Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Kwiecień 2021

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2; nad KNA.
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA; Monitowano w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 przez GPK. Przygotowywano projektu korekty odwodnienia obiektów MS-81 ES- 77. Przygotowywano projekt korekty zbiornika ZR-1 z uwagi na nielegalne wysypisko odpadów. Na odcinku 2 przygotowywano odpowiedzi na KNA.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 trwało oczekiwanie na zatwierdzenie Tomów IV/3a i IV/3b Przekazano informacje dotyczące realizowanego oświetlenia przy węźle Koleczkowo. Oczekiwano na zatwierdzenie przez Inżyniera i Zamawiającego Tomów IV/3a Zasilanie GDDKIA i IV/3b Zasilanie SZR. Na odcinku 2 trwały prace nad Projektem Wykonawczym: IV/6E; IV/6D; IV/6C; IV/6E; IV/3a, IV/3b oraz IV/3c; IV/2a, IV/2b oraz IV/2d, IV/8. Opiniowano trasy przyłączy kablowych realizowanych przez firmy zewnętrzne na zlecenie Energa Operator S.A.
Branża teletechniczna - na odcinku 2 trwała praca nad PW TOM V/3A Przebudowa sieci Tristar oraz V/3B Przebudowa Miejskiej Sieci Szkieletowej, w związku ze zmianami w tomie V/2 Budowa kanału technologicznego (wspólna trasa).
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  na obu odcinkach prowadzono bieżącą analizę i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwa weryfikacja specyfikacji budynku toalet MOP
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym odcinka 1 i 2

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace w ciągu Trasy Głównej, MOP L oraz drogach dojazdowych/technologicznych. Na odcinku 2 kontynuowano roboty w rejonie w. Chwaszczyno oraz Gdynia Wielki Kack, Trasy
Chwaszczyńskiej, Trasy Kielnieńskiej, Trasy Głównej. Prowadzono prace przy ul.Nowowiczliśńkiej, ul. Nowa Rdestowa oraz drogach dojazdowych.

Poniżej przedstawiono postęp Robót drogowych w okresie sprawozdawczym:

 • Odhumusowanie - 3 000 m3
 • Wykop - 160 120 m3
 • Nasyp ulepszony i nieulepszony - 131 340 m3
 • Warstwa mrozoochronna - 59 950 m2
 • Warstwa ulepszonego podłoża - 25 336 m2
 • Podbudowa pomocnicza - 27 470m2
 • Podbudowa zasadnicza - 30 482m2
 • Ściek trójkątny - 1 441 mb
 • Podbudowa bitumiczna - 16 655 m2
 • Warstwa wiążąca 66 047 m2
 • Humusowanie - 60 000 m2

Branża mostowa - prowadzono prace związane z budową obiektów mostowych. Trwały prace na obiektach: WD-70, WD-72, PZGD-73, WD-75, ES-77,WD-78, WS-80, MS-81, WD-81, PP-84, WS-87 oraz PP-88.
Na odcinku 2 prowadzono roboty na obiektach PZds-90, WD-91, WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, KD-99, WD-100, WD-101, WS-102, WD-103, WS-104, WS-105, WD-106.
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową; kanalizacją sanitarną oraz kanalizacja deszczową; Trwały prace przy sieci wodociągowej. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową; prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej,sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 trwał montaż fundamentów na węźle Wielki Kack oraz na skrzyżowaniu Chwaszcyzńska-Nowowiczlińska. Budowa kabli oświetleniowych na ul. Nowowiczlińskiej - WKL1N, WKL2N, WKL4N
Branża teletechniczna - na odcinku 1 trwała budowa kanału teletechnicznego w km 5+200 do 6+100.
Na odcinku 2 - trwała budowa kanalizacji Netia i Orange w ciągu ul. Nowowiczlińskiej  - Chwaszczyńskiej .
Branża melioracyjna - trwały pracy nad umocnieniem rowu w km 12+300 oraz 13+000
Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 17

Tydzień 16

Tydzień 15

Tydzień 14

Tydzień 13

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl