Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 17

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA. Wprowadzano uwagi od Zamawiającego i Inżyniera do PW ekranów na odc.1 i 2
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA. Monitowano w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 przez GPK. Na odcinku 2 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 oczekiwano na zatwierdzenie przez Inżyniera i Zamawiającego Tomów IV/3a Zasilanie GDDKIA i IV/3b Zasilanie SZR. Na odcinku 2 trwało oczekiwanie na zatwierdzenie Tomów IV/3a, IV/3b oraz IV/3c. Zaopiniowano trasę przyłączy kablowych realizowanych przez firmy zewnętrzne na zlecenie Energa Operator S.A.
Branża teletechniczna - na odcinku 2 przekazano PW TOM V/3a Przebudowa sieci Tristar
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - oczekiwano na akceptacje SST i projektu branży elektrycznej budynku toalet MOP.
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna - wymiana gruntu w km 0+350; wykop - km 1+500; nasyp - km 4+300, km 13+640 - 13+670; układano warstwę mrozoochronną w km 11+ 100 - 11+300; podbudowę pomocniczą - km 13+070 - 13+420 oraz podbudowę zasadniczą - km 5+300 - 5+700; w km 11+450 - 11+700 układano warstwę ulepszonego podłoża. Również prowadzono roboty związane z humusowaniem skarp (km 9+000-10+000) oraz wibrowymiany za pomocą kolumn FSS ( km 12+950- 13+030)
- MOP - trwały pace ziemne na MOP strona Lewa (nasyp)
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne - wykonywano przepusty drogowe ( DD 3+380P  (0+199), DD 3+830P (0+653), DD 3+760L (0+005), DD 3+760L (0+353), DD 5+270P (0+249) oraz MOP D1L); na drodze DG4-8 wbudowywano warstwę mrozoochronną oraz WUP.
Odcinek 2:
- w. Gdynia Wielki Kack -  wykonywano warstwę ulepszonego podłoża na łącznicy W-WK_L7 (0+000-0+280) oraz W-WK_L1 (0+450-0+500); nasyp - W-WK_L3 (1+300-1+600) oraz W-WK_L7 (0+250-0+400). Wbudowywano warstwą wiążącą na W-WK_L3 oraz W-WK_L5. Na łącznicach W-WK_L3 oraz W-WK_L8    wbudowano podbudowę z betonu asfaltowego. Wykonywano fundamenty do ekranów akustycznych 31P oraz 34L
- w. Chwaszczyno - trwały prace ziemne ( wykop - W CH L3, W CH L2; nasyp- W CH L2); wykonano podbudowę z betonu C5/6 - W CH L5    oraz W CH L7; wbudowano warstwę mrozoochronną - W CH L7 oraz podbudowę zasadniczą - W CH L7 (0+240 - 0+500)
- Trasa Chwaszczyńska - wykonywano nasyp w km 4+500-4+700 P; wbudowywano podbudowę z betonu asfaltowego gr. 16 cm - 3+000-3+400P; wbudowywano warstwę wiążącą w km 3+000-3+400P.
- Trasa Kielnieńska - podbudowa z betonu C5/6 - km 1+570 - 1+716
- Trasa Główna - wykonywano warstwę mrozoochronną w km 13+925 - 13+998
- ul. Rdestowa - wykonywano nasyp w km 0+950 - 1+100 oraz wykop w km 3+000-3+200
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne - wykonywano podbudowę z kruszywa gr. 20 cm - DZ 2+260 TCH P; na zjeździe do Polifarbu wykonywano WM C1,5/2 gr. 30 cm oraz WUP.
- ZOT - wbudowywano podbudowę z betonu asfaltowego(318+870-319+650 L); wykonywano nasyp w km 318+870-319+200 L

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
• WD-70 (km 0+450) (ul.Klonowa, Szemud) - montaż desek gzymsowych; betonowanie podwalin stożków
• WD-75 (km 3+441) (ul.Pod Lasem, Kamień) - betonowanie skrzydła P1.1; betonowanie poprzecznic P1 P3
• ES-77 (km 5+050) (ul.Kwiatowa, Kamień) - montaż wpustów i sączków; zasypka przyczółków
• WD-78 (km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) -  zbrojenie kap chodnikowych; betonowanie dylatacji;
• WS-80 (km 7+513) (ul.Jeziorna, Koleczkowo) - betonowanie podwalin stożków; zasypka przyczółków
• MS-81 (km 7+792) (ok. ul.Jeziornej, Koleczkowo) - montaż łożysk; zasypka przyczółka P5
• WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo - ul.Andersa) - betonowanie płyty przejściowej P1
• WS-87 (km 11+346) (ul.Rzemieślnicza, Dobrzewino)- zbrojenie szalowanie korpusu P1L
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
• PZDs-90 (km 13+688) - zbrojenie skrzydła P2P; zbrojenie szalowanie skrzydła P1L
• WD-91 (km 0+144 Tr.Ch.) - zbrojenie fundamentu P3; zbrojenie szalowanie korpusu P1
• WD-92 (km 0+834 Tr.K.) - montaż łożysk; układanie płyt pod rusztowanie ustroju
• WD-93 (km 1+287 Tr.K.) - zbrojenie szalowanie skrzydła P1L; rusztowanie ustroju nośnego JL
• WD-94 (km 1+427 Tr.K.) - montaż łożysk
• WD-95 (km 0+747 TR. Ch.) - montaż łożysk; montaż wpustów i sączków
• WS-102 (km 320+425 ZOT) - betonowanie skrzydła P1 ZRL; sprężenie ustroju nośnego (ZRP)
• WD-103 (km 320+671 ZOT) - zbrojenie kap chodnikowych
• WS-104 (km 319+724 ZOT) - chudy beton pod płytę przejściową P1 ZRP; zbrojenie kap chodnikowych (ZRP oraz ZRL) oraz betonowanie kapy chodnikowej ( WS-104 ZRP).
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace na sieci kanalizacji deszczowej KD-3 (km 3+322), 4A (km 3+337), KD-5 (4+475) oraz na sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie MOP. Trwał montaż osadników wstępnych, kratek żeliwnych oraz pierścieni odciążających. Na odcinku 2 kontynuowano prace na sieci kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul.Chwaszczyńska) oraz sieci wodociągowej PW-15 (ul.Nowowiczlińska), PW-16 (ul.Oliwkowa). Prowadzono roboty na sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia PG-5 (ul. Chwaszczyńska). Prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Chwaszczyńskiej, ul.Starochwaszczyńska, w. Chwaszczyno oraz ZOT.
Branża elektroenergetyczna - trwał montaż fundamentów na węźle Wielki Kack oraz skrzyżowaniu Chwaszczyńska - Nowowiczlińska
Branża teletechniczna - trwała budowa kanalizacji Netia i ORANGE (ul. Nowowiczlińska - Chwaszczyńska). Na odcinku 1 trwała budowa kanału teletechnicznego (km 5+200 do 6+100)
Branża melioracyjna - wykonano umocnienie rowu w km 12+300
Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl