Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postęp robót 08- 2019

Postęp rzeczowy w zakresie prac projektowych branży drogowej:

 • Prowadzono prace związane z uszczegółowieniem Projektu Wykonawczego dla odcinka 2.
 • Przekazano Projekt Wykonawczy dla odcinka 2 do Inżyniera i Zamawiającego w celu zatwierdzenia.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_6 (WD-78) z drogą powiatową 1412G.
 • Przygotowywano materiały na styku ulicy Chwaszczyńskiej z ulicą Górniczą w celu uzgodnienia styku z miastem Gdynia i przekazano je do ZDiZ Gdynia i do Wydziału Inwestycji.
 • Odniesiono się do uwag Zamawiającego i Inżyniera dla Odcinka 1 - wprowadzanie korekt.
 • Dla Odcinka 1 i 2 trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

Postęp rzeczowy w zakresie prac projektowych mostowych:

Odcinek 1:

 • Prowadzono prace nad KEP
 • wprowadzanie uwag uzgodnionych z Zamawiającym i Inżynierem.
 • prowadzono prace nad PW obiektu ramowego WS-80.

Odcinek 2:

 • Prowadzono prace nad PW obiektów poza węzłem W. Kack,
 • Prowadzono prace nad KEP
 • wprowadzanie uwag uzgodnionych z Zamawiającym i Inżynierem (węzeł W. Kack)
 • Wprowadzanie uwag w PW obiektów WS-102, WS-104 i WS-105.

 

Branża elektroenergetyczna :

 • Tom IV/1 – Uzyskano uzgodnienie firmy Exatel w zakresie przebudowy linii światłowodowej podwieszonej na linii WN
 • Tom IV/1 – Wizja w terenie projektanta z kierownikiem robót elektrycznych i pomiar zapasu przewodu OPGW na słupie linii WN
 • Tom IV/1 – Uzyskanie zgody Energa Operator na wykorzystanie zapasu OPGW przy przebudowy linii światłowodowej podwieszonej na linii WN
 • Tom IV/1 – wprowadzanie korekt do projektu PW przebudów kolizji elektroenergetycznych
 • Tom IV/3 – przygotowanie wniosków o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej szafek oświetleniowych dróg poprzecznych
 • Analiza oraz odpowiedź na uwagi dotyczące projektów wykonawczych Tom IV/1, IV/2a, IV/2b. IV/3a, VI/3c
 • Praca nad projektem wykonawczym Tom IV_2b
 • Wystąpiono do PKT o uzgodnienie PW tom IV/7
 • TOM IV/1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych - Omówienie uwag na spotkaniu z Inżynierem. Wprowadzanie korekt wypracowanych na spotkaniu.
 • Tom IV/2 Oświetlenie drogowe - Omówienie uwag na spotkaniu z Inżynierem. Wprowadzanie korekt wypracowanych na spotkaniu.
 • TOM IV/2b Oświetlenie drogowe – przygotowano projekt i przekazano do uzgodnienia UG Szemud.
 • TOM IV/3 Zasilanie elektroenergetyczne - Omówienie uwag na spotkaniu z Inżynierem. Wprowadzanie korekt wypracowanych na spotkaniu.

Odcinek 2:

 • Tom IV/1 – Prace nad projektem wykonawczym przebudów kolizji elektroenergetycznych nn,  SN i WN
 • Tom IV/2 – Prace nad projektem wykonawczym oświetlenia drogowego
 • TOM IV/2b Oświetlenie drogowe – przygotowano projekt i przekazano do uzgodnienia ZDiZ Gdynia
 • TOM IV/4 Przebudowa trakcji trolejbusowej wraz kablami trakcyjnymi - Przekazanie projektu do ponownej weryfikacji
 • Tom IV/3 – Prace nad projektem wykonawczym zasilania elektroenergetycznego 
 • Wystąpiono do WZKiOL o uzgodnienie PW tom V/3
 • Tom IV/6 – Prace nad projektem wykonawczym budowy i przebudowy sygnalizacji świetlnej 
 • Tom IV_2C Oświetlenie drogowe UG Żukowo - Prace nad projektem wykonawczym
 • Tom IV_2C Oświetlenie drogowe - Wysłanie projektu wykonawczego do uzgodnienia przez UG Żukowo.

Branża teletechniczna :

Odcinek 1:

 • Tom V/1 – Prace nad projektem wykonawczym przebudów kolizji teletechnicznych
 • Tom V/2 – Prace nad projektem wykonawczym kanału technologicznego         
 • TOM V/1A i  TOM V/1B  Przebudowy sieci telekomunikacyjnych – Przekazano do weryfikacji do Inżyniera

Odcinek 2:

 • Tom V/1 – Wysłano do operatora Vectra zaktualizowany projekt zgodnie z otrzymanymi wytycznymi;
 • Tom V/1 – Wysłano zaktualizowany projekt zgodnie z otrzymanymi wytycznymi i uzyskano uzgodnienie od operatora Limes;
 • Uzyskano uzgodnienie PW od operatora UPC
 • Uzyskano uzgodnienie PW od operatora Polkomtel
 • Uzyskano uzgodnienie PW od operatora Vectra
 • Przekazano PW przebudowy sieci Exatel do zatwierdzenia do Inżyniera
 • Przekazano PW przebudowy sieci Limes do zatwierdzenia do Inżyniera
 • Przekazano PW przebudowy sieci UPC do zatwierdzenia do Inżyniera
 • Tom V/3 – Prace nad projektem wykonawczym przebudowy sieci Tristar, Miejskiej
 • TOM V/1 Przebudowy sieci telekomunikacyjnych - Uzyskano uzgodnienie PW od operatora NETPOL, przekazano do operatora: PW przebudowy sieci T-Mobile,  PW przebudowy sieci Netia i PW przebudowy sieci Orange
 • Uzgodniono przez Operator PW przebudowy sieci T-Mobile (uzgodnienie wysłano pocztą)
 • TOM V/3B Przebudowa Miejskiej Sieci Szkieletowej – Przekazano PW dla uzgodnienia przez Operatora.
 • TOM V/3C Przebudowa sieci WZKiOL – przekazanie projektu wykonawczego do weryfikacji przez Inżyniera.

Branża sanitarna:

Odcinek 1

 • Wprowadzanie uwag przekazanych przez gestora - gminę Szemud do projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud, wprowadzane są uwagi gestora sieci.
 • Wprowadzanie uwag przekazanych przez IK do projektu kanalizacji deszczowej.
 • Opracowywano projekt wykonawczy stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud.
 • Prowadzano pracę nad projektem kanalizacji sanitarnej na MOP i projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej.
 • Przygotowano korektę projektu przebudowy gazociągów średniego ciśnienia przez do przekazania do IK.
 • Wprowadzanie uwag przekazanych przez Inżyniera oraz gestora GPK Szemud do projektu przebudowy i budowy sieci wodociągowej.
 • Przekazanie projektu wykonawczego Tom VI/1a Przebudowa i budowa sieci wodociągowej do Gestora GPK Szemud.
 • Przekazanie projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji sanitarnej do IK i gestora GPK Szemud.

Odcinek 2

 • Trwają prace nad projektem wykonawczym przebudowy kanalizacji deszczowej.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym budowy sieci ciepłowniczej.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym przebudowy sieci gazowej n/c i ś/c.
 • Przekazanie projektów wykonawczych na przebudowę sieci wodociągowej  w gminie Żukowo (rev.01) do IK;
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym kanalizacji sanitarnej dla PEWiK Gdynia.
 • Przekazanie projektu wykonawczego Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej do gestora PWiK w Gdyni.
 • Prace nad projektem wykonawczym na wodociągi dla PEWIK.
 • Przekazano projekt techniczny rewizja 01-zabezpieczenia zabudowanej armatury na istn. sieci ciepłowniczej.

Branża melioracyjna:

 • Wprowadzono uwagi Inżyniera i Zamawiającego do Projektu Wykonawczego dla odcinka 1 i 2.
 • Przekazano projekt w celu zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego dla odcinka 1 i 2.

 

Branża geotechniczna:

Odcinek 1

 • Opracowywanie materiałów do PW dla wariantowej budowy nasypów (z gruntów spoistych stabilizowanych lub niespoistych zbrojonych)
 • Opracowywanie projektu wzmocnienia podłoża TOM10/2
 • Opracowywanie projektu odwodnienia skarp wykopów TOM10/3  
 • Przekazanie tomu 10/1 do Inżyniera i Zamawiającego w celu zatwierdzenia.
 • Przekazanie tomu 10/2 do Inżyniera i Zamawiającego w celu zatwierdzenia.

Odcinek 2

 • Nanoszenie zmian w PW oraz przygotowywanie wersji dla IK
 • Opracowywanie projektu odwodnienia skarp wykopów TOM 10/2 
 • Przekazanie tomu 10/2 do Inżyniera i Zamawiającego w celu zatwierdzenia.
 • Tom X/1 - przekazano PW do Inżyniera i Zamawiającego w celu zatwierdzenia.

 

Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

 

Geodezja:

MDCP:

PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – dokumentacja w PODGiK,

PODGiK Kartuzy – prace zakończono

MODGiK Gdynia – prace zakończono

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb uzyskania ZRID:

Odcinek 1 - prace zakończono

Odcinek 2 - prace zakończono

 

Geologia - prace zakończona

Postęp rzeczowy w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni - analiza, odniesienie oraz wprowadzenie uwag Zamawiającego do projektu zieleni dla odcinka 1 i 2.

Szegółowy opis Robót zrealizowany w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

 • Prowadzono inwentaryzacje budynków i dróg.
 • Transport kruszywa.

Branża mostowa:

 • Przygotowanie placu pod wytwórnie betonu

Branże pozostałe:

 • Prowadzono prace związane z montażem armatury na sieci ciepłowniczej, kwestia procedowana w trybie Klauzuli 13.

 

Tydzień 35

Tydzień 34

Tydzień 33

Tydzień 32

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl