Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 15

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA. Wprowadzano uwagi od Zamawiającego i Inżyniera do PW ekranów na odc.1 i 2
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA. Monitowano w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 przez GPK. Przygotowywano część branżową do projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia. Trwała analiza odwodnienia obiektów MS-81, ES- 77. Na odcinku 2 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 oczekiwano na zatwierdzenie przez Inżyniera i Zamawiającego Tomów IV/3a Zasilanie GDDKIA i IV/3b Zasilanie SZR. Na odcinku 2 wprowadzano do projektu wykonawczego tom IV/6C Przebudowa sygnalizacji SL312; IV/6E Demontaż sygnalizacji świetlnej 1SS i 2SS; IV/3a, IV/3b oraz IV/3c. Trwało oczekiwanie na zatwierdzenie Tomów IV/2a, IV/2b oraz IV/2d
Branża teletechniczna - na odcinku 2 wprowadzano zmiany do tomu V/3A Przebudowa sieci Tristar oraz V/3B Przebudowa Miejskiej Sieci Szkieletowej, w związku ze zmianami w tomie V/2 Budowa kanału technologicznego (wspólna trasa).
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - oczekiwano na akceptacje SST i projektu branży elektrycznej budynku toalet MOP.
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna - prace ziemne (wymiana gruntu w km 0+350; nasyp - km 4+300, 12+300 12+550, 12+800 - 12+950, 13+640 - 13+670; warstwa wiążąca - km 0+550 - 1+200, 11+700 - 12+300; podbudowa AC - km 0+500 - 0+600; warstwa mrozoochronna - 8+000 - 8+500);
- MOP - trwały pace ziemne na MOP strona Lewa (wykop, nasyp)
Odcinek 2:
- w. Gdynia Wielki Kack - wykonywano nasyp na łącznicy W-WK_L7 (0+220-0+280), W-WK_L3 (1+300-1+600), W-WK_L1 (0+450-0+500); wbudowywano podbudowę z betonu C5/6 - W-WK_L3 (0+700-0+900); W-WK_L8 (0+030-0+206); trwało umocnienie dna rowu Typ III w km 1+762-1+814P (W-WK_L3) oraz wykonywano ścieki skarpowe w km 0+000-0+250(W-WK_L1N)
- w. Chwaszczyno - nasyp na łącznicy W CH L2; Podbudowa z betonu C5/6  - W CH L7, W CH L6 oraz ZRP - w Chwaszczyno 0+020 - 0+160.
- Trasa Chwaszczyńska - wykonywano nasyp w km 4+500-4+700 P; wykop - km 1+000 - 1+200; wbudowywano podbudowę z kruszywa gr. 20 cm - 3+000-3+400 P; w km 1+480 - 1+600 wykonano rozbiórki nasypu przeciążeniowego
- Trasa Kielnieńska - wykonano nasyp w km 1+340 - 1+400; podbudowa z betonu C5/6 - km 0+300 -0+440
- ul. Rdestowa - wykonywano nasyp w km 0+950 - 1+100 oraz 0+000-0+100
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne - montowano przepust wraz z zasypką na drodze DD 3+380P (0+654) oraz DD 5+570P. Układano krawężnik betonowy oraz obrzeża betonowe na drodze DZ 2+260 TCH P; Na drodze DZ 2+260 TCH P wykonywano nasyp.
- ZOT - wykonano podbudowę z kruszywa gr. 20 cm w km 0+000-0+200 ZRP; 318+870-319+600 P
Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
• WD-70 (km 0+450) (ul.Klonowa, Szemud) - izolacja gruba przyczółków
• WD-72 (km 1+374) (ul.Myśliwska, Szemud) - izolacja gruba przyczółków
• WD-75 (km 3+441) (ul.Pod Lasem, Kamień) - zbrojenie i betonowanie ciosów podłożyskowych
• ES-77 (km 5+050) (ul.Kwiatowa, Kamień) - przygotowanie powierzchni ustroju pod izolację; izolacja gruba przyczółków
• WD-78 (km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) -  izolacja pionowa korpusów podpór
• WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo - ul.Andersa)- montaż krawężników; zasypka przyczółków P1 P3; zbrojenie kap chodnikowych
• PP-88 (km 12+610) (ul.Polna, Dobrzewino) - zbrojenie szalowania ścian i stropu JP
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
• PZDs-90 (km 13+688) - zbrojenie szalowanie korpusu  P2P
• WD-92 (km 0+834 Tr.K.) - zbrojenie szalowanie skrzydła P5L; zasypka podpór P1-P5
• WD-93 (km 1+287 Tr.K.) - zbrojenie szalowanie skrzydeł P1L; zasypka P1 P2
• WD-94 (km 1+427 Tr.K.) - montaż łożysk
• KD-99 (km 3+716 Tr.Ch.) - betonowanie ustroju nośnego
• WS-102 (km 320+425 ZOT) - betonowanie ustroju nośnego; zbrojenie skrzydła P1 ZRL
• WD-103 (km 320+671 ZOT) - ustawianie krawężników  i zbrojenie  kap na ustroju; izolacja korpusu P4
• WS-104 (km 319+724 ZOT) - zasypka P3L
• WD-106 (km 321+127 ZOT) - izolacja korpusów P1 P3
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace na sieci kanalizacji deszczowej S8 (km 8+000). Trwał wykop na zbiorniku retencyjnym ZR-1. Na odcinku 2 kontynuowano prace na sieci kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul.Chwaszczyńska) oraz sieci wodociągowej PW-15 (ul.Nowowiczlińska), W-3 i PW-11 (ul.Krzemowa) oraz PW-9 (ul.Chwaszczyńska). Prowadzono roboty na sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia PG-9 (rejon ul. Chwaszczyńska). Prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Chwaszczyńskiej, łącznika Krzemowej, ul.Starochwaszczyńska oraz w. Chwaszczyno.
Branża elektroenergetyczna - trwała budowa kabli oświetleniowych na ul.Krzemowej oraz przy ZOT
Branża teletechniczna - trwała budowa kanalizacji Netia i ORANGE (ul. Nowowiczlińska - Chwaszczyńska).
Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl