonowa, Szemud)– trwało betonowanie skrzydła P3.1; zbrojenie deskowanie skrzydła P3.2
 • WD-72 (km 1+374) (ul. Myśliwska, Szemud) - betonowanie ustroju nośnego
 • PZGd -73 (km 2+190) (ul. Długa, Kamień)  – trwało zbrojenie muru M3
 • WD-75 (km 3+441) (ul. Pod Lasem, Kamień) - trwało betonowanie fundamentu P1, zbrojenie korpusu P3
 • ES-77 (km 5+050) (ul. Kwiatowa, Kamień) – wykonywano zasypki fundamentów; przygotowanie do montażu belek
 • WD-78 (km 6+148) (ul. Wczasowa, Koleczkowo) - trwało przygotowanie do izolacji MMA
 • WD-80 (km 7+513) (ul. Jeziorna, Koleczkowo) – trwało zbrojenie deskowanie fundamentu P1L, P2L
 • MS-81 (7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwała zasypka fundamentu P1, P5; wykonano drenaż za przyczółkiem P5; betonowanie poprzecznicy P2L, P4L, P5L
 • WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   –  trwał montaż wpustów; wykonanie izolacji pod kapami; montaż desek gzymsowych; zasypki P1 P3
 • PP-84 (km 10+249) – trwało zbrojenie deskowanie ścian i stropu JL

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

 • PZDs-90 (S6 km 13+688) - wykonano wykop P1 P2; wykonanie chudego betonu P1 P2
 • WD-91 (Tr.K km 0+144) - wykonanie platformy
 • WD-92 (Tr.K km 0+834) – trwało zbrojenie szalowanie fundamentu P4; betonowanie fundamentu P4; zbrojenie szalowanie korpusu P1
 • WD-93 (Tr.K km 1+287) - wykonano wykop P1
 • WD-94 (Tr.K km 1+427) – trwało betonowanie skrzydeł P1.1; zbrojenie szalowanie skrzydła P1.2; wykonanie ciosów podłożyskowych P1 P2
 • WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało zbrojenie szalowanie przyczółka P1
 • KD-99 (km 3+716) – trwał montaż zbrojenia korpusu P1
 • WD-100 (km 4+173) – trwała zasypka P1
 • WD-101 (km 4+500) – trwał montaż krawężników; zbrojenie płyty przejściowej P1 P4; betonowanie płyty przejściowej P1 P4
 • WS-102 (km 320+425 ZOT) - wykonywano montaż zbrojenia fundamentu P2 ZRP
 • WD-103 (km 320+671 ZOT) - trwała zasypka podpory P1; wykonanie podwalin stożka P1
 • WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwał montaż desek gzymsowych ZRP; zbrojenie ustroju nośnego ZRL
 • WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało zbrojenie fundamentu P2; betonowanie fundamentu P2

Obiekty WD-90-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową S6 ( km 5+200)oraz S6a (km 5+500), S7a (km 6+600), SW10A (km 10+560), SW11A (km10+600) oraz SW12A (km 12+250); prace przy sieci wodociągowej PW-12 (Szemud) oraz PW-6 (MOP). Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową   PW-15 w rejonie ul.Chwaszczyńskiej oraz ul.Krzemowej. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej (ul. Chwaszczyńska - rejon Polifarb oraz komora K-618). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (w. Chwaszczyno; ul.Krzemowa/ Chwaszczyńska; ZOT); sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia PG-5 (ul.Chwaszczyńska). Kontynuowano prace na kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul. Chwaszczyńska, rejon WD-100 oraz Polifarbu). Kontynuowano pracę przy zbiornikach retencyjnych ZR-6/2 oraz ZR-4/2 w rejonie WS-104.
Branża elektroenergetyczna – na odcinku 2 przepięto kolizje 35nn 36nn 43nn (ul.Chwaszczyńska)
Branża teletechniczna – na odcinku drugim trwała budowa kanalizacji w stronę Telewizyjnej od Chwaszczyńskiej 190
Branża melioracyjna - trwały prace nad umocnieniem rowu w km 7
Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace porządkowe przy rozbiórce komisu na odcinku 2.
Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl