Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Marzec 2022

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA oraz PW ekranów odbijających i przeciwolśnieniowych.
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA.
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwały prace nad KNA; Uzgadniano PW stacji podnoszenia ciśnienia. Na odcinku 2 trwała prace nad KNA oraz  nad inwentaryzacją komory K-617; Oczekiwanie na uzgodnienie zmian w projekcie KS przez ZDiZ. W toku uzgodnienie przyłączy wodociągowych ul. Chwaszczyńska przez PEWiK.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 prowadzono prace nad KNA oraz wystąpiono o zmianę zasilania z 1-f na 3-f do EOP dla SO-III/2. Na odcinku 2 trwały pracę nad Tomem IV/2e, Tomu IV/3a oraz Tomu IV/6f
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA.
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA.
Branża geotechniczna  -  na obu odcinkach prowadzono bieżącą analizę i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP.
Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad KNA; przekazywano zatwierdzone SST
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace w ciągu Trasy Głównej, MOP L i P oraz drogach dojazdowych/technologicznych Na odcinku 2 kontynuowano roboty w rejonie w. Chwaszczyno oraz Gdynia Wielki Kack, Trasy Chwaszczyńskiej, Trasy
Kielnieńskiej,Trasy głównej; przy ul. Nowa Rdestowa, ZOT, drogach dojazdowych oraz zbiornikach.
Branża mostowa - prowadzono prace związane z budową obiektów mostowych - WD-72, PZGd-73, WD-75, ES-77,WD-78, WS-80, MS-81, WD-82, WS-87, PP-88; na odc.2 -  PZDs-90, WD-91, WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, WD-98, KD-99, WS-102, WS-104, WS-105, WD-106.
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową; kanalizacją sanitarną oraz na sieci wodociągowej. Wykonywano montaż kratek żeliwnych, osadników wstępnych, pierścieni odciążających i pokryw, przykanalików, skrzynek ulicznych oraz włazów przy studniach.
Na odcinku 2 kontynuowano prace przy usuwaniu kolizji z siecią wodociągową; prowadzono roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 1 trwała budowa oświetlenia w rejonie MOP P; na odcinku 2 kontynuowano prace nad budową oświetlenia węzeł Chwaszczyno i Wielki Kack; trwała przebudowa trakcji trolejbusowej przy ul. Starochwaszczyńskiej i ul. Rdestowej.
Branża teletechniczna -  na odcinku 1 w rejonie MOP trwała budowa kanału technologicznego; Na odcinku 2 trwała budowa kanału technologicznego na trasie głównej.
Branża ogólnobudowlana - na odcinku 1 wykonywano prace ogólnobudowlane w rejonie MOP P i MOP L.
Ekrany - na odcinku 1 i 2 wykonywano montaż podwalin, słupów i pali pod ekrany.
SOR - na odcinku 1 kontynuowano montaż barier na odcinku DD0+110L oraz w ciągu Trasy Głównej. Na odcinku 2 kontynuowano montaż barier na w. Chwaszczyno; wykonano oznakowanie pionowe oraz fundamentowanie przy w. Wielki Kack.
Ogrodzenia - kontynuowano prace związane z budową ogrodzeń w ciągu Trasy Głównej.
Zieleń drogowa - na odcinku 1 wykonywano nasadzenia w ciągu Trasy Głównej.
Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 13

Tydzień 12

Tydzień 11

Tydzień 10

Tydzień 9

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl