Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 42

Branża drogowa:

- Wprowadzano korekty na odcinku 2 po uwagach Zamawiającego i Inżyniera.

- Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

Były prowadzone przeszukania saperskie oraz wycinka drzew na przekazanych działkach z dnia 15.10.2019. Zdjęcie warstwy humusu oraz wykonanie odcinka próbnego warstwy mrozoochronnej dla DD 6+140P.

 

Branża mostowa:

Odc.1

– wprowadzanie uwag do PW obiektu PZGd-73.

Odc.2

– przekazanie do pierwszej weryfikacji PW rew.01 obiektów: PZDs-90, KD-99.

– prace nad PW obiektów: WD-92, WD-93.

Z uwagi na trwające prace saperskie i roboty przygotowawcze, w raportowanym okresie nie prowadzono Robót w zakresie branży mostowej.

 

Branża sanitarna:

Odc. 1

- Weryfikacja wstępnego doboru urządzeń, korekta rzędnych - hydrofornia.

- W toku weryfikacja projektu przebudowy budowy kanalizacji deszczowej przez IK, przekazano rewizję zawierającą uwagi Zamawiającego.

- W toku weryfikacja projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji sanitarnej dla gminy Szemud przez IK.

- W toku akceptacja projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągów na MOP przez IK, przekazano rewizję projektu ks i odpowiedzi na uwagi

Odc. 2

- Analiza uwag PEWIK do złożonych projektów.

- W toku uzgadnianie projektów wykonawczych przebudowy sieci ciepłowniczej przez OPEC.

- W toku uzgadnianie projektów wykonawczych przebudowy sieci gazowej n/c i ś/c przez PSG.

- Złożenie projektów wykonawczych kanalizacji deszczowej do uzgodnienia przez ZDiZ.

- Trwają prace nad projektem wykonawczym ochrony katodowej.

Z uwagi na trwające prace saperskie i roboty przygotowawcze, w raportowanym okresie nie prowadzono Robót w zakresie branży sanitarnej.

 

Branża elektroenergetyczna:

Odc. 2

- wprowadzanie do dokumentacji (tomy IV/1A-F) korekt oraz zmiany zakresu przebudów na podstawie kolejnych uwag Energa Operator, udział w kolejnym spotkaniu mającym na celu uszczegółowienie uwag

- prace nad projektem wykonawczym Tom IV_2a Oświetlenie drogowe – GDDKiA

Z uwagi na trwające prace saperskie i roboty przygotowawcze, w raportowanym okresie nie prowadzono Robót w zakresie branży elektroenergetycznej i teletechnicznej.

 

Branża teletechniczna:

Odc. 1

- praca nad projektem Tom V/2 Budowa kanału technologicznego

Odc. 2

- praca nad projektem Tom V/3A „Przebudowa sieci TRISTAR”

- praca nad projektem Tom V/2 „Budowa kanału technologicznego”

- przekazano do weryfikacji Inżyniera tom V/3C „Przebudowa sieci WZKiOL”

Z uwagi na trwające prace saperskie i roboty przygotowawcze, w raportowanym okresie nie prowadzono Robót w zakresie branży elektroenergetycznej i teletechnicznej.

 

Branża melioracyjna:

- trwają prace nad projektem wykonawczym odcinka 1 i 2

 

Geotechnika:

Odc. 1 - trwają prace nad projektem wykonawczym

Odc. 2 - Dalsze uszczegółowienie projektu po otrzymaniu uwag

Branża architektoniczna - Prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branż.

Geodezja - prace zakończona

Geologia - prace zakończono

Ochrona środowiska i branża zieleni:

- Przekazano odpowiedzi na uwagi Inżyniera i Zamawiającego dla tomów IX/1 i IX/2 dla odcinka 1 i 2.

- Przekazano Tom IX/1 do zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego dla odcinka 1 i 2.

Prowadzono inwentaryzację stanu zero dla odcinka 2; inwentaryzację budynków przewidzianych do rozbiórki dla odc. 1 oraz prowadzono prace związane z osnową geodezyjną.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl