Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 35

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem Stałej Organizacji Ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Część ekranów przekazano celem zatwierdzenia. Przygotowanie stanowiska dotyczącego dostępności osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gdyni oraz prowadzenie prac związanych z KNA. .
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace związane z KNA, przygotowano odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz uzyskano stanowiska Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie zmian projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia. Na odcinku 2 prowadzono prace związane z KNA, przygotowano odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz wykonano korektę odwodnienia Trasy Chwaszczyńskiej.
Branża elektroenergetyczna
  - na odcinku 1 i 2 prowadzono prace nad Koncepcją SZR oraz wprowadzono uwagi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu do projektów oświetlenia. Dodatkowo na odcinku 2 wprowadzono uwagi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, wysłano projekt do ZDiZ Gdynia oraz wydano tom IV/2a do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.
Branża teletechniczna – na odcinku 1 i 2 prowadzono prace nad Koncepcją SZR.
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad KNA
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – opracowywanie badań po odblokowaniu egzekucyjnym działek.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzenie prac nad KNA.

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne polegające na wykonywaniu nasypów, wykopów, warstwy mrozoochronnej, odhumusowaniu oraz wymianie gruntu (w okolicach Szemuda (ul. Klonowa), ul. Myśliwska, ul. Pod Lasem, MOP Kamień, Kwiatowa, ul. Bożańska, ul. Stefanowskiego, ul. Wczasowa, ul. Rolnicza, ul. Zacisze, ul. Wołoszyna. Trwały prace przy wykonywaniu wykopów i nasypów terenu na MOP Kamień oraz układania warstwy mrozoochronnej na węzłach. Dodatkowo trwało usuwanie humusu z dróg dojazdowych. Na odcinku 2 -  prace ziemne polegające na wykonywaniu nasypów, wykopów i podbudów pomocniczych w ciągu Trasy Chwaszczyńskiej. Kontynuowano prace ziemne przy węźle Chwaszczyno oraz Wielki Kack. Przy ul. Nowej Rdestowej kontynuowano prace związane z wymianą gruntu i nasypami. Trwało wykonywanie nasypów oraz warstw mrozoochronnych na ZOT.

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
WD-70 (km 0+450) (ul. Klonowa, Szemud)– trwało zbrojenie poprzecznic P1-P3 oraz betonowanie korpusu P3
WD-72 (km 1+374) (ul. Myśliwska, Szemud)   – trwało zbrojenie ustroju nośnego oraz zasypki P1-P3
PZGd -73 (2+190) (ul. Długa, Kamień)      – trwał montaż łupin
ES-77(km 5+080) (ul. Kwiatowa, Kamień)   – trwało betonowanie ścianki zaplecznej P4P
WD-78 ( km 6+148) (ul. Wczasowa, Koleczkowo) – trwało zbrojenie ustroju nośnego
MS-81 (7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało betonowanie korpusu P1L, zbrojenie i deskowanie oczep P3L, 
betonowanie P3P oczep, zbrojenie i szalowanie słupów P4P, Betonowanie słupów P4P, zbrojenie i deskowanie fundamentu P5P, zbrojenie deskowanie P5L korpus, zbrojenie ciosów P1P i P2P, betonowanie ciosów P1P i P2P
WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   –  trwało izolowanie grube P1 i P3 oraz zasypka P1 I P3
PP-84 (km 10+249) – trwało betonowanie oraz zbrojenie fundamentu JP
PP-88 (km 12+610 – wykonywano chudy beton
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
WD-93 (Tr.K km 1+285) – trwało betonowanie filarów P2P oraz zsypki P3
WD-94 (Tr.K km 1+427) – trwało zbrojenie i szalowanie korpusu P1L i P2L oraz zsypka P2  
WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało zbrojenie i szalowanie przyczółka P2 oraz zsypki P3
KD-99 (km 3+716) – trwało betonowanie słupa P3
WD-100 (km 4+173) – trwała izolacja kap chodnikowych oraz montaż desek gzymsowych
WD-101 (km 4+500) – trwało zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego
WS-102 (km 320+425) –  trwało zbrojenie i szalowanie korpusu P1 ZRP
WD-103 (km 320+671) – trwało szalowanie i zbrojenie skrzydła P1.1
WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało zbrojenie poprzecznic P3 ZRL oraz zbrojenie ciosów P2 ZRL, ZRP
WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwało szalowanie i zbrojenie skrzydła P2.2
WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało zbrojenie i szalowanie skrzydła P2.2, P1.1 oraz P3.1

Obiekt WD-93-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy sieci gazowej średniego ciśnienia PG-1 (ul. Wczasowa) oraz sieci gazowej wysokiego ciśnienia PG-2 (ul. Zamczysko), prace związane z kanalizacją deszczową S6 (ul. Kwiatowa) oraz prace przy sieci wodociągowej PW-8 (ul. Polna), PW-9 (ul. Kielnieńska), PW-10 (ul. Wołoszyna), PW-13 (ul. Dworska). Dodatkowo trwał montaż pierścieni odciążających i pokryw oraz kratek żeliwnych. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  przy ul. Nowowiczlińskiej oraz w rejonie Tesco. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1, PSC-1.1, PSC-2, PSC-2.1, PSC-3 i PSC-4 , PSC 4.3 (ul. Chwaszczyńska  komora 618, 619 oraz rejon Polifarbu, ul Sojowa). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (rejon obwodnicy, ul. Krzemowa, ul. Nowa Rdestowa) oraz sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia ( ul. Gdyńska, ul. Chwaszyńska, ul. Chwaszczyńska rejon WS 102)
Branża elektroenergetyczna –na odcinku 2 trwał montaż budynku podstacji T2, przełączenie kolizji 44 i 45nn, układanie kabla na kolizji 23nn. Przy ulicy Rdestowej wykonywano fundamentu pod słupy trakcyjne. Przy w. Wielki Kack wykonywano przepusty oświetleniowe.  
Branża teletechniczna – na odcinku drugim trwała budowa kanalizacji przy Chwaszczyńskiej 130 w stronę ZOT.
Branża melioracyjna -  nie prowadzono prac melioracyjnych
Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na odcinku 2 (przy. W.Wielki Kack) Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy  

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl