Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 52

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2 oraz Projektem Organizacji Ruchu - Przekazano do UM Gdynia zaktualizowanego planu sytuacyjnego na skrzyżowanie Chwaszczyńska-Górnicza, uwzględniającego ustalenia dotyczące sygnalizacji świetlnej; Uzupełniono materiały do UM Gdynia do pozwolenia na budowę na drogę DD_2+890L i budowę kanalizacji deszczowej na Źródle Marii; trwały prace z KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA;  trwa uzgadnianie projektu z producentem zestawu hydroforowego w zakresie Projekt wykonawczy stacji podnoszenia ciśnienia; Na odcinku 2 w trakcie postępowania w Wodach Polskich wniosek dot. operatu wodnoprawnego dla kanalizacji deszczowej w ul. Źródło Marii; Przygotowanie odpowiedzi na KNA.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 oczekiwano na  zatwierdzenie Tomów IV/3b oraz IV/3a przez IK oraz Zamawiającego. Na odcinku 2 trwało uzgadnianie lokalizacji złącz pomiarowych z firmami wykonującymi projekty dla Energa Operator S.A.; trwało dostosowywanie projektu zasilania urządzeń SZR do otrzymanej lokalizacji urządzeń SZR. Wprowadzano korekty do Tomu IV/2b oraz analizowano uwagi Inżyniera do Tomu IV/2a
Branża teletechniczna – na obu odcinkach trwała analiza i wprowadzanie uwag Zamawiającego i IK do kanału technologicznego.
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwała weryfikacja WWiORB oraz PW MOP III Budynek toalet – branża elektryczna
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - trwa oczekiwanie na dane z Nadleśnictwa dotyczące zalesień na odcinku 1.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna (prace ziemne polegające umocnieniu rowów, pasa technologicznego; humusowaniu skarp)
Na odcinku 2:
- w. Chwaszczyno (prace ziemne na łącznicy L2)
- Trasa Kielnieńska - prace ziemne w km 0+500-0+650 (wykop), 1+100 - 1+400 (nasyp).
Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
•PZds-73 (km 2+190) (ul. Długa, Kamień)– wykonano montaż gzymsów
•WD-75 (km 3+441) (ul.Pod Lasem, Kamień) - wykonano zbrojenie deskowanie przyczółka P3
•ES-77 (km 5+050) (ul. Kwiatowa, Kamień) – wykonano zbrojenie ustroju nośnego JL
•WS-80 (km 7+513) (ul.Jeziorna, Koleczkowo) - trwało zbrojenie fundamentu P1P; izolacja cienkowarstwowa fundamentów - piony; zbrojenie deskowanie przyczółka P1L; Betonowanie fundamentu P1P
•MS-81 (km 7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało zbrojenie płyty ustroju - j.prawa
•WS-87 (km 11+346) (ul.Rzemieślnicza, Dobrzewino) - trwały roboty palowe - wbicie pali testowych; próbne obciążenia dynamiczne
•PP-88 (km 12+610) (ul.Polna, Dobrzewino) - wbudowywano beton podkładowy
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiektach:
•PZDs-90 (S6 km 13+688) -  trwało zbrojenie szalowanie fundamentu P1L; betonowanie fundamentu P1L; betonowanie fundamentu P2L
•WD-92 (Tr.K km 0+834) – trwało zbrojenie i szalowanie korpusu P5
•WD-93 (TR.K km 1+287) - zbrojenie fundamentu P1L; beton podkładowy P1P
•WD-94 (Tr.K km 1+427) - montaż płytek wypełnienia między belkami
•WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało zbrojenie i szalowanie skrzydła P1P; betonowanie skrzydła P1P
•WS-102 (km 320+425 ZOT) - zasypki P1 i P3
•WS-104 (km 319+724 ZOT) – betonowanie dylatacji ZRP
•WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało zbrojenie poprzecznic P1 P3
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową KD-7 (km 7+753), S4D (DD 3+830P). Trwały prace przy sieci kanalizacji sanitarnej KS-1 (rejon MOP) . Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową   PW-15 w rejonie ul.Chwaszczyńskiej oraz ul.Krzemowej. Prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (kanał KD-36.1, 39, KD-76) (ul.Krzemowa/ Chwaszczyńska); sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia PG-9 (ul.Chwaszczyńska, rejon WS102 - ul Górnicza). Kontynuowano prace na kanalizacji sanitarnej KS-2a oraz sieci ciepłowniczej (PSC-4a) na ul.Krzemowej.
Branża elektroenergetyczna - trwał montaż słupów trakcyjnych na ul. Chwaszczyńskiej oraz ul.Nowowiczlinskiej
Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl