Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 47

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2; trwały prace z KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA; trwa weryfikacja przez Wykonawcę Projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia. Na odcinku 2 trwało przygotowanie rysunku komory K76/29 celem prefabrykacji; przygotowywano odpowiedzi na KNA.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 dostosowywano Tomu IV/3b do koncepcji SZR. Na odcinku 2 trwało uzgadniano lokalizację złącz pomiarowych z firmami wykonującymi projekty dla Energa Operator S.A.; wprowadzano uwag do Tomu IV/2b.
Branża teletechniczna – na odcinku 1 oczekiwano na zatwierdzenie projektu kanału technologicznego; Na odcinku 2 trwała analiza i wprowadzanie uwag Zamawiającego i IK do kanału technologicznego.
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - przekazano odpowiedź na pismo z uwagami Kierownika Projektu Unijnego dot. MOP III Budynek toalet – branża elektryczna.
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - wysłano pismo do Nadleśnictwo Gdańsk w celu uzyskania informacji niezbędnych do zaprojektowania zalesień na odcinku 1.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
 Trasa Główna (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów oraz wykopów, humusowaniu; ułożenie podbudowy pomocniczej, zasadniczej; wbudowywano podbudowę AC oraz C5/6)
- MOP (po stronie lewej prowadzone prace ziemne polegające na wymianie gruntu)
- w. Koleczkowo ( prowadzono prace na łącznicy L3, L4 -  wykonywano nasyp)
- Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne ( na drodze na DG4_8 trwały prace ziemne - wykop i nasyp; w ciągu DD+8+403P oraz DD_11+390P wykonano przepust)

Na odcinku 2:
- w. Chwaszczyno (prace ziemne na łącznicy L2 oraz L6)
- w. Gdynia Wielki Kack (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów na łącznicy L1, L7, L3; wbudowywano  podbudowę z kruszywa na łącznicy L3, L2 oraz L1; na łącznicy L2 oraz L4 wbudowywano
podbudowę betonową)
- Trasa Chwaszczyńska (prowadzono prace ziemne polegające na wykonaniu wykopu w km 0+600; w km 3  trwało wykonanie warstwy ulepszonego podłoża oraz w km 3+400 - 3+650 wbudowano podbudowę
z kruszywa o-31,5)
- Trasa Kielnieńska - prace ziemne w km 1+500 (nasyp) oraz wykop (km 0+200)
- ul. Nowa Rdestowa - prace ziemne w km 2; w km 1 trwało usuwanie humusu
- ZOT (w km ZOT ZRP 0+600-0+850 wbudowywano podbudowę z kruszywa)

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
WD-70 (km 0+450) (ul. Klonowa, Szemud) – trwało betonowanie skrzydła P3.2
WD-72 (km 1+374) (ul. Myśliwska, Szemud) - trwały zasypki fundamentów do poziomu drenażu P1 P3
PZGd -73 (km 2+190) (ul. Długa, Kamień)  – trwało zbrojenie muru M3
WD-75 (km 3+441) (ul. Pod Lasem, Kamień) - trwało zbrojenie szalowanie korpusu P3; zbrojenie filarów P2
ES-77 (km 5+050) (ul. Kwiatowa, Kamień) – wykonywano montaż belek
WD-78 (km 6+148) (ul. Wczasowa, Koleczkowo) - trwała zasypka powyżej drenażu P1 P3
MS-81 (7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwała zasypka fundamentu P1, P5; izolacja gruba P1, P5;
WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   –  trwał montaż łożysk; zasypka P1 P3; izolacja gruba P1, P3; wykonanie podwalin stożków P1; montaż desek gzymsowych
PP-84 (km 10+249) – trwało zbrojenie i deskowanie ścian i stropu JL; betonowanie  ścian i stropu JL

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
PZDs-90 (S6 km 13+688) - wykonano chudy beton P2; zbrojenie fundamentu P1 JL
WD-92 (Tr.K km 0+834) – trwało zbrojenie szalowanie korpusu P1; zbrojenie szalowanie filarów P2 P3 P4;
WD-93 (Tr.K km 1+287) - wykonano wykop P1
WD-94 (Tr.K km 1+427) – trwało zbrojenie szalowanie poprzecznic P1 P2
WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało zbrojenie szalowanie korpusu P1; betonowanie korpusu P1
KD-99 (km 3+716) – trwał montaż zbrojenia i szalowanie filara P2; montaż zbrojenia korpusu P1
WD-100 (km 4+173) – wykonano chudy beton pod płytę przejściową P1
WD-101 (km 4+500) – trwało zbrojenie kap chodnikowych na ustroju
WS-102 (km 320+425 ZOT) - trwało betonowanie fundamentu P2 ZRL, P2 ZRP
WD-103 (km 320+671 ZOT) - trwało zbrojenie ustroju nośnego
WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało zbrojenie ustroju nośnego ZRL; betonowanie ustroju nośnego ZRL
WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwał montaż zbrojenia filara  P2; zasypka P1 i P3
Obiekty WD-90-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową 6A w km 5+500 (Kamień), SW5 (km 4+470), SW10A (km 10+560), SW11A (km10+600) oraz SW12A (km 12+250). Prace przy sieci
wodociągowej PW-6 (ul.Pod Lasem, Kamień) oraz PW-11 (km 11+106), kontynuowano prace na MOP. Kontynuowano prace przy kanalizacji sanitarnej PKS-2, PKS-5, PKS-5a, PKS-6a, PKS-6b, PKS-7. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową   PW-15 w rejonie ul.Chwaszczyńskiej oraz ul.Krzemowej. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej (ul. Chwaszczyńska - rejon Polifarb oraz komora K-619, ul. Krzemowa). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (ul.Krzemowa/ Chwaszczyńska; ZOT); sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia PG-5 (ul.Chwaszczyńska, ul.Krzemowa, ul.Rdestowa). Kontynuowano prace na kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul. Chwaszczyńska, rejon WD-100 oraz Polifarbu). Kontynuowano pracę przy zbiornikach retencyjnych ZR-4/2
Branża teletechniczna – na odcinku drugim trwała budowa kanalizacji w stronę Telewizyjnej od Chwaszczyńskiej 190
Branża melioracyjna - trwały prace nad umocnieniem rowu w km 7
Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace porządkowe przy rozbiórce komisu na odcinku 2.
Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl