Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 45

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2; trwała analiza uwag do Projektu Organizacji Ruchu oraz prace związane z KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA; Wprowadzano zmiany do projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym i GPK. Zaopiniowano projek dodatkowej kanalizacji sanitarnej realizowanej przez GPK Szemud. Na odcinku 2 przygotowywano odpowiedzi na KNA; zaopiniowano projekt technologiczny komór na kanalizacji deszczowej.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 trwała analiza oraz wprowadzanie uwag Zamawiającego oraz IK do Tomów IV/3; wydano Tom IV/3c do ostatecznego zatwierdzenia; uzgadniano  lokalizację urządzeń SZR. Na odcinku 2 wydano Tom IV/2a do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego; uzgadniano lokalizację złącz pomiarowych z firmami wykonującymi projekty dla Energa Operator S.A.
Branża teletechniczna – oczekiwano na zatwierdzenie projektu kanału technologicznego
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwała analiza uwag do Tomu VIII/2 MOP III – Budynek toalet
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - oczekiwano na zatwierdzenie projektu szaty roślinnej na odc. 1 i 2

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów oraz wykopów (w tym nasypu przeciążeniowego); ułożenie warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej, zasadniczej; wykonano
wymianę gruntu oraz wbudowywano warstwę ulepszonego podłoża, warstwę AC, warstwę wiążącą; w km 3+480 wbudowywano kolumny FSS)
- MOP (po stronie lewej prowadzone prace ziemne polegające na wykonaniu wykopu oraz wykonywano wymianę gruntu)
- w.Koleczkowo ( na łącznicy L1 wykonywano podbudowę zasadniczą)
- Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne ( na drodze DD_0+280P wbudowywano podbudowę pomocniczą; na DG4_8 trwało usunięcie humusu)

Na odcinku 2:
- w. Chwaszczyno (prace ziemne na łącznicy L2, L3 oraz L6)
- w. Gdynia Wielki Kack (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów; wbudowywano  warstwę mrozoochronną, podbudowę betonową C5/6; wykonano warstwę ulepszonego podłoża)
- Trasa Chwaszczyńska (prowadzono prace ziemne polegające na wykonaniu wykopu w km 1+200; w km 3  trwało wykonanie warstwy ulepszonego podłza oraz 1+700 wykonano nasyp)
- Trasa Kielnieńska (wykonano wykop w km 0+400-0+500)
- ul.Nowa Rdestowa - prace ziemne w km 2
- Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne ( na drodze DL 13+920L wykonywano nasyp)
- ZOT ( wbudowywano warstwę mrozoochronną; WUP oraz podbudowę betonową C5/6)

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
WD-70 (km 0+450) (ul. Klonowa, Szemud)– trwało zbrojenie skrzydeł
PZGd -73 (km 2+190) (ul. Długa, Kamień)  – trwało zbrojenie muru
ES-77 (km 5+050) (ul. Kwiatowa, Kamień) – wykonywano zasypki fundamentów
WD-78 (km 6+148) (ul. Wczasowa, Koleczkowo) - trwało przygotowanie do izolacji MMA
WD-80 (km 7+513) (ul. Jeziorna, Koleczkowo) – trwało zbrojenie fundamentu P1, P2L
MS-81 (7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało betonowanie poprzecznicy P3L; zasypka fundamentu P5; zasypka przyczółka P1; wykonano drenaż za przyczółkiem  P1 oraz
trwało wykonanie izolacji grubej P5
WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   –  trwał montaż wpustów i sączków; montaż łożysk; zasypki P1 P3
PP-84 (km 10+249) – trwało zbrojenie deskowanie ścian i stropu JL

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
PZDs-90 (S6 km 13+688) - wbijano ścianki szczelne
WD-91 (Tr.K km 0+144) - wykonano wykop pod platformę
WD-92 (Tr.K km 0+834) – trwało betonowanie fundamentu P3; zbrojenie szalowanie fundamentu P4, P5; zbrojenie szalowanie korpusu P1
WD-93 (Tr.K km 1+287) - wykonano wykop P1; trwało zbrojenie szalowanie filarów P2P,  betonowanie filarów P2P
WD-94 (Tr.K km 1+427) – trwało zbrojenie szalowanie skrzydła P1.2
WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało zbrojenie szalowanie przyczółka P1
KD-99 (km 3+716) – trwał montaż zbrojenia korpusu P1; zasypka fundamentu P2
WD-100 (km 4+173) – trwała zasypka P1
WD-101 (km 4+500) – trwał montaż dylatacji P1 P4; wykonano izolację pod kapą chodnikową; trwał montaż krawężników; wbudowywano chudy beton pod płytę przejściową P1 P4; trwało zbrojenie płyty przejściowej P1
WS-102 (km 320+425 ZOT) - wykonywano badania statyczne pala ZRL ZRP
WD-103 (km 320+671 ZOT) - trwała zasypka podpory P1
WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwał montaż desek gzymsowych ZRP; zbrojenie ustroju nośnego ZRL
WS-105 (km 320+269 ZOT) - trwała izolacja pod kapą chodnikową ZRP, montaż desek gzymsowych ZRP
WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało betonowanie ciosów podłożyskowych; wbudowywano ścianki szczelne P2 oraz chudy beton P2
Obiekty WD-90-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową S6 ( km 5+200)oraz S6a (km 5+500), S7a (km 6+600) oraz S33a (na drodze DG-4_8 km 0+030); prace przy sieci wodociągowej PW-11 (ul. Rzemieślnicza), prace przy sieci kanalizacji sanitarnej PKS-6 (Koleczkowo). Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  PW-12 oraz PW-15 w rejonie Polifarbu oraz TESCO, ul.Krzemowej. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej Kacze Buki (ul. Krzemowa). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (w. Chwaszczyno - kanał KD-8, KD-54, KD-78, KD-88; ul.Krzemowa/ Chwaszczyńska - KD-76, KD-93) sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia PG-9(ul. Chwaszczyńska, rejon WS-102), PG-5 (ul.Krzemowa) oraz PG-8 (ul.Rdestowa); kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul. Chwaszczyńska, rejon WD-100 oraz Polifarbu). Kontynuowano pracę przy zbiornikach retencyjnych ZR-6/2 oraz ZR-4/2 w rejonie WS-104.
Branża elektroenergetyczna – na odcinku 2 trwał montaż fundamentów trakcyjnych na Chwaszczyńskiej. Usunięto kolizję 28, 29nn, 33 i 34nn, 40nn.
Branża teletechniczna – na odcinku drugim trwała budowa kanalizacji w stronę Telewizyjnej od Chwaszczyńskiej 190
Branża melioracyjna - trwały prace nad umocnieniem rowu w km 7
Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace porządkowe przy rozbiórce komisu na odcinku 2.
Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl