Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 24

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA. Przygotowywano odpowiedzi na uwagi do PW ekranów pochłaniających oraz odbijających dla odc. 1 i 2.
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 uzyskano brak uzgodnienia Projektu Wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia przez GPK. Na odcinku 2 przygotowywano projekt sięgaczy do podłączenia stacji benzynowej do uzgodnienia przez Gestorów.
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 1 prowadzono prace nad KNA. Na odcinku 2 wykonywano prace nad projektami wykonawczymi Tomu IV/3a. IV/3b oraz IV/3c, IV/6C. Uzyskano warunki przyłączeniowe od Energa Operator S. A. Przekazano dane do firm wykonujących projekty przyłączy dla Energa Operator S.A.  
Branża teletechniczna - na odcinku 1 prowadzono prace nad KNA. Na odcinku 2 przygotowano materiały dodatkowe do prac wnioskowanych przez ZDiZ w zakresie przebudowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR.
Branża melioracyjna  -  prowadzono prace nad KNA.
Branża geotechniczna  - na bieżąco analizowano i odpowiadano na przekazywane pisma oraz ZDP.
Branża architektoniczna  - przygotowywano SST Budynku toalet MOP
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna - w km 1+300 - 1+400 wykonano warstwę mrozoochronną oraz podbudowę z betonu C5/6; w k 3+150 - 3+400 wykonano podbudowę zasadniczą; w km 3+900 trwało wymieniane
gruntu; w km 4+500 wykonywano prace ziemne (nasyp); w km 11+480 - 11+700 wykonano podbudowę z betonu C5/6; w km 12+950 - 13+030 ułożono materac geosyntetyczny
- MOP - trwały prace ziemne (MOP P - wykop; MOP L - nasyp)
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne - na drodze DG4-8 wykonano podbudowę z betonu C5/6; na drodze DD 11+030P wykonano podbudowę zasadniczą
Odcinek 2:
- w. Gdynia Wielki Kack - na łącznicy W-WK_L3 - wykonano warstwę WM i podbudowę z betonu C5/6 (w km 1+300 - 1+740); wykonano humusowanie skarp na łącznicy W-WK-L3 ( w km 0+00 - 0+300)
oraz na łącznicy W-WK_L2N (w km 0+00 - 0 + 340)
- w. Chwaszczyno - na łącznicy W CH L3 0+00 - 0+300 wykonano warstwę mrozoochronną oraz podbudowę z betonu C5/6; na odcinku W CH L5 wykonano warstwę WUP; na odcinku W CH L2 0+900
trwały prace ziemne (wykop)
- Trasa Chwaszczyńska - w km 3+800 - 3+950L kontynuowano prace ziemne (nasyp) oraz ułożono warstwę WUP o grubości 25 cm; w km 1+500 - 1+600 trwała rozbiórka nasypu przeciążeniowego
- Trasa Kielnieńska - w km 1+600 - 1+720 wykonano warstwę mrozoochronną oraz podbudowę z betonu C5/6
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne - w ciągu ul.Rdestowa-Krzemowa układano krawężnik betonowy 15x30, wykonano podbudowę z kruszywa o gr. 15 i 20 cm, wykonano nawierzchnię
z kostki betonowej o gr. 8 cm oraz ułożono WM C1,5/2,0 o gr. 30 cm i 36 cm; Na drodze DL 06 Lipowa trwało odhumusowanie
- ZOT -  w km ZOT ZRL 1+090 - 1+190 oraz ZOT ZRP 0+460 - 0+580 wykonano warstwę WM i podbudowę z betonu C5/6 gr. 15 cm

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
• WD-70 (km 0+450) (ul. Klonowa, Szemud) - betonowanie podwalin stożków (odcinki proste P1); zasypki; izolacja MMA przy dylatacjach
• WD-72 (km 1+374) (ul. Myśliwska, Szemud) - montaż desek gzymsowych, montaż krawężnika na ustroju; betonowanie dylatacji P1; zasypki
• WD-75 (km 3+441) (ul. Pod Lasem, Kamień) - zbrojenie ustroju nośnego
• ES-77 (km 5+050) (ul. Kwiatowa, Kamień) - betonowanie podwalin
• WD-78 (km 6+148) (ul. Wczasowa, Koleczkowo) - betonowanie podwalin
• MS-81 (km 7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) - betonowanie dylatacji P1L i P5L; montaż łożysk JP
• PP-84 (km 10+249) (km ok. ul. Wołoszyna, Bojano)- chudy beton pod płyty przejściowe
• WS-87 (km 11+346) (ul. Rzemieślnicza, Dobrzewino) - zbrojenie korpusu P2P oraz P1P
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
• PZDs-90 (km 13+688) - betonowanie podwaliny P2P; zasypki P1
• WD-91 (km 0+144 Tr.Ch.) - zasypka fundamentów; zbrojenie szalowanie korpusu P3; betonowanie korpusu P3; zbrojenie szalowanie ciosów P1
• WD-92 (km 0+144 Tr.K.) - szalowanie zbrojenie muru MOP1 - etap II; betonowanie muru MOP1 - etap II; chudy beton pod mur MOP5; deskowanie ustroju nośnego
• WD-93 (km 1+287 Tr.K.) - zbrojenie ustroju JL; szalowanie i zbrojenie skrzydła P1P; zasypka P3
• WD-94 (km 1+427 Tr.K.) - zasypka powyżej drenażu; montaż dylatacji modułowych
• WD-95 (km 0+747 TR. Ch.) - zasypki do poziomu drenażu; drenaż za przyczółkiem P1 P3; zasypka powyżej drenażu; betonowanie podwaliny P1P; izolacja MMA płyty w rejonie kap
• WD-100 (km 4_173 Tr.Ch.) -  umocnienie stożków
• WD-101 (km 4+500 Tr.Ch.) - umocnienie stożków
• WS-102 (km 320+425 ZOT ZRP) - montaż wpustów i sączków ZRP; zbrojenie stref zakotwienia kabli sprężających; zasypka P1 P3 ZPR
• WD-103 (km 320+671 ZOT) - izolacja MMA na ustroju; montaż zbrojenia kap na skrzydłach P1 P4
• WS-104 (km 319+724 ZOT) - izolacja MMA na ustroju na ZRL i ZRP; betonowanie kap chodnikowych na ZRL
• WS-106 - montaż zbrojenia kap chodnikowych; betonowanie płyty przejściowej P3; zasypka korpusu P1
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 1 trwały prace na sieci kanalizacji deszczowej KD-5A (w rejonie MOP PD) oraz S7 wraz z studniami (w km 7+500). Trwały prace nad siecią wodociągową na odcinku MOP POŁNOC oraz nad kanalizacją sanitarną KS-1 w rejonie MOP PD. Trwały również prace nad siecią gazową średniego ciśnienia PG-4 w km 12+696. Dodatkowo wykonano wypusty, przykanaliki i wyloty przykanalików. Zamontowano pierścienie odciążające, pokrywy, kratki żeliwne oraz wyloty. Na odcinku 2 wykonywano prace nad siecią kanalizacji deszczowej: kanał KD-80 (ul. Źródło Marii), kanał KD-84 ( ul. Nowa Rdestowa), kanał KD-50 (rejon ZOT), kanał KD-55 (rejon WS-104), KD-76 DN1400 (ul. Chwaszczyńska). Trwały prace na sieci kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul. Chwaszczyńska),W-1 (ul. Rdestowa).  Wykonywano prace nad siecią wodociągową: PW-15 (rejon W15/65 - W15/136 i W15/47 - W15/133), PW-19 (ul. Starochwaszczyńska), PW-18 (ul. Źródło Marii) oraz W-1 (ul. Rdestowa). Kontynuowano prace nad siecią gazową niskiego i wysokiego ciśnienia PG-5(ul. Chwaszczyńska) oraz siecią ciepłowniczą PSC-4a (ul. Chwaszczyńska rejon Polifarb).
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 1 trwała budowa kabli i fundamentów na węźle Koleczkowo. Na odcinku 2 trwał montaż urządzeń w podstacjach T1 i T2
Branża teletechniczna - na odcinku 2 sprawdzano drożność wybudowanych kanalizacji
Branża melioracyjna - na odcinku 1 w km 5+000 - 5+600 wykonywano drenaż
Ekrany - na odcinku 2 wykonywanie fundamentów pod Ekran 25 L i Ekran 30 P; montaż słupów wraz z wykonaniem głowicy pod Ekran 30P
SOR - w rejonie TG trwał montaż fundamentów bramownic i barier; w rejonie ZOT wykonywano montaż fundamentów bramownic

 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl