Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

26/07/2021 r.

tydzień 13

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2.

Branża mostowa  - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym obiektu WD-91

Branża sanitarna  - na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej. W toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz  sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK – przekazano poprawione projekty do uzgodnienia.  W toku uzgodnienie przez OPEC projektu komór.

Branża elektroenergetyczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym

Branża teletechniczna – Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym .

Branża melioracyjna  - Prace zakończono.

Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma

Branża architektoniczna  - Przekazano PW rozbiórki budynku PKM do zatwierdzenia. Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - opracowywano wyniki badań próbek z próbek z pod obiektu WD-91.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne przy odhumusowaniu w ciągu Trasy Głównej TG ((0+500 - 0+800, 1+000 - 1+100) oraz dróg dojazdowych DD_11+390P (1+100 - 1+300), DD_7+980P (0+000 - 0+300) .  Robiono nasyp w km 1+500 - 1+700, 1+900 - 2+000, 4+400 - 4+450, 5+100 - 5+300, 6+460 - 6+680, 10+000 - 10+100, 10+500 - 10+700, 11+100 - 11+500, DT1 oraz wykopy w km 2+300 - 2+500,  4+250 - 4+300, 4+800 - 4+850, 5+900 - 6+000, 9+000 - 9+700, 11+700 - 12+300, DD 3+830P, DD 0+950P, DD_11+390P (1+100 - 1+300). Na odcinku  TG (0+300 - 0+400), TG ( 4+300 - 4+400), TG (12+307 - 12+440), TG (12+400 - 12+700)wykonywano wymianę gruntu.

Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad odhumusowaniem terenu  ( ul.Nowa Rdestowa – km 2+200 - 2+450, ZOT - ZLP). Robiono nasyp w km 1+515 - 1+590 oraz w okolicach węzła Gdynia Wielki Kack WWKL3 (km 0+600 - 0+900), WWKL4  oraz wykop w km 3+500 - 3+700, 1+200 – 1+300 oraz w ciągu ZOT – WWKL5. Wykonywano prace powiązane z wymianą gruntu w km 0+900 -0+985.  W km 13+700 -14+000 wykonano drogi technologiczni (w tym dla  W_CHW_L6).

 

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

PZGd -73 (2+190) - betonowanie fundamentu P1 i P2

ES-77(km 5+080) – betonowanie fundamentu P4L , P2L

WD-72(km 1+373) – wbijano ścianki szczelne podpory P3. Wykonano wykop dla podpory P1 i P2 – wlewano chudy beton do podpory  P1 i P2.

WD-82 (km 8+412) – wykonano zbrojenie korpusu P3 oraz zbrojenie filarów podpory P2.

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-100 (km 4+173) – wykonano montaż zbrojenia fundamentu P3 wraz z betonowaniem.

WD-101 (4+501) – wykonano montaż zbrojenia fundamentu P4

WS-102 (km 320+425) – wykonano wykop pod fundament P3 ZRP; wykonano zbrojenie  fundamentu P3 ZRP

WD-103 (km 320+671) – wbudowywano beton podkładowy fundamentów P3 i P4

WS-104 (km 319+724 ZOT) – został wykonany wykop pod fundament P3 ZRP, wbudowano beton podkładowy pod fundament P3 ZRP; wykonano zbrojenie  fundamentu P3 ZRP  oraz wykonano ścianki szczelne P3 ZRL

WS-105 (km 320+269) – trwały prace ziemne - wykop pod fundamenty ZRP; wbudowano beton podkładowy platformy P1 ZRP.

 

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-3 (3+467), PW- 7 (km 5+182) oraz PW-13 (km 12+685).Dodatkowo trwały pracę przy kanalizacji sanitarnej PKS-3 (km 1+541) i PKS-6 (km 8+260). Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-1 (km 0+640), PW-7 (km 1+706) oraz  PW-15 (km 2+223). Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 oraz PSC-2.  Dodatkowo, na sieci kanalizacji deszczowej w km 3+950 - 4+230 demontowano istniejącą sieć KD

Branża elektroenergetyczna – prowadzono prace przy kolizji 31nn (km 10+200) i 32nn (km 10+380) oraz 8aSN (8+450) i 2WN(km 13+600). Prace polegały na przełączeniu kolizji. Na odcinku 2 wykonywano przewierty na trasie Chwaszczyńskiej od GPZ do ZOT.

Branża teletechniczna –na odcinku 2 prowadzono prace przy usunięciu kolizji ORANGE oraz NETPOL.

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl