Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Luty 2021

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa -  prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzono prac nad KNA. Prowadzono prace projektowe nad tymczasowym podłączeniem węzła Chwaszczyno do DK20
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA. Analizowano możliwość przesunięcia zbiornika ZR-1. Monitowano w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 przez GPK. Na odcinku 2 przygotowywano odpowiedzi na KNA; uzyskano PnB na KD w ul. Źródło Marii; przygotowanie projektu łącznika z DK20; monitowano w sprawie wydania PnB na KD w ul. Źródło Marii.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 trwała analiza uwag do Tomów IV/3a oraz IV/3b otrzymanych od Zamawiającego i IK; analizowano kluczowe przyłączenia do sieci potrzebnych dla uzyskania przejezdności; Trwała korekta warunków przyłączeniowych dla przepompowni na dz. 397/30.Na odcinku 2 trwała analiza uwag do Tomu IV/2a otrzymanych od Zamawiającego i IK; wyjaśniano kwestię mocy przyłączeniowej dla Przepompowni; Koordynowano rozwiązania projektowe z biurami projektowymi wykonującymi projekty przyłączy dla Energii; Analizowano kluczowe przyłączeń do sieci potrzebnych dla uzyskania przejezdności; oczekiwano na zatwierdzenie Tomów IV/2a, IV/3a, IV/3b, IV/3c oraz IV/3d przez IK oraz Zamawiającego; przekazanie Tomu IV/3a i IV/3b do zatwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego.
Branża teletechniczna - na odcinku 1 trwała analiza i wprowadzanie uwag Zamawiającego do projektu kanału technologicznego
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  na obu odcinkach prowadzono bieżącą analizę i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwało przygotowanie STWiORB w trybie śledzenia zmian na budynek toalet MOP.
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace ziemne polegające na robieniu nasypów oraz wykopów w ciągu Trasy Głównej. Trwały prace w rejonie MOP L.  Na odcinku 2 - wykonywano prace ziemne w rejonie w. Chwaszczyno (trwała wymiana gruntu na łącznicy L7).
Branża mostowa - prowadzono prace związane z zbrojeniem i deskowaniem ścianek żwirowych, korpusów, skrzydeł, fundamentów; betonowaniem przyczółków i korpusów, montażem desek gzymsowych, wbijaniem pali oraz wykonanie testów statycznych,
na obiektach WD-75, ES-77, WS-80, MS-81, WS-87 oraz PP-88. Na odcinku 2 prowadzono roboty na obiektach PZds-90, WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, KD-99, WS-102, WD-103, WS-104, WD-106.
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową  4B, S5a; prace przy sieci kanalizacji sanitarnej KS-1; wznowiono prace przy sieci wodociągowej W2. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  PW-15, PW-11 w rejonie Polifarbu, ul.Krzemowej. Prowadzono prace na sieci ciepłowniczej Kacze Buki (PSC-4a). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (kanał KD-76, KD-21, KD-20, KD-19.1; KD-19; KD-40); sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia  PG-9 oraz PG-5 (ul. Chwaszczyńska, rejon WS-102).
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 układano kable trakcyjne w ciągu ul.Rdestowej. Wykonano przewierty pod kable trakcyjne przy ul.Nowowiczlińskiej.
Branża teletechniczna - trwał montaż kabli miedzianych od ul.Telewizyjnej do Biura Budowy.

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 8

Tydzień 7

Tydzień 6

Tydzień 5

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl