Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 12

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA. Prace nad PW ekranów akustycznych
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA. Monitowano w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 przez GPK. Przygotowywano część branżową do projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia. Na odcinku 2 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA. Trwało przygotowanie rewizji projektu odwodnienia w rejonie obiektów WS-102 i WS-105.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 oczekiwano na zatwierdzenie przez Inżyniera i Zamawiającego Tomów IV/3a Zasilanie GDDKIA i IV/3b Zasilanie SZR. Na odcinku 2 przekazano Tomy IV/2a i IV/2b do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz Inżyniera. Koordynowano prace projektowe z firmami wykonującymi projekty przyłączy dla Energii
Branża teletechniczna – na odcinku 1 trwało oczekiwanie zatwierdzenia projektu kanału technologicznego przez IK oraz Zamawiającego
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - oczekiwanie na akceptacje SST i projektu branży elektrycznej budynku toalet MOP.
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym branży zieleni odcinek 1 i 2

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna - prace ziemne (WUP - 4+200-4+300, 8+300-8+500; nasyp - 4+300, 7+900-8+000, 10+200-10+300, 12+300-12+600, 12+700-13+000, 13+640-13+670; wykop - 4+800-5+000; 10+900-11+100); układano ścieki trójkątne w km 4+610-4+970 oraz 11+730-12+277. Wykonano rozbiórkę nasypu przeciążeniowego w km 5+600
- MOP - trwały pace ziemne na MOP strona Lewa i Prawa (wykop, nasyp)
Odcinek 2:
- w. Gdynia Wielki Kack - wbudowywano ścieki trójkątne na łącznicy W WKL1N, L2N, L4N; nasyp W-WK_L7 (0+220-0+280), W-WK_L1 (0+450-0+500); Wykop    WRDL2 (0+200-0+236); Wbudowywano warstwę mrozoochronną - W_WK_L3N, W_WK_L1N oraz podbudowę zasadniczą - W_WK_L3N oraz W_WK_L1N. Trwało odhumusowanie    W_WK_L4 (0+300-0+413)
- w. Chwaszczyno - wykop na łącznicy W_CH_L7 oraz W_CH_L6 oraz nasyp na łącznicy W CH L7
- Trasa Chwaszczyńska - trwał wykop w km 2+900-3+000L
- Trasa Kielnieńska - trwały prace ziemne: wykop w km 0+200-0+500; nasyp w km 1+340 - 1+400; warstwa mrozoochronna w km 0+000 - 0+120
- ul.Nowowiczlińska - trwały następujące prace w km 0+000 -0+080 oraz 0+170-0+230  - układano podbudowę z betonu asfaltowego gr. 12 cm, podbudowę zasadniczą oraz warstwę mrozoochronną
- ul.Rdestowa - wykonywano prace ziemne (wykop w km 1+600-2+200 oraz nasyp w km 1+600-2+200)
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne - wykonywano prace ziemne (nasyp w okolicach zjazd Polifarb oraz usuwano humus w ciągu ul.Polnej I).
Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
• WD-71 (km 1+374) (ul.Myśliwska, Szemud) - montaż łożysk; montaż dylatacji
• PZGd-73 (km 2+190) (ul.Długa, Kamień) -  betonowanie gzymsów
• ES-77 (km 5+050) (ul.Kwiatowa, Kamień) - betonowanie ustroju JL
• WD-78 (km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) -  montaż krawężników
• WS-80 (km 7+513) (ul.Jeziorna, Koleczkowo) - zasypka fundamentu
• MS-81 (km 7+792) (ok. ul.Jeziornej, Koleczkowo) - betonowanie ustroju JL
• WS-87 (km 11+346) (ul.Rzemieślnicza, Dobrzewino) - zbrojenie fundamentu P1L; zbrojenie fundamentu P2P
• PP-88 (km 12+610) ( ul.Polna, Dobrzewino) - zbrojenie ścian i stropu JL
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
• PZDs-90 (km 13+688) - zbrojenie szalowanie korpusu P1L; zbrojenie szalowanie skrzydła P1P
• WD-91 (km 0+144 Tr.K.) - beton podkładowy P3; skuwanie głowic pali P2 P3; zbrojenie szalowanie fundamentu P1
• WD-92 (km 0+834 Tr.K.) - zbrojenie i szalowanie skrzydła P5P; izolacja filarów P2 P3 P4; zasypka filarów P2 P3 P4
• WD-93 (km 1+287 Tr.K.) - zbrojenie i szalowanie skrzydła P1P; izolacja pionów fundamentu P1; zasypka podpory P2
• WD-94 (km 1+427 Tr.K.) - osadzenie wpustów i sączków
• WD-95 (km 0+747 Tr.Ch.) - zbrojenie szalowanie płyty ustroju nośnego
• WD-100 (km 4+173 Tr.Ch) - ustawianie krawężników  i betonowanie kap na skrzydłach P3
• WD-101 (km 4+500 Tr.Ch) - ustawianie krawężników  i betonowanie kap na skrzydłach P4
• WS-102 (km 320+425 ZOT) - zbrojenie ustroju nośnego ZRP; zbrojenie korpusu P1 ZRL; betonowanie korpusu P1 ZRL
• WD-103 (km 320+671 ZOT) - montaż wpustów i sączków
• WS-104 (km 319+724 ZOT) - wykonanie izolacji korpusów P1 P3 ZRL; zasypka przyczółek P1 ZRP; zasypka przyczółek P3 ZRP
• WD-106 (km 321+127 ZOT) - zbrojenie ustroju nośnego
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace w rejonie MOP PD ( kanalizacja sanitarna KS-1 oraz deszczowa S5A); kontynuowano prace  na sieci kanalizacji deszczowej 6c ( km 5+310), 6A ( km 5+500). Wznowiono prace na sieci wodociągowej W2 oraz prace polegające na umocnieniu zbiorników retencyjnych ZR-12 i ZR-13. Na odcinku 2 kontynuowano prace na sieci kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul.Chwaszczyńska) oraz sieci wodociągowej PW-15 (ul.Nowowiczlińska). Prowadzono roboty na sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia PG-5 (rejon ul. Chwaszczyńska). Prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Chwaszczyńskiej, ul.Nowowiczlińskiej, ul.Starochwaszczyńskiej. Wznowiono roboty na sieci kanalizacji sanitarnej PKS-1 (rejon WD-100) oraz sieci ciepłowniczej PSC-3 i PSC-4.2 (rejon WD-100).
Branża elektroenergetyczna - trwał demontaż słupów trakcyjnych przy WS-104; budowa kabli oświetleniowych na ul. Nowowiczlińskiej - WKL1N, WKL2N, WKL4N
Branża teletechniczna - trwała budowa kanalizacji Netia i ORANGE (ul. Nowowiczlińska - Chwaszczyńska).
Branża melioracyjna - prace branżowe w km 13+400
Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl