Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 51

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu; prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2 oraz prace związane z wprowadzaniem uwag do Projektu Wykonawczego odcinka 1 i 2. Przekazano PW dla odcinka 1 w rev.01R do Inżyniera i Zamawiającego w celu zatwierdzenia

Branża mostowa  - prowadzenie prac nad Projektami Wykonawczymi rev.00R obiektów: PZDS-90, WD-92, WD-93, KD-99.

Branża sanitarna  - na odcinku  1 trwają prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud. Na odcinku 2 w toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK. Złożono poprawiony projekt do PEWiK. W toku uzgodnienie projektów wykonawczych sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK. Złożono poprawiony projekt do PEWiK. Odbyło się spotkanie w ZDiZ w sprawie uwag kanalizacji Deszczowej oraz uzyskano uzgodnienie projektów wykonawczych przebudowy sieci ciepłowniczej przez OPEC.

Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 złożono PW oświetlenia drogowego do uzgodnienia przez UG Szemud. Na odcinku 2 oczekiwanie na uzgodnienie PW oświetlenia przez Energa Oświetlenie; przygotowanie ostatecznej wersji dokumentacji przebudowy kolizji elektroenergetycznych (tomy IV/1A-F) i przekazanie ich do IK celem weryfikacji i zatwierdzenia

Branża teletechniczna – na odcinku 2 oczekiwanie na uzgodnienie tomu V/3A (Przebudowa sieci Tristar) przez ZDiZ

Branża melioracyjna  - Przekazano PW dla odcinka 1 i 2 w rev.01R do Inżyniera i Zamawiającego w celu zatwierdzenia

Branża geotechniczna  -  na odcinku 1 przygotowywano wersję papierową projektu - rew. 03, Na odcinku 2 przygotowywanie wersji papierowej projektu - rew. 01

Branża architektoniczna  - Uszczegółowienie PW budynku toalet.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - w toku weryfikacja Projektu Wykonawczego przez Inżyniera i Zamawiającego.

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace nad odhumusowaniem  w ciągu TG (5+100 - 5+200), TG (8+800 - 9+000), TG (10+400 - 10+700); ustawiono podbudowę pomocniczą - DD 8+430L (0+150 - 0+400). Wykonywano prace ziemne polegające na robieniu nasypów(TG (6+440 - 6+560), TG (7+400 - 7+490), TG (9+900 - 10+025), DD 3+830P, DT-5, DG4_8 (0+450 - 0+800) ,wykopów (MOP Południe (km TG 4+200 - 4+250), TG (4+700 - 4+780), TG (6+000 - 6+400), TG (8+300 - 8+450), TG (9+500 - 9+600), DD 6+140P)  oraz wymiany gruntu (TG ( 4+460 - 4+600), TG (6+7000 - 6+800)) . Trwały prace nad przygotowaniem podłoża pod nasyp (TG (10+400 - 10+600). Również prowadzono wycinkę  drzew  na TG (km 2+000 - 4+000 i 7+550 -7+600). Na odcinku 2 -  kontynuowano prace przy przeszukaniach  saperskich oraz wycince drzew i krzewów w ciągu Trasy Kielnieńskiej (km 1+500 i km 1+050) . W ciągu ZOT wykonywano wjazdy tymczasowe.  Na Trasie Chwaszczyńskiej  w km 1+550 oraz na placu otaczarni trwały roboty przygotowawcze – wymiana gruntu.  Prowadzono prace nad odhumusowaniem   w km 0+700 -1+100, km 1+500 (Zbiornik kompensacyjny), km 3+000 – 4+200. Wykonywano prace ziemne polegające na robieniu wykopów - km 1+500 (Zbiornik kompensacyjny), 1+150 - 1+250. Na ul. Chwaszczyńskiej  wykonywano frezowanie nawierzchni (km 2+800 - 4+400), robiono nasyp przeciążający (km 1+800). W km 0+725 robiono dojazd do obiektu WD-95 DT.

Branża mostowa –  prace ziemne polegające na plantowaniu terenu pod platformy robocze na obiekcie ES-77, prowadzono prace związane z pracami ziemnymi ( wykopy pod fundamenty wraz z wymianą gruntu) na obiekcie WD-100 ( km 4+173), dodatkowo na przedmiotowym obiekcie trwał montaż zbrojenia fundamentu P1 wraz z betonowaniem. Na obiekcie mostowym WS-105, WS-102 (w. Wielki Kack) kontynuowano pogrążanie ścianek szczelnych tymczasowych.

Branża sanitarna – kontynuowano Roboty dot. przebudowy sieci wodociągowej PW-9 (km 8+300) oraz  prace nad usunięciem kolizji z siecią kanalizacji sanitarnej PW-15 (km 4+300). W okolicach zbiornika ZR-2 prowadzono prace ziemne (wykopy).

Branża elektroenergetyczna  - trwały prace nad kolizjami4SN i  6SN (km 6+200-6+340

Branża teletechniczna - prowadzono prace nad układaniem kabli na kolizji T-3 (Chylońska Kamień). Przy obiekcie WS-104 trwałą budowa kanalizacji ORANGE T-MOBILE i NETIA.

Branża ogólnobudowlana - kontynuacja rozbiórki obiektów mieszkalnych/biurowych  murowanych.

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl