Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postęp robót 10 - 2019

 

Opis prac projektowych:

Branża drogowa:

 • Trwa wprowadzanie korekt na odcinku 1 i 2 po uwagach Zamawiającego i Inżyniera.
 • Przekazano Projekt Wykonawczy dla odcinka 1 Inżynierowi i Zamawiającemu w celu zatwierdzenia.
 • Dla Odcinka 1 i 2 trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • Prowadzono prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu.
 • Wprowadzano korekty na odcinku 2 po uwagach Zamawiającego i Inżyniera.
 • Uzyskano ZUD na terenie miasta Gdyni.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.
 • Przekazano Projekt Wykonawczy dla odcinka 2 do Inżyniera i Zamawiającego w celu zatwierdzenia.

 

Branża mostowa:

Odcinek 1:

 • wprowadzano uwagi do PW obiektów: WD-72, PZGd-73, WD-75, ES-77, WS-80, WD-82, PP-84, PP-88,.
 • przekazano wersji do zatwierdzenia PW rew.00 R obiektów (szt.8): WD-72, PZGd-73, WD-75, ES-77, WS-80, WD-82, PP-84, PP-88.
 • wprowadzanie uwag do PW obiektu PZGd-73.
 • wprowadzanie uwag do PW obiektów (szt.5): WD-70, WD-78, MS-81, WS-87 oraz PZGd-73..

Odcinek 2:

 • prowadzono prace nad PW obiektów: PZDs-90, WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, WD-98, KD-99, WD-103.
 • przekazano do weryfikacji PW rew.01 obiektów: WD-94, WD-95, WD-98, WD-103.
 • trwały prace nad PW obiektów: PZDs-90, WD-92, WD-93, KD-99
 • przekazanie do pierwszej weryfikacji PW rew.01 obiektów: PZDs-90, KD-99.
 • prace nad PW obiektów: WD-92, WD-93.
 • wprowadzanie uwag  do PW obiektu WS-102.

Branża elektroenergetyczna:

ODCINEK 1

 • przekazano do Inżyniera projekt Tom IV_1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nN i SN z wprowadzonymi korektami
 • uzgodniono projekt przebudowy linii wysokich napięć
 • uzgodniono projekt przebudowy oświetlenia z gminy Szemud
 • trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • przekazano do Inżyniera PW+STWiORB przebudowy linii wysokich napięć celem akceptacji

ODCINEK 2

 • Udział w spotkaniu w siedzibie Energa Operator celem określenia ostatecznego zakresu i formy przebudowy urządzeń elektroenergetycznych nN i SN .
 • Wprowadzanie korekt do dokumentacji urządzeń elektroenergetycznych nN i SN na podstawie uwag oraz ustaleń ze spotkań roboczych w siedzibie Energa Operator.
 • prace nad projektem wykonawczym Tom IV_2a Oświetlenie drogowe – GDDKiA
 • trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • Wprowadzanie do dokumentacji (tomy IV/1A-F) korekt oraz zmiany zakresu przebudów na podstawie kolejnych uwag Energa Operator.
 • przygotowanie dokumentacji (tom IV/7A „Zasilanie  podstacji trakcyjnej T1 Nowowiczlińska”, IV/7B „Zasilanie  podstacji trakcyjnej T2 Rdestowa” i IV/7C „Demontaż podstacji trakcyjnej Chwaszczyńska”) celem przekazania do Inżyniera do akceptacji.
 • wprowadzanie do dokumentacji (tomy IV/1A-F) korekt oraz zmiany zakresu przebudów na podstawie kolejnych uwag Energa Operator, udział w kolejnym spotkaniu mającym na celu uszczegółowienie uwag
 • przygotowanie ostatecznej wersji tomu IV/1A, IV/1B, IV/1C, IV/1D, IV/1F i wystąpienie do Energa Operator o uzgodnienie

 

Branża teletechniczna:

Odcinek 1:

 • prowadzono prace nad projektem Tom TOM V/2 Budowa kanału technologicznego.
 • trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • prowadzono prace nad projektem Tom TOM V/2 Budowa kanału technologicznego.

Odcinek 2:

kontynuowano prace nad projektem TOM V/2 Budowa kanału technologicznego

 • trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • uzyskano uzgodnienie PW przez Orange
 • praca nad projektem Tom V/3A Przebudowa sieci TRISTAR
 • przygotowanie dokumentacji (tom V/3C „Przebudowa sieci WZKiOL”) celem przekazania do Inżyniera do akceptacji
 • przekazano do weryfikacji Inżyniera tom V/3C „Przebudowa sieci WZKiOL
 • przekazano do weryfikacji Inżyniera tomy: V/1B (Polkomtel Sp. z o.o.), V/1D (UPC Polska Sp. z o.o.)

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Trwała weryfikacja wstępnego doboru urządzeń, korekta rzędnych - hydrofornia.
 • W toku jest uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji sanitarnej przez gminę Szemud.
 • Trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • W toku weryfikacja projektu przebudowy budowy kanalizacji deszczowej przez IK, przekazano rewizję zawierającą uwagi Zamawiającego.
 • W toku weryfikacja projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji sanitarnej dla gminy Szemud przez IK.
 • W toku akceptacja projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągów na MOP przez IK,

 

ODCINEK 2

 • Trwała analiza uwag PEWIK do złożonych projektów.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym budowy sieci ciepłowniczej.
 • Wystąpiono o uzgodnienie przebudowy sieci gazowej n/c i s/c.
 • Wystąpiono o uzgodnienie przebudowy sieci ciepłowniczej.
 • Trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • Złożono projekty wykonawcze przebudowy sieci ciepłowniczej do uzgodnienia przez OPEC.
 • Złożono projekty wykonawcze przebudowy sieci gazowej n/c i ś/c do uzgodnienia przez PSG.
 • Prowadzono prace nad projektem wykonawczym ochrony katodowej.
 • Przekazano ST uzgodnionych przez IK na przebudową wodociągów i kanalizacji sanitarnej dla zakresu SK Żukowo.
 • Analiza uwag PEWIK do złożonych projektów.
 • Złożenie projektów wykonawczych kanalizacji deszczowej do uzgodnienia przez ZDiZ.
 • W toku uzgadnianie projektów wykonawczych kanalizacji deszczowej
  przez ZDiZ.
 • Trwają prace nad projektem budowlanym łącznika do ul. Rdestowej poza granicami DŚU.

 

Branża melioracyjna:

 • Wprowadzanie uwag od Inżyniera i Zamawiającego.
 • Przygotowywano Projekt Wykonawczy dla odcinka 1 i 2 do Inżyniera i Zamawiającego celem zatwierdzenia

 

Branża geotechniczna:

ODCINEK 1

 • Analiza uwag Zamawiającego.
 • Wprowadzono do projektu uwagi IK.
 • Trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • Przygotowano stanowisko do uwag przekazanych przez weryfikatora GDDKiA
 • Uszczegółowiono projekt o elementy wynikające z uwag weryfikatora GDDKiA.
 • Przygotowano i przekazano wersję papierową oraz elektroniczną projektu PW TOM X-1 wer.02 do Inżyniera i Zamawiającego,

ODCINEK 2

 • Analiza uwag Zamawiającego.
 • Analiza uwag oraz przygotowanie stanowiska IK
 • Trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • Uszczegóławiano projekt o elementy wynikające z uwag GDDKiA oraz IK

 

Branża architektoniczna - prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branż.

Geodezja  - prowadzono prace związane z geodezyjną obsługą budowy.

Geologia - prace zakończono

 

Ochrona środowiska:

 • Twają prace nad uszczegółowieniem PW
 • odc. 1 i 2 – przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK i Zamawiającego.
 • Przekazano odpowiedzi na uwagi Inżyniera i Zamawiającego dla tomów IX/1 i IX/2 dla odcinka 1 i 2.
 • Przekazano Tom IX/1 do zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego dla odcinka 1 i 2.
 • Współpraca z Biurem Ogrodnika Miasta Gdyni w celu uszczegółowienia PW nasadzeń dla odcinka 2

 

 

OPIS ROBÓT WYKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:

Branża drogowa - prace były prowadzone na obu odcinkach. Odc. 1 podzielono na dwie sekcje; odkryto nowe stanowiska archeologiczne wskutek czego prace zostały wstrzymane.W okolicach Obwodnicy Trójmiasta postawiono 2/3 tablice informujące o robotach drogowych. Kolejne tablice montowane będą w okresie 31.10 – 4.11.2019r.

Prace na odcinku 1:

- km 0+500 1+200 wycinka drzew

- km 7+200 – 7+500, 5+800 – 6+200 – odhumusowanie; na tych obszarach odkryto nowe stanowiska archeologiczne. Prace na ww. odcinkach zostały wstrzymane przez nadzór archeologiczny.

- prace nad odhumusowaniem TG km 7+400 - 7+520, TG km 5+900 - 6+180 oraz na węźle Koleczkowo -łącznica L03 L04  oraz drogi dojazdowej DD6+140P (km 0+040 - 0+200). Na odcinku Trasy Głównej (km 8+700 - 8+750), DD_8+430L (km 0+379 - 0+479) oraz DD_7+980P (0+560-0+350), DG-4_8(WD-82) (km 0+825 - 0+650) wykonywano roboty powiązane z odhumusowaniem z transportu wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. W ciągu drogi DT7 - km 6+060 - 6+180  oraz DD_8+430L (0+000 - 0+479) ustawiano warstwę stabilizacji.  Na drodze dojazdowej DD_7+980P (km 0+560 - 0+350) oraz DD_8+430L (0+000 - 0+250) zrobiono nasypy ok 1500 m3.  Wykonywano odhumusowanie na bok wraz z profilowaniem i zagęszczeniem na DT (DD_8+430L-DD_9+430L), DD_9+430L (0+000 - 0+250) oraz TG (km 8+900 - 9+000). Kontynuowano prace przy wycince drzew i krzewów.

Prace prowadzone na łącznicy Koleczkowo wstrzymano z uwagi na odkryte 4 nowe  stanowiska archeologiczne.

Wykonawca prowadzi prace związane z budową dróg technologicznych i dróg dojazdowych (te przy węźle Koleczkowo, gdzie wykonywane jest wzmocnienie podłoża pod nasyp).

Prace na odcinku 2:

- przekazano działki w obrębie ZOT; ponadto Wykonawca wskazał, które działki będące własnością Skarbu Państwa, na których zlokalizowana jest Zachodnia Obwodnica Trójmiasta może przekazać Zamawiający (zaprezentowano wersję graficzną z działkami już przekazanymi i możliwymi do przekazania).

- Wstawiono oznakowanie pionowe tymczasowe na ul. Nowowiczlińska-Lipowa.

- Przygotowywano plac pod otaczarnie w Chwaszczynie.

Branża mostowa - przygotowanie placu pod wytwórnie betonu; przygotowywano zaplecza obiektów mostowych oraz prowadzono prace przygotowawcze dla rezerwowego węzła w Wejherowie.

Branza teletechniczna - wykonano kilka przewiertów dla kolizji teletechnicznych;  prowadzono prace przy usunięciu kolizji  - układanie kabla, przełączenie kolizji, robienie przewiertów km 3+700, 5+200, 5+300 oraz 12+700.

Branża Konstrukcyjno-Budowlana - prowadzono prace związane z odłączeniem mediów; prowadzono prace na Odcinku 1 przy rozbiórce obiektów mieszkalnych, murowanych oraz obiektów gospodarczych drewnianych .

 

Tydzień 44

Tydzień 43

Tydzień 42

Tydzień 41

Tydzień 40

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl