Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 9

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzono prace nad koncepcją tymczasowego podłączenia węzła Chwaszczyno do DK20. Prowadzenie prac nad KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA. Monitowano w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 przez GPK. Przygotowywano część branżową do projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia. Na odcinku 2 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA. Trwała analiza odwodnienia w rejonie obiektów WS-102 i WS-105.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 przekazano wyjaśnienia do uwag do Tomów IV/3a i IV/3b do IK oraz Zamawiającego. Na odcinku 2 przekazano wyjaśnienia do uwag do Tomu IV/2a do IK oraz Zamawiającego; Koordynowano rozwiązania projektowe z biurami
projektowymi wykonującymi projekty przyłączy dla Energii.
Branża teletechniczna – na odcinku 1 trwało oczekiwanie zatwierdzenia projektu kanału technologicznego do zatwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwała weryfikacja specyfikacji budynku toalet MOP.
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym branży zieleni odcinek 1 i 2

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna - prace ziemne (wykonywano nasypy, wykopu oraz wbudowywano WUP)
- MOP - trwały pace ziemne na MOP L (wykop, nasyp)
- drogi dojazdowe, poprzeczne, technologiczne - wykonywano nasyp na drodze DD 3+830P
Odcinek 2:
- w. Gdynia Wielki Kack - trwały prace ziemne (W-WK_L1 (0+570-0+850)- podbudowa z kruszywa 0-31,5; W-WK_L3 (1+030-1+170)-podbudowa z betonu C1,5/2 gr. 15 cm; W-WK_L7 (0+220-0+280), W-WK_L1 (0+450-0+500)oraz W-WK_L3 (0+850-0+900) wykonywano nasyp)
- Trasa Chwaszczyńska - wykop w km 2+700-2+800L
- Trasa Kielnieńska - w km 0+200-0+500 - wykop; w km 1+340-1+400 - nasyp.
Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
• WD-75 (km 3+441) (ul.Pod Lasem, Kamień) - zbrojenie oczepu P2
• ES-77 (km 5+050) (ul.Kwiatowa, Kamień) - betonowanie ustroju nośnego JL
• WS-80 (km 7+513) (ul.Jeziorna, Koleczkowo) - zbrojenie deskowanie skrzydeł P1P P2P
• MS-81 (km 7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – zbrojenie deskowanie ustroju nośnego
• WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo - ul.Andersa) - wykonanie zasypek P1 P3
• PP-84 (km 10+249) (ok.ul.Wołoszyna, Bojano) - montaż desek gzymsowych
• WS-87 (km 11+346) (ul.Rzemieślnicza, Dobrzewino) - betonowanie chudego betonu P1; zbrojenie fundamentów P2
• PP-88 (km 12+610) ( ul.Polna, Dobrzewino) - zbrojenie ścian JL
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
• PZDs-90 (km 13+688) -zbrojenie szalowanie korpusu P1P
• WD-92 (km 0+834 Tr.K.) - betonowanie skrzydła P1.1; zbrojenie szalowanie skrzydła P1.2
• WD-93 (km 1+287 Tr.K.) - zbrojenie szalowanie korpusu P1P
• WD-94 (km 1+427 Tr.K.) - betonowanie płyty ustroju nośnego JL; zbrojenie i szalowanie płyty ustroju nośnego JP
• WD-95 (km 0+747 Tr.Ch.) - zbrojenie szalowanie ustroju nośnego
• KD-99 (km 3+716 Tr.Ch.) - zbrojenie szalowanie ustroju nośnego
• WD-102 (km 320+425 ZOT) - zasypka przyczółek P1 ZRL
• WD-106 (km 321+127 ZOT) - wiercenie otworów na sączki
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace w rejonie MOP PD ( kanalizacja sanitarna KS-1 oraz deszczowa S5A); kontynuowano prace  na sieci kanalizacji deszczowej KD-8A ( km 8). Na odcinku 2 kontynuowano prace na sieci kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul.Chwaszczyńska) oraz sieci wodociągowej PW-15 (ul.Chwaszczyńska), W-11 (ul.Rdestowa) oraz W-3 (ul.Krzemowa). Prowadzono roboty na sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia PG-9 (rejon ul. Chwaszczyńska, rejon KD99 - Quiza) oraz PG-12 (okolice ul. Górniczej) . Prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ZOT oraz ul.Chwaszczyńskiej, ul.Krzemowej.
Branża elektroenergetyczna - układano kable trakcyjne w ciągu ul.Nowowiczlińskiej -Chwaszczyńskiej.
Branża teletechniczna - trwała budowa kanalizacji Netia i ORANGE (ul. Nowowiczlińska - Chwaszczyńska).

Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl