Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 33

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzenie prac związanych z KNA. Prowadzono prace nad projektem Stałej Organizacji Ruchu na obu odcinkach i przekazano PW branży drogowej dla odcinka 1 w celu zatwierdzenia. Dodatkowo trwa uaktualnianie Projektu Wykonawczego branży drogowej na odcinku 2 uwzględniając KSZR.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace związane z KNA, opracowywano koncepcję zmiany wykorzystania stacji hydroforowej na cele wyłącznie GDDKiA oraz analizowano propozycję Wykonawcy dot. zmian w projektach sieci wodociągowych. Na odcinku 2 prowadzono prace związane z KNA oraz prace nad analizą propozycji Wykonawcy dot. zmian w projektach sieci ciepłowniczych, wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 i 2 prowadzono prace nad Koncepcją SZR oraz wprowadzono uwagi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu do projektów oświetlenia na odcinku 2.
Branża teletechniczna – na odcinku 1 i 2 prowadzono prace nad Koncepcją SZR.
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad KNA
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – opracowywanie badań po odblokowaniu egzekucyjnym działek.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzenie prac nad KNA.

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne polegające na wykonywaniu nasypów, wykopów, warstwy mrozoochronnej oraz wymianie gruntu (w okolicach Szemuda (ul. Klonowa), ul. Obrońców Szemuda, ul. Myśliwska, ul. Boruckiego, ul. Długa, ul. Odysa, ul. Pod Lasem, MOP Kamień, ul Agrestowa, ul. Chabrowa, ul. Rolnicza, ul. Brzozówko, ul. Zacisze, ul. Wołoszyna, ul. Rzemieślnicza, ul. Zamczysko. Trwały prace przy wykonywaniu nasypów i wykopów terenu na MOP Kamień. Na odcinku 2 -  prace ziemne polegające na wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu w ciągu Trasy Chwaszczyńskiej i Trasy Kielnieńskiej. Kontynuowano prace ziemne przy węźle Chwaszczyno oraz Wielki Kack. Przy ul. Nowej Rdestowej kontynuowano prace związane z wymianą gruntu.

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) (ul. Klonowa, Szemud)– trwało betonowanie korpusu P1
WD-72 (km 1+374) (ul. Myśliwska, Szemud)   – trwało betonowanie skrzydła P1.2 oraz montaż belek prefabrykowanych
ES-77(km 5+080) (ul. Kwiatowa, Kamień)   – trwało betonowanie ścianki zaplecznej P4P
WD-78 ( km 6+148) (ul. Wczasowa, Koleczkowo) – trwał montaż belek prefabrykowanych
MS-81 (7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało zbrojenie i betonowanie korpusu P1L, zbrojenie i deskowanie oczepu P3P, betonowanie oczepu P3P, betonowanie słupów P3L, zbrojenie i deskowanie słupów P4P, betonowanie fundamentu P5P
WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   –  trwało izolowanie cienkowarstwowe P3 oraz izolowanie grube P1 i P3
PP-84 (km 10+249) – trwało betonowanie oraz zbrojenie fundamentu JP

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-93 (Tr.K km 1+285) – trwało zbrojenie i szalowanie przyczółka P3L, zbrojenie filara P2P oraz betonowanie filara P2L
WD-94 (Tr.K km 1+427) – trwało zbrojenie i szalowanie przyczółka P2L oraz P1L
WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało zbrojenie i szalowanie przyczółka P3
WD-100 (km 4+173) – trwała izolacja korpusów P1 P3
WD-101 (km 4+500) – trwało szalowanie ustroju nośnego
WS-102 (km 320+425) –  trwało betonowanie fundamentu P1 ZRP oraz wykonywanie izolacji korpusów P3 ZRP
WD-103 (km 320+671) – trwało wykonywanie izolacji korpusu P4 i szalowanie skrzydeł P1
WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało szalowanie i zbrojenie poprzecznicy P2 ZRL, wykonywanie izolacji korpus P1 P3 ZRL ZRP oraz montaż zbrojenia poprzecznic P1 P3 ZRP
WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwało szalowanie i zbrojenie skrzydeł P1 ZRP
WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało szalowanie i betonowanie korpusu P3

Obiekt WD-93-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy.

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy sieci gazowej wysokiego ciśnienia PG-2 (ul. Zamczysko), prace związane z kanalizacją deszczową S6B (ul. Kwiatowa) oraz prace przy sieci wodociągowej PW-3 (ul. Pod Lasem). Dodatkowo trwał montaż pierścieni odciążających i pokryw oraz wykonanie kanałów i wylotów do zbiorników ZR8, ZR11. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  przy ul. Chwaszczyńskiej, ul. Nowowiczlińskiej oraz w rejonie Tesco. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1, PSC-1.1, PSC-3 i PSC-4 (ul. Chwaszczyńska-rejon K616, WS 102, WS 100, komora 618, 619 oraz rejon Polifarbu). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (rejon obwodnicy, ul. Krzemowa, ul. Nowa Rdestowa) oraz sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia ( ul. Gdyńska, ul. Telewizyjna)
Branża elektroenergetyczna –na odcinku 2 wykonywano montaż stacji 4ST przy ul. Starochwaszczyńskiej oraz montaż słupów trakcyjnych przy ul. Krzemowej
Branża teletechniczna – na odcinku drugim wykonano przewiert przez Chwaszczyńską oraz trwała budowa kanalizacji przy Chwaszczyńskiej 130.
Branża melioracyjna -  wykonywano przepust na odcinku pierwszym oraz wykonano pielęgnację rowów melioracyjnych poprzez okoszenie trawy na skarpach rowów
Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na odcinku 2 (przy. W.Wielki Kack) Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy  

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl