Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Styczeń 2020

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2 oraz prace związane z wprowadzaniem uwag do Projektu Wykonawczego odcinka 2. Przekazano PW odcinka 2 w rev.01R do Inżyniera i Zamawiającego w celu zatwierdzenia. Ustosunkowanie się do uwag IK i KP do odcinka 1.

Branża mostowa  - prace zakończono. Oczekiwanie na badania podłoża pod obiektem WD-91

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace nad PW stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud.. Na odcinku 2 trwa uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz projektów wykonawczych sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK. Wprowadzano uwagi ZDiZ do projektu wykonawczego kanalizacji Deszczowej. Przekazano projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej do IK celem zatwierdzenia. Odbyło się spotkanie w PSG w Gdyni w sprawie zmiany projektu gazociągu w rejonie ul. Źródło Marii. Przekazano projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej zakres ZDiZ do akceptacji ZDiZ

Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 -  wykonano zestawienia warunków o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z podziałem na aktualne, do anulowania, do zmiany. Poprawianie uwag do projektu wykonawczego TOM IV/2a Oświetlenie drogowe - GDDKiA. Na odcinku 2 wykonano zestawienia warunków o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z podziałem na aktualne, do anulowania, do zmiany. Zakończono prace nad dokumentacją przebudowy kolizji elektroenergetycznych (tomy IV/1A-F) w związku z ich ostatecznym zatwierdzeniem przez IK. Przygotowywano materiały do wystąpienia o aktualizację warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W zakresie PW TOM IV/2c Oświetlenie drogowe – UG Żukowo – przygotowano projekt wykonawczy rewizja 00R do przekazania do Inżyniera; w zakresie PW TOM IV/2d Oświetlenie drogowe – poprawiono uwagi do projektu wykonawczego i przekazanie do ponownego uzgodnienia

Branża teletechniczna - na odcinku 2 oczekiwano na uzgodnienie tomu V/3A (Przebudowa sieci Tristar) przez ZDiZ. Przygotowywano dokumentacje do przekazania Inżynierowi Kontraktu celem ostatecznego zatwierdzenia - tomy: V/1A Multimedia Polska S.A., V/1B Polkomtel Sp. z o.o., V/1C Exatel S.A., V/1D UPC Polska Sp. z o.o., V/1E Netpol Piotr Pruba, V/1F Vectra Investments Sp. z o.o

Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym odcinka 1 i 2.

Branża geotechniczna  -  na odcinku 1 trwała bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP.  Analizowano otrzymane uwagi od IK . Zweryfikowano i przekazano uwagi do PW tom X-3c

Na odcinku 2 trwała bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP

Branża architektoniczna  - Uszczegółowienie PW budynku toalet.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace związane z analizą i wprowadzaniem uwag Inżyniera do Projektu Wykonawczego odcinka 1 i 2.

 

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace nad odhumusowaniem w ciągu Trasy Głównej oraz dróg dojazdowych, ustawiono podbudowę zasadniczą oraz warstwę ulepszonego podłoża. Wykonywano prace ziemne polegające na robieniu nasypów oraz wykopów; kontynuowano wycinkę drzew i krzewów; kontynuowano roboty polegające na  profilowaniu i zagęszczeniu podłoża; ustawiano warstwę mrozoochronną,  układano warstwę z przekruszu betonowego. Na odcinku 2 - w rejonie węzła Chwaszczyno kontynuowano prace przygotowawcze;  trwały prace nad przygotowaniem placu pod otaczarnie. Kontynuowano prace przy przeszukaniach  saperskich oraz wycince drzew i krzewów. W ciągu ZOT  wykonywano wjazdy tymczasowe. 

Branża mostowa - prowadzono prace związane z plantowaniem terenu pod platformy robocze/ wykonywaniu platform roboczych na obiekcie ES-77, WD-88. Przy obiektach WD-78, WD-100,WD-101, WS-102, WD-103, WS-104, WS-105, WD-106 trwały prace nad wbijaniem pali oraz wykonywaniu wykopów pod fundamenty.  na obiektach WD-100 i WD-101 wykonywano montaż zbrojenia fundamentów oraz filarów.

Branża sanitarna - prowadzono Roboty dot. przebudowy sieci wodociągowej PW-1 (km 0+316), PW-7 (km 5+182),  PW-9 w km 8+300 oraz  PW-8 (km 7+000). Na odcinku 2 prowadzono pracę nad kolizją z siecią kanalizacji sanitarnej KS-4 (km 0+642) oraz z siecią wodociągową PW-1 (km 0+640) oraz PW-15 (km 4+300).

Branża elektroenergetyczna -  wykonywano przepięcia na kolizji 1nn, SN2, SN3SN4, SN5, SN6.  ukladano kabel na kolizji 12nn, 18nn, 19nn i 24nn. Trwało podłączenie stacji transformacyjnej na WMB. Trwał demontaż lamp z wysięgnikami wzdł€ż nieczynnej ul.Chwaszczyńskiej.

Branża teletechniczna - prowadzono prace nad układaniem kabli i rur na kolizjach T-2, T-3.   Przy  ZOT trwały prace na kolizjami z kanalizacją Polkomtel, Orange, Netia i T-Mobile polegające na wykonaniu przewiertów i układaniu kanalizacji.

Branża ogólnobudowlana - kontynuacja rozbiórki obiektów mieszkalnych, murowanych.

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji stanu zero dla odcinka 2, inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znależć w informacjach tygodniowych

Tydzień 5

Tydzień 4

Tydzień 3

Tydzień 2

Tydzień 1

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl