Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

02/11/2021 r.

Tydzień 50

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2 oraz Projektem Organizacji Ruchu; trwały prace z KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA; trwało wprowadzanie uwag Wykonawcy do Projektu Wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia. Na odcinku 2 w trakcie postępowania w Wodach Polskich wniosek dot. operatu wodnoprawnego dla kanalizacji deszczowej w ul. Źródło Marii; Przygotowanie odpowiedzi na KNA.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 dostosowywanie projektu zasilania urządzeń SZR do otrzymanych lokalizacji urządzeń SZR; Wydano Tom IV/3b do zatwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego. Na odcinku 2 trwało uzgadnianie lokalizacji złącz pomiarowych z firmami wykonującymi projekty dla Energa Operator S.A.; dostosowywanie projektu zasilania urządzeń SZR do otrzymanych lokalizacji urządzeń SZR; Wprowadzano korekty do Tomu IV/2b
Branża teletechniczna – na obu odcinkach trwała analiza i wprowadzanie uwag Zamawiającego i IK do kanału technologicznego.
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwała weryfikacja WWiORB oraz PW MOP III Budynek toalet – branża elektryczna
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - trwa oczekiwanie na dane z Nadleśnictwa dotyczące zalesień na odcinku 1.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
 Trasa Główna (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów oraz wykopów, humusowaniu skarp)
- MOP (po stronie lewej prowadzone prace ziemne polegające na wymianie gruntu oraz wykonywaniu wykopu)
- Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne ( na drodze na DG4_8 trwały prace ziemne -nasyp)
Na odcinku 2:

- w. Chwaszczyno (prace ziemne na łącznicy L2, L6 oraz L7)
- w. Gdynia Wielki Kack (prace ziemne na łącznicy L1, L7, L3; wbudowywano  ścieki trójkątne na łącznicy L4N; na łącznicy L3 trwało odhumusowanie; na łącznicy L1N, L2N, L3, L4N wbudowano podbudowę z betonu asfaltowego
- Trasa Chwaszczyńska (prowadzono prace ziemne w km 1+300; TCH (3+650-4+100) wbudowywano podbudowę z betonu asfaltowego)
- Trasa Kielnieńska - prace ziemne w km 0+500-0+650 (wykop)
- ul. Nowa Rdestowa - prace ziemne w km 2
- ZOT - wbudowywano podbudowę z betonu asfaltowego na ZOT ZRP 0+200-0+850
Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
WD-70 (km 0+450) (ul. Klonowa, Szemud)– wykonano drenaż za przyczółkami P1 P3
WD-75 (km 3+441) (ul. Pod Lasem, Kamień) - trwało betonowanie filarów P2
ES-77 (km 5+050) (ul. Kwiatowa, Kamień) – wykonano hydroizolację grubą na korpusach P1 P4
WS-80 (km 7+513) (ul.Jeziorna, Koleczkowo) - trwało betonowanie fundamentu P1L, P2L; zbrojenie fundamentu P1P
MS-81 (km 7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – montaż belek prefabrykowanych
WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   –  zasypka P1 P3; montaż dylatacji
PP-84 (km 12+610) (ul.Polna, Dobrzewino) - montaż desek gzymsowych

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
PZDs-90 (S6 km 13+688) -  trwało betonowanie fundamentu P1P;zbrojenie i szalowanie fundamentu P1L,  P2L
WD-92 (Tr.K km 0+834) – betonowanie filarów P3; wykonanie zasypki fundamentów P2,P3,P4
WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwała zasypka fundamentów P1 P2 P3
KD-99 (km 3+716) – trwał montaż konstrukcji stalowej
WS-102 (km 320+425 ZOT) - betonowanie filarów P2 JL
WD-103 (km 320+671 ZOT) - montaż zbrojenia ustroju nośnego
WS-104 (km 319+724 ZOT) – montaż dylatacji ZRL; ustawienie krawężników ZRP
WS-105 (km 320+269 ZOT) - ustawianie krawężników na ustroju ZRP
WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało szalowanie i zbrojenie głowicy filara P2; betonowanie oczepu
Obiekty WD-90-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową SW5 (km 4+470). Trwały prace przy sieci wodociągowej W-2 (MOP Południe) oraz kanalizacji sanitarnej PKS-3 (km 1+541)).Wykonywano wyloty przykanalików, montaż kratek żeliwnych oraz pierścieni odciążających i pokryw. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową   PW-15 w rejonie ul.Chwaszczyńskiej oraz ul.Krzemowej. Prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (kanał KD-39, KD-56, KD-58, KD-76, KD-89) (ul.Krzemowa/ Chwaszczyńska); sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia PG-5 (ul.Chwaszczyńska, rejon Hamiltona). Kontynuowano prace na kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul. Chwaszczyńska, rejon WD-100 oraz Polifarbu).
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 trwała budowa fundamentów trakcyjnych Nowowiczlińska - Chwaszczyńska; układano kabel na kolizji 67SN
Branża teletechniczna – na odcinku drugim trwała budowa kanalizacji w stronę Telewizyjnej od Chwaszczyńskiej 190
Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl