Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

26/07/2021 r.

Tydzień 12

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2.

Branża mostowa  - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym obiektu WD-91

Branża sanitarna  - na odcinku  1 przygotowywano obliczenie obciążenia przypadającego na 1 [mb] gazociągu DN 300 i 500 [mm]. (Gaz WC). Na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej. W toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK. Opracowywano modyfikacje rozwiązania obejścia działki 638 w Gdyni. Złożono do OPEC projekt obejścia działki 638 w Gdyni do uzgodnienia,

Branża elektroenergetyczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym

Branża teletechniczna – Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym .

Branża melioracyjna  - Prace zakończono.

Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma

Branża architektoniczna  - prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - wykonanie badań próbek z próbek z pod obiektu WD-91.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym

 

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne przy odhumusowaniu w ciągu Trasy Głównej TG (7+400 - 7+700), DD 0+950P.  Robiono nasyp w km TG (5+100 - 5+300), TG (7+400 - 7+490), TG ( 6+460 - 6+680), TG (10+000 - 10+100), TG (11+100 - 11+500), TG (11+700 - 12+300), DT1, DD 6+140P oraz wykopy w km TG (5+300 - 5+400), TG (5+900 - 6+000), TG ( 6+400 - 6+540), TG (9+000 - 9+700), TG (11+700 - 12+300), WD-72, DT1, DD 6+140P, DD 3+830P, DD 0+950. Na odcinku  DD_11+390P  (0+900 - 1+000)wykonywano wymianę gruntu. Na drodze DD_9+430L (0+570 - 1+000) wykonywano podbudowę pomocniczą z kruszywa 0/31,5.  Na odcinku drogi DD_9+430L (0+570 - 0+800 ustawiono warstwę mrozoochronną.

Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad odhumusowaniem terenu  (Trasa Chwaszczyńska 1+300 - 1+500,ZOT - ZLP). Robiono nasyp w okolicach węzła Gdynia Wielki Kack -  WWKL3 (km 0+600 - 0+900), WWKL7, WWKL4  oraz wykop w km 3+500 - 3+700 oraz w ciągu ZOT – WWKL5. Wykonywano prace powiązane z wymianą gruntu w km 0+900 -0+985.  W km 0+000 - 0+860 oraz 0+000 - 0+500 wykonano drogi technologiczne (w tym dla  W_CHW_L6).

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

PZGd -73 (km 2+190) - chudy beton P3

ES-77 (km 5+080) – wykonano betonowanie fundamentu P3

WD-72 (km 1+373) – wbijano ścianki szczelne podpory P3. Wykonano wykop dla podpory P1 i P2

WD-82 (km 8+412) – wykonano betonowanie fundamentu P3

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-100 (km 4+173) – wykonano montaż zbrojenia fundamentu P3

WD-101 (4+501) – wykonano montaż zbrojenia fundamentu P4

WS-102 (km 320+425) – wykonano wykop pod fundament P3 ZRP; wbudowano beton podkładowy pod fundament P3 ZRP.

WD-103 (km 320+671) - Montaż zbrojenia fundamentów P1 i P2, beton fundamentu  P1 i P2; Wykonano pale prefabrykowane pod fundamenty P1 i P2

WS-104 (km 319+724 ZOT) – został wykonany wykop pod fundament P3 ZRP

WS-105 (km 320+269) – trwały prace ziemne - wykop pod fundamenty ZRP

 

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-1 (0+316), PW-3 (km 3+467), PW- 7 (km 5+182), PW-12 (km 11+109) oraz PW-13 (km 12+685).Dodatkowo trwały pracę przy kanalizacji deszczowej SW2 (km 1+670) oraz kanalizacji sanitarnej PKS-3 (km 1+541). Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-15 (km 2+223). Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 oraz PSC-2.  Dodatkowo, na sieci kanalizacji deszczowej w km 3+950 - 4+230 demontowano istniejącą sieć KD

Branża elektroenergetyczna – prowadzono prace przy kolizji 22nn, 26nn oraz 1SN. Prace polegały na przełączeniu kolizji. Na odcinku 2 wykonywano przewierty na trasie Chwaszczyńskiej od GPZ do ZOT, układano kable na kolizji 3-5 SN

Branża teletechniczna –na odcinku 2 prowadzono prace przy usunięciu kolizji ORANGE oraz NETPOL.

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl