Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 1

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2 oraz Projektem Organizacji Ruchu - trwa analiza uwag do projektu organizacji ruchu z wydziału Inwestycji miasta Gdynia. Trwały prace z KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA;  trwa uzgadnianie projektu z producentem zestawu hydroforowego w zakresie Projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia; Na odcinku 2 uzyskano pozwolenie wodnoprawne dot. operatu wodnoprawnego dla kanalizacji deszczowej w ul. Źródło Marii; Przygotowanie odpowiedzi na KNA.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 oczekiwano na  zatwierdzenie Tomów IV/3b oraz IV/3a przez IK oraz Zamawiającego. Przekazano plany zagospodarowania terenu do podpisanych umów przyłączeniowych. Przekazano dokumentacji projektowej dot. zasilania urządzeń SZR Na odcinku 2 trwało uzgadnianie lokalizacji złącz pomiarowych z firmami wykonującymi projekty dla Energa Operator S.A.; trwało dostosowywanie projektu zasilania urządzeń SZR do otrzymanej lokalizacji urządzeń SZR. Przekazano plany zagospodarowania terenu do podpisanych umów przyłączeniowych.
Branża teletechniczna – na obu odcinkach trwała analiza i wprowadzanie uwag Zamawiającego i IK do kanału technologicznego.
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwała weryfikacja WWiORB oraz PW MOP III Budynek toalet – branża elektryczna
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - trwa oczekiwanie na dane z Nadleśnictwa dotyczące zalesień na odcinku 1.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna (prace ziemne polegające umocnieniu rowów)
Na odcinku 2:
- węzeł Chwaszczyno (wykonywano nasyp w km 0+300-0+600)
- Trasa Kielnieńska (trwały prace ziemne - wykop oraz nasyp)
Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
•WD-75 (km 3+441) (ul.Pod Lasem, Kamień) - trwało zbrojenie i deskowanie  ścianki żwirowej P3
•ES-77 (km 5+050) (ul. Kwiatowa, Kamień) – trwało zbrojenie ustroju nośnego JL
•WS-80 (km 7+513) (ul.Jeziorna, Koleczkowo) - trwało zbrojenie deskowanie przyczółka P1L;P2L
•MS-81 (km 7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało zbrojenie ustroju nośnego JP
•WS-87 (km 11+346) (ul.Rzemieślnicza, Dobrzewino) - wbijano pale P1L
•PP-88 (km 12+610) (ul.Polna, Dobrzewino) - trwało zbrojenie fundamentu JP
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
•PZDs-90 (S6 km 13+688) -  trwało zbrojenie korpusu  P1P
•WD-92 (Tr.K km 0+834) – trwało zbrojenie korpusu przyczółka P5
•WD-94 (Tr.K km 1+427) - zbrojenie ustroju nośnego
•WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało zbrojenie poprzecznicy P2
•KD-99 (Tr. Ch km 3+716) - montaż zbrojenia poprzecznic P1 P4
•WD-101 (Tr. Ch km 4+500) - rozszalunek ustroju nośnego
•WS-104 (km 319+724 ZOT) – wykonywano zasypki
•WS-105 (km 320+269 ZOT) – wykonywano zasypki
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską

Branża sanitarna – na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową   PW-15,oraz PW-19, W-2 w rejonie ul.Chwaszczyńskiej oraz ul.Krzemowej. Prowadzono roboty na sieci
kanalizacji deszczowej (kanał KD-76) (ul.Górnicza, ul.Chwaszczyńska). Kontynuowano prace na sieci kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul.Chwaszczyńska) oraz sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia  PG-9
Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl