Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 51

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2 oraz Projektem Organizacji Ruchu; trwały prace z KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA; trwało wprowadzanie uwag Wykonawcy do Projektu Wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia. Na odcinku 2 w trakcie postępowania w Wodach Polskich wniosek dot. operatu wodnoprawnego dla kanalizacji deszczowej w ul. Źródło Marii; Przygotowanie odpowiedzi na KNA.
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 1 oczekiwano na  zatwierdzenie Tomów IV/3b oraz IV/3a przez IK oraz Zamawiającego. Na odcinku 2 trwało uzgadnianie lokalizacji złącz pomiarowych z firmami wykonującymi projekty dla Energa Operator S.A.; trwało dostosowywanie projektu zasilania urządzeń SZR do otrzymanej lokalizacji urządzeń SZR.
Branża teletechniczna – na obu odcinkach trwała analiza i wprowadzanie uwag Zamawiającego i IK do kanału technologicznego.
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwała weryfikacja WWiORB oraz PW MOP III Budynek toalet – branża elektryczna
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - trwa oczekiwanie na dane z Nadleśnictwa dotyczące zalesień na odcinku 1.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
 Trasa Główna (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów oraz wykopów, humusowaniu skarp, układano podbudowę AC)
- MOP (prowadzone prace ziemne polegające na wymianie gruntu oraz wykonywaniu wykopu)
- Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne ( na drodze na DG4_8 trwały prace ziemne -nasyp)
Na odcinku 2:
- w. Chwaszczyno (prace ziemne na łącznicy L2, L6)
- w. Gdynia Wielki Kack (prace ziemne na łącznicy L1, L7, L3; na łącznicy L3 trwało odhumusowanie; na łącznicy L1 wbudowano podbudowę C5/6; na łącznicy L5 trwała zasypka pobocza.
- Trasa Chwaszczyńska (prowadzono prace ziemne w km 1+300; TCH (3+350-3+450) wbudowywano podbudowę z masy asfaltowej)
- Trasa Kielnieńska - prace ziemne w km 0+500-0+650 (wykop), 1+100 - 1+400 (nasyp).
Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

 • WD-70 (km 0+450) (ul. Klonowa, Szemud)– wykonano montaż wpustów
 • WD-78 (km 6+148) (ul. Wczasowa, Koleczkowo) – wykonano montaż dylatacji
 • WS-80 (km 7+513) (ul.Jeziorna, Koleczkowo) - trwało Zbrojenie fundamentu P1P, P2P; Betonowanie fundamentu P2P
 • MS-81 (km 7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało zbrojenie płyty ustroju - j.prawa
 • WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   – wykonano izolację natryskową - przyczółek P1, P3; wykonano izolację cienką fundamentu P2; Zasypka fundamentu P2; Zasypka przyczółków P1 i P3
 • PP-84 (km 10+249) (ul.WOłoszyna, Bojano) - montaż desek gzymsowych
 • WS-87 (km 11+346) (ul.Rzemieślnicza, Dobrzewino) - wykonano wykop P2
 • PP-88 (km 12+610) (ul.Polna, Dobrzewino) - wykonano wykop pod fundamenty

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

 • PZDs-90 (S6 km 13+688) -  trwało zbrojenie szalowanie fundamentu P1L, P2L
 • WD-92 (Tr.K km 0+834) – trwało betonowanie korpusu P1, filarów P4; wykonanie zasypki fundamentów P2 P3 P4; trwało zbrojenie i szalowanie korpusu P5
 • WD-93 (TR.K km 1+287) - zbrojenie fundamentu P1L
 • WD-94 (Tr.K km 1+427) - montaż belek
 • WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało zbrojenie i szalowanie skrzydła P1L, betonowanie skrzydła P1L
 • KD-99 (Tr. Ch km 3+716) – trwało spawanie konstrukcji stalowej ustroju nośnego
 • WD-101 (Tr.Ch km 4+500) - betonowanie kap chodnikowych
 • WS-102 (km 320+425 ZOT) - przygotowanie platformy pod szalunek ustroju nośnego
 • WD-103 (km 320+671 ZOT) - betonowanie ustroju nośnego
 • WS-104 (km 319+724 ZOT) – montaż dylatacji ZRL; ustawienie krawężników ZRP
 • WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało zbrojenie poprzecznic P1 P3; montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego

Obiekty WD-90-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową KD-7 (km 7+753), S4D (DD 3+830P). Trwały prace przy sieci wodociągowej - montaż skrzynek ulicznych do zasuw oraz kanalizacji sanitarnej PKS-7 (km 1+541)).Wykonywano wyloty przykanalików, montaż pierścieni odciążających i pokryw. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową   PW-15 w rejonie ul.Chwaszczyńskiej oraz ul.Krzemowej, PW-14 oraz PW-13 (ul.Chwaszczyńska). Prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (kanał KD-36.1, KD-58, KD-76, KD-89) (ul.Krzemowa/ Chwaszczyńska); sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia PG-5 (ul.Chwaszczyńska, rejon Hamiltona), PG-8 (ul.Rdestowa) oraz PG-9 (ul.Chwaszczyńska, rejon WS102 - ul Górnicza). Kontynuowano prace na kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul. Chwaszczyńska, rejon WD-100 oraz Polifarbu) oraz KS-2a.
Branża elektroenergetyczna - budowano przepusty oświetleniowe na rondach - węzeł Koleczkowo; na odcinku 2 przepięto kolizję 67SN.
Branża teletechniczna – na odcinku drugim trwała budowa kanalizacji w stronę Telewizyjnej od Chwaszczyńskiej 190
Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl