Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Grudzień 2020

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2; trwała analiza uwag do Projektu Organizacji Ruchu. Prowadzenie prac nad KNA.
Trwała analiza uwag do projektu organizacji ruchu z wydziału Inwestycji miasta Gdynia. Uzupełniono materiały do UM Gdynia do pozwolenia na budowę na drogę DD_2+890L i budowę kanalizacji deszczowej na Źródle Marii.
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 przygotowywano odpowiedzi na KNA; wprowadzano zmiany do projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym i GPK. Na odcinku 2 przygotowywano odpowiedzi na KNA; uzyskano wszczęcie postępowania w Wodach Polskich - operat wodnoprawny dla kanalizacji deszczowej w ul. Źródło Marii.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 dostosowywano projekt zasilania urządzeń SZR do otrzymanego w dniu 03.11.2020 r. pliku z lokalizacjami urządzeń SZR. Dostosowywano projekt zasilania urządzeń SZR do lokalizacji urządzeń SZR. Oczekiwanie na  zatwierdzenie Tomów IV/3b oraz IV/3a przez IK oraz Zamawiającego. Przekazanie planów zagospodarowania terenu do podpisanych umów przyłączeniowych. Na odcinku 2 uzgadniano lokalizacje złącz pomiarowych z firmami wykonującymi projekty dla Energa Operator S.A. Dostosowywanie projektu zasilania urządzeń SZR do lokalizacji urządzeń SZR. Przekazano plany zagospodarowania terenu do podpisanych umów przyłączeniowych
Branża teletechniczna - na obu odcinkach trwała analiza i wprowadzanie uwag Zamawiającego do projektu kanału technologicznego
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  na obu odcinkach prowadzono bieżącą analizę i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwała weryfikacja WWiORB oraz PW MOP III Budynek toalet – branża elektryczna.
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  trwa oczekiwanie na dane z Nadleśnictwa dotyczące zalesień na odcinku 1.

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace ziemne polegające na robieniu nasypów oraz wykopów w ciągu Trasy Głównej oraz dróg dojazdowych, ustawiono podbudowę zasadniczą, pomocniczą, kontynuowano roboty polegające odhumusowaniu, warstwę wiążącą. Na odcinku 2 - trwały prace ziemne polegające na robieniu nasypów i wykopów oraz prowadzono prace nad odhumusowaniem, podbudową pomocniczą, zasadniczą i układaniem warstwy ulepszonego podłoża.

  • Humusowanie - ok. 5 000 m3;
  • Wymiana gruntu - ok. 5 000 m3;
  • Wykop - ok. 82 000 m3;
  • Nasyp - ok 82 000 m3;
  • Warstwa mrozoochronna - ok. 3 000 m2;
  • Podbudowa pomocnicza - ok. 4 000 m2;
  • Podbudowa zasadnicza - ok. 16 000 m2;
  • Podbudowa bitumiczna - ok. 53 000 m2;

Branża mostowa - prowadzono prace związane z montażem wpustów, betonowaniem filarów, korpusów, fundamentów; montażem belek; wykonanie izolacji natryskowej; zbrojenie ustroju nośnego, montaż oraz spawanie konstrukcję stalowej ustroju nośnego na obiektach WD-70, WD-72, PZGd-73, WD-75, ES-77, WD-78, WS-80, MS-81, WD-82, PP-84, PP-88, WD-87 oraz PZds-90, WD-91, WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, KD-99, WD-100, WD-101, WS-102, WD-103, WS-104, WS-105, WD-106.
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową  SW10A,  S33A, KD-7 oraz przy sieci wodociągowej PW-6 (MOP), prace przy sieci kanalizacji sanitarnej PKS-7,PKS-3. Kontynuowano prace przy wykonaniu wpustów i przykanalików, wykonywano montaż pierścieni odciążających i pokryw oraz kratek żeliwnych. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  PW-13, PW-14 oraz PW-15 w rejonie Polifarbu oraz TESCO, ul.Krzemowej. Prowadzono prace na sieci ciepłowniczej Kacze Buki oraz PSC-3 oraz PSC-4. Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (kanał KD-36.1, KD-39, KD-56, KD-58, KD-76, KD-88, KD-89), sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia  PG-9(ul. Chwaszczyńska, rejon WS-102), PG-8 (ul.Rdestowa); kanalizacji sanitarnej PKS-1 oraz KS-2a (ul. Chwaszczyńska).
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 trwały prace polegające na montażu fundamentów trakcyjnych na Chwaszczyńskiej, budowano przepusty oświetleniowe na węźle Koleczkowo. Budowano fundamenty trakcyjne w ciągu Nowowiczlińskiej - Chwaszczyńskiej. Usunięto kolizję 67SN
Branża teletechniczna - trwały prace związane z budową kanalizacji w stronę Telewizyjnej od Chwaszczyńskiej 190; wciągano kable w wybudowaną kanalizację teletechniczną od ul. Telewizyjnej do Biura POLAQUA
Branża melioracyjna – na odcinku 1 wykonano prace związane  z umocnieniem rowu w km 7+000; w km 12+975 wykonano przepust

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 53

Tydzień 52

Tydzień 51

Tydzień 50

Tydzień 49

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl