Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

02/11/2021 r.

Tydzień 2

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2 oraz Projektem Organizacji Ruchu - ustosunkowanie się do uwag do Projektu Stałej Organizacji Ruchu z wydziału Inwestycji miasta Gdynia. Trwały prace z KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA. Złożono projekt wykonawczy stacji podnoszenia ciśnienia do uzgodnienia przez GPK. Na odcinku 2 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA. Dokonano korekty sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z uwagi na projekt przyłączy opracowany dla PEWiK.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 trwała analiza uwag dot. Tomu IV/3a; Przekazano w. elektroniczną projektu zasilania urządzeń SZR. Na odcinku 2 uzgadniano lokalizację złącz pomiarowych z firmami wykonującymi projekty dla Energa Operator S.A. Dostosowywano projekt zasilania urządzeń SZR do otrzymanego pliku z lokalizacjami urządzeń SZR. Przekazano odpowiedzi do otrzymanych uwag do Tomu IV/2a zgłoszonych przez IK
Branża teletechniczna – na obu odcinkach trwała analiza i wprowadzanie uwag Zamawiającego i IK do kanału technologicznego.
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwała weryfikacja WWiORB oraz PW MOP III Budynek toalet – branża elektryczna
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- drogi dojazdowe, poprzeczne, technologiczne (w ciągu DG_4_7 (WS-80) trwał montaż przepustu)
Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
•WD-75 (km 3+441) (ul.Pod Lasem, Kamień) - trwało zbrojenie deskowanie ścianki żwirowej P3
•ES-77 (km 5+050) (ul. Kwiatowa, Kamień) – trwało zbrojenie ustroju nośnego
•WS-80 (km 7+513) (ul.Jeziorna, Koleczkowo) - trwało zbrojenie deskowanie przyczółka P1L;P2L
•MS-81 (km 7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało zbrojenie ustroju nośnego
•WS-87 (km 11+346) (ul.Rzemieślnicza, Dobrzewino) - wbijano pale
•PP-88 (km 12+610) (ul.Polna, Dobrzewino) - trwało zbrojenie fundamentu JP, JL
•PZM-89 (ul.Polna, Dobrzewino)- wykonanie przepustu (montaż rur)
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
•WD-92 (Tr.K km 0+834) – trwało zbrojenie korpusu P5
•WD-93 (TR.K km 1+287) - zbrojenie fundamentu P1P
•WD-94 (Tr.K km 1+427) - zbrojenie ustroju nośnego
•WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało zbrojenie poprzecznicy P2
•KD-99 (Tr. Ch km 3+716) - montaż zbrojenia poprzecznic
•WD-101 (Tr. Ch km 4+500) - rozszalunek ustroju nośnego
•WD-106 (km 321+127 ZOT) – zbrojenie poprzecznic P1,P2,P3
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 1 trwały prace nad kanalizacją deszczową S6 (km 6+120), S9 (km 10), KD13 (km 12+592), S7(km 7+790), SW12A (km 12+250). Wbudowano studnie w kanalizacji deszczowej S33A ( DG-4_8 KM 0+300)
na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową   PW-15,oraz PW-19 W-2 w rejonie ul.Chwaszczyńskiej oraz ul.Krzemowej. Prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej
(kanał KD-76, KD-20, KD-19) (ul.Chwaszczyńska/ w. Chwaszczyno). Kontynuowano prace na sieci kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul.Chwaszczyńska) oraz sieci gazowej niskiego i średniego
ciśnienia PG-5, PG-9. Usuwano kolizję na sieci ciepłowniczej Kacze Buki (PSC-4a na ul.Krzemowej).
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 przebudowywano sieć trakcyjną na pętli Kacze Buki.
Branża teletechniczna - na odcinku 2 trwało przełączenie sieci ORANGE, T-Mobile i Polkomtel od telewizyjnej do biura POLAQUA
Branża melioracyjna - na odcinku 1 trwał montaż przepustu na drodze DD_11+390P (km 0+938 oraz 1+569)

Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl