Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 49

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2 oraz Projektem Organizacji Ruchu; trwały prace z KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA; trwało wprowadzanie uwag Wykonawcy do Projektu Wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia. Na odcinku 2 uzyskano wszczęcie postępowania w Wodach Polskich ws. złożonego wniosku dot. operatu wodnoprawnego dla kanalizacji deszczowej w ul. Źródło Marii; Przygotowanie odpowiedzi na KNA.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 dostosowywano Tomu IV/3b do koncepcji SZR; przygotowano wersję papierową Tomu IV/3a SZR. Na odcinku 2 trwało uzgadniano lokalizację złącz pomiarowych z firmami wykonującymi projekty dla Energa Operator S.A.; wprowadzano uwag do Tomu IV/2b.
Branża teletechniczna – na obu odcinkach trwała analiza i wprowadzanie uwag Zamawiającego i IK do kanału technologicznego.
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwała weryfikacja WWiORB oraz PW MOP III Budynek toalet – branża elektryczna
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - trwa oczekiwanie na dane z Nadleśnictwa dotyczące zalesień na odcinku 1.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
 Trasa Główna (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów oraz wykopów, humusowaniu; ułożenie podbudowy zasadniczej; wbudowywano podbudowę AC oraz warstwę wiążącą AC)
- MOP (po stronie lewej prowadzone prace ziemne polegające na wymianie gruntu oraz wykonywaniu wykopu)
- Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne ( na drodze na DG4_8 trwały prace ziemne -nasyp)
Na odcinku 2:
- w. Chwaszczyno (prace ziemne na łącznicy L2, L6 oraz L7)
- w. Gdynia Wielki Kack (prace ziemne na łącznicy L1, L7, L3; wbudowywano  ścieki trójkątne na łącznicy L1N, L2N, L3; na łącznicy L3 trwało odhumusowanie; na łącznicy L4N wbudowano podbudowę zasadniczą)
- Trasa Chwaszczyńska (prowadzono prace ziemne polegające na wykonaniu wykopu w km 1+300)
- Trasa Kielnieńska - prace ziemne w km 0+500-0+650 (wykop)
- ul. Nowa Rdestowa - prace ziemne w km 2
- ZOT - wbudowywano podbudowę zasadniczą w km 0+200 -0+400 ZOT ZRP
Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

 • WD-70 (km 0+450) (ul. Klonowa, Szemud)– wykonano drenaż za przyczółkami P1 P3
 • WD-72 (km 1+374) (ul. Myśliwska, Szemud) - wykonano drenaż za przyczółkami P1 P3;zasypka powyżej drenażu
 • PZGd -73 (km 2+190) (ul. Długa, Kamień)  – trwało zbrojenie muru M3
 • WD-75 (km 3+441) (ul. Pod Lasem, Kamień) - trwało zbrojenie szalowanie korpusu P3
 • ES-77 (km 5+050) (ul. Kwiatowa, Kamień) – wykonano hydroizolację grubą na korpusach P1 P4
 • MS-81 (7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – zasypka fundamentu P1; montaż belek prefabrykowanych
 • WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   –  zasypka P1 P3
 • WS-87 (km 11+346) (ul. Rzemieślnicza, Dobrzewino) – wykop P1

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

 • PZDs-90 (S6 km 13+688) -  trwało zbrojenie szalowanie fundamentu P1L, P2L
 • WD-91 (Tr.K km 0+144) - wykonanie pali fundamentowych
 • WD-92 (Tr.K km 0+834) – betonowanie filarów P2 i P3
 • WD-93 (Tr.K km 1+287) - wykonanie wykopu P1
 • WD-94 (Tr.K km 1+427) – trwało betonowanie poprzecznic P1 P2
 • WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwała zasypka fundamentów P1 P2 P3
 • KD-99 (km 3+716) – trwało zbrojenie i betonowanie głowicy filara P21
 • WD-100 (km 4+173) – betonowanie kap chodnikowych - odcinki przejściowe;
 • WD-101 (km 4+500) – zbrojenie szalowanie kap chodnikowych; betonowanie kap chodnikowych
 • WD-103 (km 320+671 ZOT) - montaż zbrojenia ustroju nośnego
 • WS-104 (km 319+724 ZOT) – montaż łożysk ZRL; ustawienie krawężników ZRP
 • WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało szalowanie zbrojenie głowicy filara P2

Obiekty WD-90-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową S33A (ul.Klonowa, Szemud), SW10A (km 10+560), SW5 (ZR4) (km 4+470). Trwały prace przy sieci wodociągowej PW-6 (ul.Pod Lasem, Kamień), PW-2 (MOP Południe) oraz kanalizacji sanitarnej PKS-7 (ul.Rzemieślnicza, Dobrzewino).Wykonywano wyloty przykanalików, montaż kratek żeliwnych oraz pierścieni odciążających i pokryw.
Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową   PW-15 w rejonie ul.Chwaszczyńskiej oraz ul.Krzemowej. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej (ul. Chwaszczyńska - rejon Polifarb oraz komora K-619 oraz K-618, ul. Krzemowa). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (kanał KD-56, KD-76, KD-86, KD-87ul.Krzemowa/ Chwaszczyńska); sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia PG-5 (ul.Chwaszczyńska, ul.Krzemowa, ul.Górnicza). Kontynuowano prace na kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul. Chwaszczyńska, rejon WD-100 oraz Polifarbu).
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 trwała budowa fundamentów trakcyjnych Nowowiczlińska - Chwaszczyńska
Branża teletechniczna – na odcinku drugim trwała budowa kanalizacji w stronę Telewizyjnej od Chwaszczyńskiej 190
Branża melioracyjna - trwały prace nad umocnieniem rowu w km 7
Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl