Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Marzec 2021

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2; nad KNA. Przekazano PW z przedmiarami dla tymczasowego podłączenia węzła Chwaszczyno do DK20. Otrzymano pozytywną opinię do Projektu Organizacji Ruchu z UM Gdynia w związku z czym przystąpiono do przygotowania materiałów dla IK i KP. Przekazano Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla odcinka 1 i 2 do zatwierdzenia.
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA; Monitowano w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 przez GPK. Na odcinku 2 przygotowywano odpowiedzi na KNA; analizowano odwodnienie w rejonie obiektów WS-102 i WS-105.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 przekazano Tom IV/3a i IV/3b do zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego  Na odcinku 2  koordynowano rozwiązania projektowe z biurami projektowymi wykonującymi projekty przyłączy dla Energii; Przekazano rysunki do projektu kładki KD-99; Przekazano Tom IV/2e do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz Inżyniera
Branża teletechniczna - na odcinku 1 trwała analiza i wprowadzanie uwag Zamawiającego do projektu kanału technologicznego
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  na obu odcinkach prowadzono bieżącą analizę i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwa weryfikacja specyfikacji budynku toalet MOP
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym odcinka 1 i 2

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace w ciągu Trasy Głównej, MOP L oraz drogach dojazdowych/technologicznych. Na odcinku 2 kontynuowano roboty w rejonie w. Chwaszczyno oraz Gdynia Wielki Kack, Trasy Chwaszczyńskiej, Trasy
Kielnieńskiej, Trasy Głównej. Prowadzono prace przy ul.Nowowiczliśńkiej, ul. Nowa Rdestowa oraz drogach dojazdowych.
Branża mostowa - prowadzono prace związane z budową obiektów mostowych. Trwały prace na obiektach: WD-70, WD-72, PZGD-73, WD-75, ES-77,WD-78, WS-80, MS-81, WD-81, PP-84, WS-87 oraz PP-88. Na odcinku 2 prowadzono roboty na
obiektach PZds-90, WD-91, WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, KD-99, WD-100, WD-101, WS-102, WD-103, WS-104, WS-105, WD-106.
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową; kanalizacją sanitarną oraz kanalizacja deszczową; Trwały prace przy sieci wodociągowej. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową; prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 układano kable trakcyjne w ciągu ul.Nowowiczlińskiej -Chwaszczyńskiej. Budowano przepusty w rejonie WS-104; punkty zasilające trakcję na Nowowiczlińskiej; kable oświetleniowe na Chwaszczyńskiej i WKL5; kable oświetleniowe na ul. Nowowiczlińskiej - WKL1N, WKL2N, WKL4N.  Demontowano słupy trakcyjne przy WS-104.
Branża teletechniczna - trwała budowa kanalizacji Netia i Orange w ciągu ul. Nowowiczlińskiej - Chwaszczyńskiej.
Branża melioracyjna - trwały pracy nad umocnieniem rowu w km 5+600; montowano przepust w ciągu ul.Chłopskiej; wykonano rów melioracyjny w km 13+400

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 12

Tydzień 11

Tydzień 10

Tydzień 9

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl