Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 7

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzono prace nad koncepcją tymczasowego podłączenia węzła Chwaszczyno do DK20. Prowadzenie prac nad KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA. Analiza możliwości przesunięcia zbiornika ZR-1. Monitowano w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 przez GPK Szemud. Otrzymano mail od GPK. Na odcinku 2 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA. Monitowanie w sprawie wydania PnB na KD w ul. Źródło Marii.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 oczekiwano na zatwierdzenie Tomów IV/3a i IV/3b przez IK Trwała analiza uwag do Tomów IV/3a oraz IV/3b otrzymanych od Zamawiającego. Trwała korekta warunków przyłączeniowych dla przepompowni na dz. 397/30
Analizowano kluczowe przyłączenia do sieci potrzebnych dla uzyskania przejezdności. Na odcinku 2 analizowano uwagi do Tomu IV/2a otrzymanych od Zamawiającego. Wyjaśniano kwestie mocy przyłączeniowej dla Przepompowni. Koordynowano rozwiązania projektowe z biurami projektowymi wykonującymi projekty przyłączy dla Energii. Analizowano kluczowe przyłączenia do sieci potrzebnych dla uzyskania przejezdności. Oczekiwano na zatwierdzenie Tomów IV/2a, IV/3a, IV/3b, IV/3c oraz IV/3d przez IK oraz Zamawiającego
Branża teletechniczna – na obu odcinkach trwa oczekiwanie zatwierdzenia projektu kanału technologicznego do zatwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - przygotowywano PW Budynek toalet MOP
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym; Przekazano poprawioną SST D-09.01.01.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna - prace ziemne (w km 4+400 - nasyp oraz w km 8+100 - wykonywanie wykopu)
- MOP - trwały pace ziemne (wymiana gruntu, wykop, nasyp)
Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
• WD-75 (km 3+441) (ul.Pod Lasem, Kamień) - zbrojenie deskowanie przyczółka P1, zbrojenie deskowanie oczepu P2
• WS-80 (km 7+513) (ul.Jeziorna, Koleczkowo) - zbrojenie deskowanie korpusu P1P, P1L, P2L, P2P
• MS-81 (km 7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało zbrojenie deskowanie ustroju nośnego
• PP-88 (km 12+610) ( ul.Polna, Dobrzewino) - zbrojenie deskowanie fundamentu JL
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
• PZDs-90 (km 13+688) -zbrojenie szalowanie korpusu P2L
• WD-92 (km 0+834 Tr.K.) - zbrojenie szalowanie skrzydła P1.1
• WD-93 (km 1+287 Tr.K.) - zbrojenie szalowanie korpusu P1L
• WD-94 (km 1+427 Tr.K.) - zbrojenie płyty ustroju nośnego JL
• WD-95 (km 0+747 Tr.Ch.) - montaż zabezpieczenia BHP ustroju nośnego
• WD-102 (km 320+425 ZOT) - szalowanie ustroju nośnego
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się
przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy sieci kanalizacji deszczowej S5A oraz 4B (w rejonie MOP). Wznowiono roboty na sieci wodociągowej W-2 oraz sieci kanalizacji sanitarnej KS-1
na odcinku 2 kontynuowano prace na sieci kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul.Chwaszczyńska) oraz sieci wodociągowej PW-15 (ul.Chwaszczyńska) oraz PW-11 (ul.Krzemowa). Prowadzono roboty na sieci
gazowej niskiego i średniego ciśnienia PG-9 (rejon ul. Chwaszczyńska, rejon KD99 - Quiza).
Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl