Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

26/07/2021 r.

Tydzień 15

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2.

Branża mostowa  - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym obiektu WD-91;

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace nad PW. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej. W toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz  sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK – przekazano poprawione projekty do uzgodnienia.  W toku uzgodnienie przez OPEC projektu komór.

Branża elektroenergetyczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym

Branża teletechniczna – Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym .

Branża melioracyjna  - Prace zakończono.

Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma

Branża architektoniczna  - przygotowywanie odpowiedzi na uwagi dotyczące budynku toalet na MOP.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - wykonywanie badań po odblokowaniu egzekucyjnym działek.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym

 

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne przy odhumusowaniu w ciągu Trasy Głównej ( 0+400 - 1+000) oraz dróg dojazdowych DD_11+390P (1+100 - 1+300), DD_7+980P (0+000 - 0+300) .  Robiono nasyp w km 1+600 - 1+700, 4+300 - 4+400, 5+100 - 5+300, 5+580 - 5+620, 10+000 - 10+100, 10+500 - 10+700, 11+100 - 11+500  oraz wykopy w km 2+350 - 2+400, 4+250 - 4+300, 4+800 - 5+000, 5+300 - 5+400, 5+900 - 6+000, 9+000 - 9+700 oraz DD_11+390P (1+100 - 1+300).  Na odcinku   TG (0+300 - 0+400) WD -70, TG ( 4+300 - 4+400), TG (12+400 - 12+700), DD_11+390P  (1+100 - 1+300) oraz DD_7+980P (0+180 - 0+250)  wykonywano wymianę gruntu.

Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad odhumusowaniem terenu( Trasa Kielnieńska -  1+200 - 1+400). Robiono nasyp w km 4+300 - 4+500 TCh oraz w okolicach węzła Gdynia Wielki Kack - WWKL3 (km 0+600 - 0+900), WWKL4 oraz wykop w km 2+800 - 3+000, 3+600 - 3+800 oraz w ciągu ZOT – WWKL5. Wykonywano prace powiązane z wymianą gruntu w km 1+444 - 1+460 oraz 13+670 - 13+709.  W km 13+650 -13+700 wykonano drogę technologiczną, w km 13+700 układano tymczasowy przepust w śladzie Strugi Chwaszczyno.

 

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) – trwało przygotowywanie platform pod pale - P1, P2

WD-72 (km 1+374) – wbudowywano chudy beton P3, trwało zbrojenie fundamentów P1, P2, P3

PZGd -73 (2+190) – trwało zbrojenie i deskowanie fundamentów skrzydeł, zbrojenie ścian podpory P1 i P2; wykonano izolację cienką fundamentu podpory P1

ES-77(km 5+080) – trwało betonowanie fundamentu P2P, izolacja cienka fundamentu podpory P3 oraz zbrojenie fundamentu podpory P1L

WD-78 ( km 6+148) – wykonano szalowanie i zbrojenie korpusu podpory P1, izolację cienką fundamentów

WD-82 (km 8+412) –  trwało zbrojenie i szalowanie korpusu podpory P1, P3

 

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

KD-99 (3+716) – wykonano wykop pod fundament P4 wraz z betonem podkładowym.

WD-100 (km 4+173) – trwał montaż szalunku korpusu P1, betonowanie filara P2 oraz montaż zbrojenia korpusu P3

WD-101 (4+501) –  wykonano betonowanie fundamentu P4

Obiekt WS-102 (km 320+425) –  trwało zbrojenie  korpusu  P3 ZRP

 Obiekt WD-103 (km 320+671) – trwał montaż zbrojenia wraz  z betonowaniem - fundament P3

Obiekt WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało zbrojenie korpusu P1 ZRP oraz wykop pod fundament P3 ZRL. Wbudowano beton podkładowy pod fundament P3 ZRL

Obiekt WS-105 (km 320+269) – wykonano zbrojenie fundamentu P2 PRP oraz wbudowano beton fundamentu P1 ZRP

Obiekt WD-106 (km 321+127) – trwała zasypka fundamentu fundament P3

 

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-7 (km 5+182), PW- 8 (km 7+009), PW-10 (km 10+303) oraz PW-13 (km 12+685).Dodatkowo trwały pracę przy kanalizacji sanitarnej PKS-6a (km 10+305) i kanalizacji deszczowej SW11A

Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-1 (km 0+640), PW-7 (km 1+706) oraz  PW-15 (km 2+223). Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 oraz PSC-4.  Dodatkowo, na sieci kanalizacji sanitarnej Ks-4 w km 0+642

Branża elektroenergetyczna – prowadzono prace przy kolizji 7nn, 8nn, 9nn , 30nn oraz 8Sn polegające na przepięciu kolizji. Na odcinku 2 trwało układanie kabli na kolizjach 12SN, 13SN, 14SN, 17SN, 19SN, 24nn

Branża teletechniczna –na odcinku 2 trwała budowa kanalizacji Limes, Polkomtel i T-Mobile przy ulicy Telewizyjnej.

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl