Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Styczeń 2021

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa -   prowadzono Prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzenie prac nad Projektem Organizacji Ruchu. Ustosunkowanie się do uwag do Projektu Stałej Organizacji Ruchu z wydziału Inwestycji miasta Gdynia. Prowadzenie prac nad KNA. Prowadzenie prac nad koncepcją tymczasowego podłączenia węzła Chwaszczyno do DK20.
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 przygotowywano odpowiedzi na KNA. Złożono projekt wykonawczy stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 po akceptacji przez Wykonawcę do uzgodnienia przez GPK. Zaopiniowano projekt dodatkowej kanalizacji sanitarnej w km 7+000 dla GPK Szemud oraz pozwolenia wodno-prawnego dla ul. Źródło Marii. Monitowano w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 przez GPK. Na odcinku 2 przygotowywano odpowiedzi na KNA. Dokonano korekty w sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z uwagi na projekt przyłączy opracowany dla PEWiK.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 oczekiwano na  zatwierdzenie Tomów IV/3b przez IK oraz Zamawiającego. Przekazano Tom IV/3a oraz IV/3b do zatwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego. Na odcinku 2 dostosowywano projekt zasilania urządzeń SZR do otrzymanego pliku z lokalizacjami urządzeń SZR. Trwała analiza i zgadnianie lokalizacji złącz pomiarowych z firmami wykonującymi projekty dla Energa Operator S.A. Dostosowywano projekt zasilania urządzeń SZR do otrzymanego w dniu 03.12.2020 r. pliku z lokalizacjami urządzeń SZR. Przekazano Tom IV/2a, IV/3d oraz IV/3c do zatwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego. Dostosowywano projekt IV/2b do rozwiązań ustalonych w trakcie spotkanie z IK oraz Zamawiającym w dniu 15.01.2021
Branża teletechniczna - na obu odcinkach trwała analiza i wprowadzanie uwag Zamawiającego do projektu kanału technologicznego
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  na obu odcinkach prowadzono bieżącą analizę i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwała weryfikacja WWiORB oraz PW MOP III Budynek toalet – branża elektryczna. Przygotowywano PW budynek toalet MOP branży elektrycznej.
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  po uzyskaniu danych z Nadleśnictwa rozpoczęte prace projektowe zalesienia na odcinku 1.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace ziemne polegające na robieniu nasypów oraz wykopów w ciągu Trasy Głównej oraz dróg dojazdowych, poprzecznych i technologicznych. Trwały prace w rejonie MOP L. Na odcinku 2 - wykonywano prace ziemne w rejonie w. Chwaszczyno oraz w km 1 Trasy Kielnieńskiej.
Branża mostowa - prowadzono prace związane z zbrojeniem i deskowaniem ścianek żwirowych, korpusów, skrzydeł, fundamentów; betonowaniem przyczółków i korpusów, montażem desek grzymsowych, wbijaniem pali oraz wykonanie testów statycznych,
na obiektach WD-75, ES-77, WS-80, MS-81, WD-82, PP-84, WS-87, PP-88 oraz PZM-89. Na odcinku 2 prowadzono roboty na obiektach PZds-90, WD-91, WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, KD-99, WD-101, WS-102, WD-103, WS-104, WS-105, WD-106.

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową  S5a, SW12a, S7, S9, S6, KD13,  S33A, prace przy sieci kanalizacji sanitarnej PKS-6,PKS-6a oraz PKS-6b. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  PW-15, PW-19 w rejonie Polifarbu oraz TESCO, ul.Krzemowej. Prowadzono prace na sieci ciepłowniczej Kacze Buki (PSC-4a). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (kanał KD-76, KD-19, KD-20, KD-19.1, KD-21, KD-55), sieci gazowej
niskiego i średniego ciśnienia  PG-9, PG-5 oraz PG-12 (ul. Chwaszczyńska, rejon WS-102).
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 trwała przebudowasieci trakcyjnej na pętli Kacze Buki; wykonywano fundamenty pod słypu trakcyjne przy ul.Nowowiczlińskiej
Branża teletechniczna - trwały prace związane z budową sieci ORANGE, T-Mobile i Polkomtel  od ul. Telewizyjnej do Biura POLAQUA. Trwała przebudowa kabli miedzianych od ONU do Telewizyjnej

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 4

Tydzień 3

Tydzień 2

Tydzień 1

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl