Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 25

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA. Przygotowywano odpowiedzi na uwagi do PW ekranów pochłaniających i dla odc.1 i 2. Przygotowywanie PW ekranów odbijających dla odc.1 i 2. Przygotowywanie materiałów potrzebnych do zatwierdzenia PSOR
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 2 przygotowywano korekty projektu sięgaczy do podłączenia stacji benzynowej.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 2 trwały prace nad projektami wykonawczymi tom IV/3a, IV/3b oraz IV/3c. Trwa uzgadnianie wyglądu iluminacji kładki KD-99.
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA.
Branża melioracyjna  -  prowadzono prace nad KNA.
Branża geotechniczna  - na bieżąco analizowano i odpowiadano na przekazywane pisma oraz ZDP.
Branża architektoniczna  - trwa analiza zagadnień związanych z fotowoltaiką budynku toalet MOP.
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna - WUP w km 0+000 - 0+130; Podbudowa z betonu C5/6 w km 1+300 - 1+400, 7+600 - 7+800, 4+000 - 4+200; wykonanie nasypu przeciążeniowego - km 4+400 - 4+600, 12+950 - 13+030;  układanie warstwy mrozoochronnej - km 4+000 - 4+200, 7+600 - 7+800; podbudowa zasadnicza - km 11+480 11+700; nasyp w km 0+300 oraz wykop w km 5. Dodatkowo w km 3+900 trwała wymiana gruntu.
- MOP - trwały prace ziemne
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne - na drodze DG4-8 układano podbudowę zasadniczą
Odcinek 2:
- w. Gdynia Wielki Kack - na łącznicy W-WK_L3(0+000-0+300) oraz W-WK_L2N (0+000-0+340) trwało humusowanie skarp; układano podbudowę z kruszywa gr. 20 cm na łącznicy W-WK_L3 (0+450-0+740), W-WK_L3 (1+300-1+740)W-WK_L7 (0+100-0+450); układano warstwę mrozoochronną  oraz podbudowę z betonu C5/6 gr. 15 cm w km 0+450-0+647 (W_WK_L7)
- w. Chwaszczyno  - układano podbudowę z betonu C5/6 W_CH_L3 (0+300 - 0+507), W_CH_L5 (0+297 - 0+520) oraz warstwę mrozoochronną na łącznicy W_CH_L5 (0+297 - 0+520). Na łącznicy W_CH_L2 (km 0+900) trwały prace ziemne (wykop)
- Trasa Chwaszczyńska - w km 3+700-3+950 L układano warstwę mrozoochronną oraz podbudowę z betonu C5/6 gr.15 cm.; trwały prace ziemne w km  0+900 - 1+200 (wykop) oraz wykonano warstwę ulepszonego podłoża w km 1+570 - 1+660
- Trasa Kielnieńska - wykonano podbudowę zasadniczą w km 1+560 - 1+720
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne - na skrzyżowaniu Rdestowa-Krzemowa trwały prace nad układaniem nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.,  WM C1,5/2,0 gr. 30 cm oraz WM C1,5/2,0 gr. 36 cm, dodatkowo układano podbudowę z kruszywa gr. 15 cm; na drodze RD L2 układano podbudowę z betonu C5/6 gr. 15 cm; na drodze DL 06 Lipowa trwały prace ziemne (wykop i nasyp)
- ZOT -  układano podbudowę z kruszywa gr. 20 cm w km ZOT ZRL 1+090-1+190 oraz ZOT ZRP 0+460-0+580
Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
• WD-70 (km 0+450) (ul.Klonowa, Szemud) - betonowanie podwalin stożków - odcinki proste P1; zasypki; izolacja MMA przy dylatacjach
• WD-72 (km 1+374) (ul.Myśliwska, Szemud) - montaż desek gzymsowych;montaż krawężnika na ustroju; betonowanie dylatacji P1; zasypki
• WD-75 (km 3+441) (ul.Pod Lasem, Kamień) - zbrojenie ustroju nośnego
• ES-77 (km 5+050) (ul.Kwiatowa, Kamień) - Izolacja MMA JP; Zasypki
• WD-78 (km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) - zbrojenie płyt przejściowych; betonowanie kap chodnikowych;
• WS-80 (km 7+513) (ul.Jeziorna, Koleczkowo) - betonowanie ustroju nośnego JP; zasypki; chudy beton pod płyty przejściowe P1
• MS-81 (km 7+792) (ok.ul.Jeziornej, Koleczkowo) - Zbrojenie kap JL; montaż łożysk JP
• PP-84 (km 10+249) (km ok. ul.Wołoszyna, Bojano)- zbrojenie płyt przejściowych
• WS-87 (km 11+346) (ul.Rzemieślnicza, Dobrzewino) - zbrojenie korpusu P2P, P1P; Betonowanie korpusu P1P
• PP-88 (km 12+610) (ul.Polna, Dobrzewino) - Zasypki
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
• PZDs-90 (km 13+688) - Zasypki
• WD-91 (km 0+144 Tr.Ch.) - Filar P2; Poprzecznica P1 zbrojenie + deskowanie; P3 ciosy podłożyskowe
• WD-92 (km 0+144 Tr.K.) - Szalowanie i zbrojenie ustroju; Zbrojenie+deskowanie fundamentu MOP5
• WD-93 (km 1+287 Tr.K.) - zbrojenie ustroju JL; wciąganie cięgien kabli sprężających; szalowanie i zbrojenie skrzydła P1P; Betonowanie ustroju nośnego
• WD-94 (km 1+427 Tr.K.) - zasypka powyżej drenażu; montaż dylatacji modułowych; betonowanie podwalin P1P P2L
• WD-95 (km 0+747 TR. Ch.) - zasypka powyżej drenażu; izolacja MMA płyty w rejonie kap
• KD-99 (km 3+716 Tr.Ch.) - Zasypki
• WD-100 (km 4_173 Tr.Ch.) -  umocnienie stożków;
• WD-101 (km 4+500 Tr.Ch.) - umocnienie stożków;
• WS-102 (km 320+425 ZOT ZRP) - izolacja MMA pod kapy;
• WD-103 (km 320+671 ZOT) - Montaż zbrojenia na skrzydłach; Betonowanie kap na skrzydłach
• WS-104 (km 319+724 ZOT) - Układanie asfaltu lanego ZRP oraz ZRL
• WS-105 (km 320+769 ZOT)- Zasypka ZRP
• WD-106 (km 321+127 ZOT) -montaż zbrojenia kap chodnikowych; betonowanie płyty przejściowej P3
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 1 trwały prace w rejonie MOP (sieć wodociągowa, KD oraz kanalizacja sanitarna). Dodatkowo trwały prace nad kanalizacją deszczową w km 5+600 (KD-6a) oraz w km 7+500 (KD-7e). Prowadzono roboty na sieci gazowej wysokiego ciśnienia PG-4 ( km 12+696) Kontynuowano prace nad wykonywaniem wpustów i przykanalików, montaż pierścieni odciążających i pokryw. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad siecią kanalizacji deszczowej kanał KD-55 (ZOT, rejon WS-104), kanał KD-76 (ul. Chwaszczyńska), KD-80 ( w rejonie ul.Żródlo Marii) oraz KD-84 (ul.Nowa Rdestowa), KD-29 (ul.Chwaszczyńska), KD-91 (ul.Polna); prace nad siecią wodociągową wykonano w rejonie firmy Hamilton oraz ul.Rdestowej (W-1), PW-9 ( prace trwały na łączniku Krzemowa - Starochwaszczyńska oraz ul. Rdestowa/ul. Chwaszczyńska). Trwały prace na sieci kanalizacji sanitarnej KS-1(ul.Nowa Rdestowa) oraz KS-36 (ul.Chwaszczyńska). Kontynuowano roboty na sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia PG-5 (ul.Chwaszczyńska)
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 trwała budowa kabli oświetleniowych węzeł Wielki Kack
Branża teletechniczna - na obu odcinkach prowadzono roboty związane z budową kanału technologicznego
Branża melioracyjna - wykonywano drenaż w rejonie MOP oraz w km 5+000 -5+600
Branża ogólnobudowlana - na odcinku 1 trwały prace nad wykonaniem fundamentu dla budynku MOP L;  na odcinku 2 odtworzono ścianę budynku PKM
Ekrany - na odcinku 2  trwał montaż słupów wraz z wykonaniem głowic na ekranach 25L, 30P; kontynuowano wykonanie fundamentów dla ekranów 25L, 26P oraz 31P
SOR - na odcinku 1 kontynuowano układanie barier energochłonnych.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl