Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 21

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA. Przygotowywano PW ekranów odbijających i przeciwolśnieniowych dla odc.1 i 2.
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 monitowano w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 przez GPK. Na odcinku 2 przygotowywano projekt  sięgaczy do podłączenia stacji benzynowej.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 2 trwały prace nad projektami wykonawczymi tom IV/3a, IV/3b oraz IV/3c. Oczekiwano na warunki przyłączeniowe z Energa Operator S.A.; Opracowywano projekt wykonawczy tom IV/6D Budowa sygnalizacji świetlnej SL317 w celu uzgodnienia z ZDM w Gdyni.
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA.
Branża melioracyjna  -  prowadzono prace nad KNA.
Branża geotechniczna  - na bieżąco analizowano i odpowiadano na przekazywane pisma oraz ZDP.
Branża architektoniczna  - przygotowywano SST Budynku toalet MOP
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna - w km 0+350 trwała wymiana gruntu; wykop w km 1+500; nasyp w km 4+400; wykonano nasyp przeciążeniowy w km 3+500-3+600; wbudowano podbudowę zasadniczą w km 8+000 - 8+540; Warstwa mrozoochronna w km 11+480 11+700; Podbudowa z betonu C5/6 - km 10+900 - 11+100 oraz 12+300 12+550. Kontynuowano prace nad wzmocnieniem gruntu poprzez wykonanie kolumn FSS w km 12+950-13+030.
- MOP - wykonywano wykop po obu stronach MOP;
- w. Koleczkowo - wbudowywano podbudowę zasadniczą na łącznicy L4, L2 i L1
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne - na drodze DG4-8 układano podbudowę zasadniczą oraz warstwę mrozoochronną; wykonywano nasyp na drodze DD 0+950L, DL 4-1 oraz DD 11+460L.
Odcinek 2:
- w. Gdynia Wielki Kack - na łącznicy W-WK_L7 - wykonywano warstwę mrozoochronną gr.20cm (km 0+250-0+400); Wykonywano ścieki trójkątne W-WK_L7 (0+000-0+200), W-WK_L1 (0+400-0+500), W-WK_L4 (0+250-0+413); na łącznicy W_WK_L3 wykonywano warstwę mrozoochronną gr.20cm (km 1+300-1+600) oraz trwało humusowanie skarp (km 1+700-1+900)
- w. Chwaszczyno - trwały prace ziemne ( wykop na łącznicy W_CH_L2); wykonano podbudowę zasadniczą (W_CH_L6)
- Trasa Chwaszczyńska - wbudowywano podbudowę z betonu asfaltowego gr. 16 cm oraz warstwę wiążącą gr. 8 cm w km 4+500-4+700 P. Wykonywano ścieki trójkątne w km 4+400-4+630P.
- Trasa Kielnieńska - wykonano warstwę mrozoochronną w km 0+440-0+510, 0+180-0+300; podbudowę z betonu C5/6 w km 0+180 -0+300 oraz 0+440 - 0+510. Wykonywano wykop w km 1+200 - 1+300.
- ul. Rdestowa - wykonywano wykop w km 3+000-3+200.
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne - wykonywano warstwę mrozoochronną gr.22cm oraz WUP gr. 25 cm w ciągu ul.Rdestowa-Krzemowa.
- ZOT - wbudowywano warstwę mrozoochronną gr.20cm w km 318+870-319+200 L oraz 1+100-1+200 ZOT ZRL; wykonywano ścieki trójkątne w km 0+840-0+945 ZOT ZRP; wykonywano humusowanie skarp w km 318+870-319+600 P

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
• WD-70 (km 0+450) (ul.Klonowa, Szemud) - betonowanie podwalin P1; betonowanie dylatacji P1; izolacja bitumiczno-lateksowa P3
• WD-72 (km 1+374) (ul.Myśliwska, Szemud) - montaż desek gzymsowych; izolacja bitumiczno-lateksowa P3
• WD-75 (km 3+441) (ul.Pod Lasem, Kamień) - betonowanie skrzydła P1.2; zbrojenie skrzydła P3.2
• ES-77 (km 5+050) (ul.Kwiatowa, Kamień) - zasypki przyczółków
• WD-78 (km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) - zasypki przyczółków
• WS-80 (km 7+513) (ul.Jeziorna, Koleczkowo) - zasypki
• MS-81 (km 7+792) (ok.ul.Jeziornej, Koleczkowo) - chudy beton pod płyty przejściowe P5; zasypki fundamentów P3 P4; montaż dylatacji JL
• WD-82 (km 8+412) (w. Koleczkowo) - podwaliny P3; betonowanie płyty przejściowej P3
• PP-84 (km 10+249) (km ok. ul.Wołoszyna, Bojano)- zasypka
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
• PZDs-90 (km 13+688) - szalowanie zbrojenie skrzydła P2P; chudy beton pod podwalinę P1P
• WD-91 (km 0+144 Tr.Ch.) - zbrojenie szalowanie korpusu P3;
• WD-93 (km 1+287 Tr.K.) - zbrojenie szalowanie skrzydła P1L; wykonanie szalunku ustroju nośnego JL; zbrojenie ustroju nośnego JL
• WD-94 (km 1+427 Tr.K.) - wykop pod podwaliny P1P P2L; wykonanie izolacji pomostu pod kapami; zasypki do poziomu drenażu
• WD-95 (km 0+747 TR. Ch.) - zasypki do poziomu drenażu
• KD-99 (km 3+716 Tr.Ch.) - montaż prefabrykatów gzymsów
• WD-100 (km 4_173 Tr.Ch.) -  żywica na kapach + pole referencyjne
• WD-101 (km 4+500 Tr.Ch.) - przygotowanie do izolacjonawierzchni na kapach chodnikowych
• WS-102 (km 320+425 ZOT ZRP) - demontaż ściągów ścianki szczelnej P3 ZRP; montaż wpustów i sączków ZRP; zasypka ZRP P1 P3
• WD-103 (km 320+671 ZOT) - zbrojenie płyt przejściowych  P1 P4
• WS-104 (km 319+724 ZOT) - zbrojenie płyt przejściowych  P1 P3 ZRL
• WS-105 ZRP (km 320+769 ZOT)- zasypka przyczółek P1
• WD-106 (km 321+127 ZOT)- izolacja natryskowa ustroju pod kapami
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 1 trwały prace na sieci kanalizacji deszczowej KD15A w km 13+010. Dodatkowo wykonywano wpusty i przykanaliki, montaż pierścieni odciążających i pokryw. W rejonie MOP PD trwała praca nad kanalizacja sanitarną. Wykonywano odwodnienie pod płytą przejściową MS-81 (Szczecin) (km 7+790). Na odcinku 2 kontynuowano prace nad siecią kanalizacji deszczowej kanał KD-56 (ZOT, rejon Tesco), KD-91 (ul. Polna) oraz kanał KD-76 (ul. Chwaszczyńska i ul. Starochwaszczyńska), KD-80 ( w rejonie ul.Żródlo Marii); prace nad siecią wodociągową wykonano na ul. Chwaszczyńskiej (PW-15) i na ul.Rdestowej (W-1). Trwały prace na sieci kanalizacji sanitarnej KS-1(ul.Nowa Rdestowa) oraz nad siecią gazową niskiego i średniego ciśnienia PG-13 ( ul. Źródło Marii)
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 trwał montaż fundamentów trakcyjnych (ul. Rdestowa)
Branża teletechniczna - trwała przebudowa kabli miedzianych Netia i Orange.
Branża melioracyjna - wykonano wykop oraz umocnienie rowu w km 3+700.
Branza ogólnobudowlana - wykonano odtworzenie ściany budynku PKM.
Ekrany - na odcinku 1 wykonano fundamenty ekranów 15P, 16L oraz 2P; na odcinku 2  trwał montaż słupów wraz z wykonaniem głowic na ekranach 25L, 33L oraz 30P.

 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl