Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Maj 2021

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA oraz przygotowano Projekt Wykonawczy ekranów odbijających i przeciwolśnieniowych dla odc. 1 i 2.
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA.
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA; Złożono Projekt Wykonawczy Stacji podnoszenia ciśnienia do uzgodnienia przez GPK i IK. Na odcinku 2 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA. Weryfikowano rozwiązania dla budowy WA W-1 oraz przebudowy sieci gazowej PG13 w ul. Źródło Marii z uwagi na inwestycję PSG. Przygotowano Projekt sięgaczy do podłączenia stacji benzynowej.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 zaopiniowano trasę przyłączy kablowych realizowanych przez firmy zewnętrzne na zlecenie Energa Operator S.A. oraz trasy linii kablowych przechodzących przez obszar inwestycji.  Na odcinku 2 trwały prace nad Projektem Wykonawczym: IV/2e, IV/3a, IV/3b oraz IV/3c, Tom IV/6e, Tom IV/6d. Opiniowano trasę przyłączy kablowych realizowanych przez firmy zewnętrzne na zlecenie Energa Operator S.A.
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA.
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  na obu odcinkach prowadzono bieżącą analizę i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - Wprowadzano zmiany w projekcie konstrukcyjnym MOP Budynek toalet. Weryfikowano Projekt Wykonawczy Konstrukcji budynku toalet MOP w stosunku do zapisów w specyfikacji oraz przygotowano zatwierdzone SST do przekazania.
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace w ciągu Trasy Głównej, MOP L i P, drogach dojazdowych/technologicznych oraz w rejonie w. Koleczkowo. Na odcinku 2 kontynuowano roboty w rejonie w. Chwaszczyno oraz Gdynia Wielki Kack, Trasy Chwaszczyńskiej, Trasy Kielnieńskiej, Trasy Głównej. Prowadzono prace przy ul. Nowa Rdestowa, odcinku ZOT oraz drogach dojazdowych.

Poniżej przedstawiono postęp Robót drogowych w okresie sprawozdawczym:

 • Wykop - ok. 130 000 m3
 • Wymiana gruntu - ok. 10 000 m3
 • Wzmocnienie gruntu poprzez kolumny żwirowe, żwirowo-betonowe - ok 3 000 m2
 • Nasyp ulepszony i nieulepszony - 90 270 m3
 • Warstwa mrozoochronna - 62 042 m2
 • Warstwa ulepszonego podłoża - 41 764 m2
 • Podbudowa pomocnicza - 44 780 m2
 • Podbudowa zasadnicza - 40 000 m2
 • Ściek trójkątny - 1 509 mb
 • Podbudowa bitumiczna - 23 345 m2
 • Warstwa wiążąca - ok. 40 000 m2
 • Humusowanie - 90 500 m2

Branża mostowa - prowadzono prace związane z budową obiektów mostowych. Na odcinku 1 rwały prace na obiektach: WD-70, WD-72, PZGD-73, WD-75, ES-77,WD-78, WS-80, MS-81, WD-82, PP-84, WS-87 oraz PP-88.
Na odcinku 2 prowadzono roboty na obiektach PZDs-90, WD-91, WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, KD-99, WD-100, WD-101, WS-102, WD-103, WS-104, WS-105, WD-106.
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową; kanalizacją sanitarną oraz kanalizacja deszczową; Trwały prace przy sieci wodociągowej. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową; prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 trwał montaż fundamentów trakcyjnych przy ul. Rdestowej, budowane kable i fundamenty oświetleniowe przy WD-101, przeprowadzono montaż fundamentów trakcyjnych
na trasie Chwaszczyńska - Nowowiczlińska i Krzemowa oraz budowano kable oświetleniowe i fundamenty ZOT 318+850 po lewej stronie w stronę Gdańska.
Branża teletechniczna - na odcinku 2 przebudowane kable miedziane NETIA i ORANGE. Przeprowadzono budowę kanału teletechnicznego w km 3+000 - 4+200 (wraz z TRISTAR i MSS) oraz w km 318+800 - 320+000. Na trasie Chwaszczyńska - Nowowiczlińska wykonano przyłączenie sieci T-Mobile i Netia.
Branża melioracyjna - wykonano wykop rowu w kom 3+700 oraz trwały pracy nad umocnieniem rowu w km 12+300 oraz w
km 3+700.
Branża architektoniczna - na odcinku 2 trwały prace przy rozbiórce cześci budynku oraz odtworzenie sciany  w PKM
Trwały prace nad wykonaniem fundamentów pod ekrany.
Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 21

Tydzień 20

Tydzień 19

Tydzień 18

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl