Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

26/07/2021 r.

Tydzień 16

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2.

Branża mostowa  - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym obiektu WD-91;

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace nad PW. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej. W toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz  sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK – przekazano poprawione projekty do uzgodnienia.  W toku uzgodnienie przez OPEC projektu komór. Złożenie projektów wykonawczych do akceptacji przez IK.

Branża elektroenergetyczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym

Branża teletechniczna – Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym .

Branża melioracyjna  - Prace zakończono.

Branża geotechniczna  -   prowadzono prace nad wersją elektroniczną TOM X/1 wersja 04 uwzględniającą polecenie Zamawiającego nr 561 i 647 dotyczące profilometrów oraz inklinometrów

Branża architektoniczna  - przygotowywano stanowisko ws. uwag Inżyniera do Projektu Wykonawczego budynku toalet oraz wprowadzano zasadne uwagi.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - wykonywanie badań po odblokowaniu egzekucyjnym działek.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym

 

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne przy odhumusowaniu w ciągu Trasy Głównej ( 1+000 - 1+200, 3+900 - 4+000) .  Robiono nasyp w km 1+020 - 1+080, 1+600 - 1+700, 1+700 - 1+750, 4+400 - 4+450, 7+100 - 7+200, DD 6+140P 1+050-1+120, DD 1+480P oraz wykopy w km 1+300 - 1+400, 1+800 - 1+850, 2+400 - 2+600, 3+900 - 4+000, 4+900 - 5+000, 5+900 - 6+000, 7+000 - 7+050, 9+000 - 9+700, 11+700- 12+050.  Na odcinku   TG ( 1+170 - 1+200,  4+400 - 4+450, 6+750 - 6+800, 12+400 - 12+700 )wykonywano wymianę gruntu.

Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad odhumusowaniem terenu( W_CHW_L5 (0+279,3 - 0+500) , Trasa Kielnieńska -  1+200 - 1+400). Robiono nasyp w km W_WK_L3 (0+500 - 0+600), W_WK_L3 (0+720 - 0+800), W _WK_L4 (0+190 - 0+260), ZRL (0+300 - 0+400) ,  W_WK_L4 (0+190 - 0+260) oraz w okolicach węzła Gdynia Wielki Kack - WWKL3 (km 0+600 - 0+900), WWKL4 oraz wykop w ciągu Tr. Chwaszczynskiej  - km 2+800 - 3+000, 3+600 - 3+800 oraz w ciągu ZOT – WWKL5. Wykonywano prace powiązane z wymianą gruntu na  TG km 13+670 - 13+709 oraz 13+670 - 13+709.  W km 13+700 wykonano drogę technologiczną, w km 13+700 układano tymczasowy przepust w śladzie Strugi Chwaszczyno

 

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

 

WD-70 (km 0+450) – trwało przygotowywanie platform pod pale - P1, P2, P3

WD-72 (km 1+374)  (ul.Myśliwska, Szemud)  – trwało zbrojenie fundamentów P1, P2, P3; Szalowanie fundamentów P1, P2

PZGd -73 (2+190) (ul.Długa, Kamień)     – trwało betonowanie ścian podpory P1; Izolacja cienka fundamentów.

ES-77(km 5+080) (ul.Kwiatowa, Kamień)  – trwała izolacja cienka fundamentów P2, P3, P4; Betonowanie fundamentu P1L; Zbrojenie filarów P3 Oraz Zbrojenie, szalowanie, betonowanie fundamentu P4P

WD-78 ( km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) – wykonano betonowanie filarów P2 oraz trwała izolacja cienka fundamentów

MS-81 (km 7+792) (ok. ul.Jeziornej, Koleczkowo) – montowano platformy robocze P2 P3

WD-82 (km 8+412) ( węzeł Koleczkowo – ul.Andersa)   –  trwało zbrojenie i szalowanie korpusu podpory P3 ( w niewielkim stopniu) oraz szalowanie korpusu P1.

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-95 (km0+747) – trwał wykop i platforma robocza P1 i P3.

WD-100 (km 4+173) – trwało szalowanie korpusu P1 oraz dokończenie montażu zbrojenia korpusu P3

WD-101 (4+501) –  wykonano szalowanie korpusu P1

Obiekt WD-103 (km 320+671) – trwało zbrojenie i betonowanie fundamentu P4

Obiekt WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało zbrojenie korpusu P1 ZRP

Obiekt WS-105 (km 320+269) – wykonano zbrojenie fundamentu P2 ZRP

Obiekt WD-106 (km 321+127) – trwała zasypka fundamentu fundament P1

 

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-7 (km 5+182), PW- 9 (km 8+301), PW-10 (km 10+303). Dodatkowo trwały pracę przy kanalizacji sanitarnej PKS-6a (km 10+305) i kanalizacji deszczowej SW10A

Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-1 (km 0+640), PW-6 (km1+590), PW-7 (km 1+706) oraz  PW-15 (km 2+223). Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 oraz PSC-4.  Dodatkowo, na sieci kanalizacji sanitarnej Ks-4 w km 0+642

Branża elektroenergetyczna – prowadzono prace przy kolizji 23, 33 polegające na przepięciu kolizji. Na odcinku 2 trwało układanie kabli na kolizjach 44SN 45SN 46SN 48SN 49SN 50SN

Branża teletechniczna –na odcinku 2 trwało przełączenie Orange AKRYLAND, przełączenie POLKOMTEL km 4+000

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl