Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postęp robót 07-2018

Branża drogowa:

 • Prowadzono prace związane z uszczegółowianiem rozwiązań dla odcinka 2 (ustalanie sposobu odwodnienia, lokalizacji barier, szerokości poboczy),
 • Projektowano oznakowanie dla odcinka 1 i 2,
 • Wykonawca, po uzyskaniu wyjaśnień dot. zakresu robót, obowiązujących wytycznych i wyłonionego wykonawcy KSZR wznowił prace projektowe w zakresie Systemu Zarządzania Ruchem (SZR).

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna:

 • Prowadzono prace nad projektem budowlanym przebudowy i budowy urządzeń elektroenergetycznych, oświetlenia, zasilania, sieci trakcyjnej oraz teletechnicznych dla odcinka 2,
 • Wykonywano obliczenia natężenia oświetlenia dla odcinka 2,
 • Monitorowano wydawanie warunków przebudowy oraz zasilania w Energa Operator (odc. 1 i 2),
 • Wystąpiono o wydanie warunków przebudowy sieci telekomunikacyjnych firm: Orange, Polkomtel i Netia dla odcinka 2 .
 • Analizowano otrzymane warunki przebudowy sieci nN i SN oraz wprowadzano korekty rozwiązań poszczególnych kolizji (dot. odc. 1),
 • Rozmieszczano słupy oświetleniowe wg wykonanych obliczeń oświetlenia, nanoszono linie kablowe, oświetleniowe (dot. odc. 2).

Branża sanitarna:

 • Prowadzono prace nad projektem budowlanym przebudowy i budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i ciepłowniczej dla odcinka 2,
 • Doprowadzono do spotkania z GPK Szemud w celu doprecyzowania wydanych warunków technicznych. Uzyskano oryginał warunków technicznych.
 • Uzyskano warunki z ZDiZ,
 • Uzyskano warunki z OPEC,
 • Analizowano otrzymane warunki, trasowano sieci.
 • Monitowano w sprawie warunków jeszcze nie wydanych (GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku).

Branża melioracyjna:

 • Prowadzono analizy dotyczące szerokości cieków i średnicy przepustów.

Zieleń drogowa:

 • Zakończono inwentaryzację istniejącej zieleni,
 • Prowadzono prace związane z projektowaniem zieleni dla odcinka 2.

Geodezja:

Mapa syt.-wys. do celów projektowych, linie rozgraniczające i czasowego zajęcia

 1. PODGiK Wejherowo:
 • przekazano dokumentację techniczną do PODGiK,
 • opracowano model NMT
 • dokumentację techniczną z MDCP przekazano do kontroli inspektorowi.
 1. PODGiK Gdynia:
 • kompletowano dokumentację techniczną celem złożenia w PODGiK,
 • przekazano dokumentację techniczną z MDCP do kontroli,
 • zakończono opracowywanie modelu 3D.
 1. PODGiK Kartuzy:
 • finalizowano kompletowanie dokumentacji technicznej celem złożenia w PODGiK,
 • finalizowano opracowywanie modelu 3D,
 • Prowadzono prace przygotowawcze kameralne i terenowe nad wyniesieniem na grunt projektu podziału i wyznaczenie punktów załamania nowych linii rozgraniczających pas drogowy;

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb uzyskania ZRID:

 1. PODGiK Kartuzy:
 • sporządzano protokoły przyjęcia granic,
 • opracowywano dokumentację techniczną, m.in. szkice z prac polowych,
 1. PODGiK Wejherowo:
 • km 0.0-9.0 – wykonane i sprawdzone obliczenia, mapy wydrukowane, protokoły sporządzone, przekazano do kontroli – pozostały pojedyncze działki do wyjaśnienia
 • km 9.0-14.0 – w 60% wykonane obliczenia dla działek, porozsyłane zawiadomienia, w części należy wykonać jeszcze pomiary terenowe
 1. PODGiK Gdynia:
 • km 1.0-2.5 – wykonane i sprawdzone obliczenia, mapy wydrukowane – są na etapie sprawdzania
 • km 2.5-5.0 – ze względu na prowadzoną modernizację EGiB konieczna poprawa dokumentacji oraz wyjaśnienia.
 • Rozsyłano zawiadomienia  do właścicieli działek z kolejnych obrębów z wyznaczeniem terminów przyjęcia/wznowienia/wyznaczenia granic nieruchomości;
 • Pozyskiwano dane z ewidencji gruntów i budynków;
 • Przeprowadzano badania Ksiąg Wieczystych;                                                                                                                      

Geologia:

 • Uzupełniono przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dodatki do Projektu Robót Geologicznych.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego opublikował zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia dodatku do Projektu Robót Geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich (odcinek 2),
 • Podjęto próbę uzyskania wyjaśnień przyczyn braku publikacji zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia dodatku do Projektu Robót Geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich (odcinek 1),
 • Podejmowano działania związane z uzyskiwaniem zgód właścicieli nieruchomości na wejście w teren.

Branża mostowa

Odcinek 1:

Prowadzono prace nad Projektem Budowlanym branży mostowej.

Odcinek 2:

Prowadzono prace nad Projektem Budowlanym branży mostowej.

Ochrona środowiska

 • Wykonywano analizę akustyczną w celu wyznaczenia lokalizacji i parametrów budowy ekranów akustycznych,       
 • Na odcinku 1 prowadzono analizę dotyczącą określenia miejsc, gdzie można zastosować wały ziemne.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl