Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postęp robót 08-2018

Prace projektowe i Roboty drogowe

 • Przygotowywano Projekt Budowlany dla odcinka 1 do zatwierdzenia przez Inżyniera po uwagach Inżyniera i Zamawiającego.
 • Prowadzono prace nad uszczegółowianiem odcinka 2 (ustalanie sposobu odwodnienia, lokalizacji barier, szerokości poboczy).
 • Projektowano oznakowanie dla odcinka 1 i 2.
 • Ustalano docelową niweletę trasy głównej i rowów na styku zadania 2 i 3 z udziałem Zamawiającego oraz Wykonawcy Robót zadania 2

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

Prace projektowe i Roboty mostowe

 • Przygotowywano Projekt Budowlany dla odcinka 1 do zatwierdzenia przez Inżyniera po uwagach Inżyniera i Zamawiającego.
 • Prowadzone były prace projektowe dla branży mostowej na Odcinku 2.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

Prace projektowe i Roboty branżowe

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna:

 • Przygotowywano Projekt Budowlany dla odcinka 1 do weryfikacji przez Inżyniera, po uwagach Inżyniera i Zamawiającego.
 • Rozmieszczano słupy oświetleniowe wg wykonanych obliczeń oświetlenia, nanoszono linie kablowe, oświetleniowe (dot. odc. 2).
 • Występowano o warunki przebudowy oraz monitorowano wydawanie warunków przebudowy oraz zasilania w Energa Operator (dot. odc. 1 i 2).

Branża sanitarna:

 • Przygotowywano Projekt Budowlany dla odcinka 1 do weryfikacji przez Inżyniera, po uwagach Inżyniera i Zamawiającego.
 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem odcinka 2 - projektem budowlanym przebudowy i budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i ciepłowniczej.
 • Uzyskano warunki techniczne od GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku.
 • Dnia 3 sierpnia 2018 odbyło się spotkanie z Gminną Spółką Komunalną i przedstawicielami gminy Szemud celem doprecyzowania warunków technicznych.

Branża melioracyjna:

 • Przygotowywano Projekt Budowlany dla odcinka 1 do zatwierdzenia przez Inżyniera po uwagach Inżyniera i Zamawiającego.
 • Prowadzono analizy dotyczące szerokości cieków i średnicy przepustów dla odcinka 2.

Zieleń drogowa:

 • prowadzono prace związane z projektowaniem zieleni dla odcinka 2,
 • przygotowywano Projekt Budowlany dla odcinka 1 do zatwierdzenia przez Inżyniera, po uwagach Inżyniera i Zamawiającego.

Geodezja:

Mapa syt.-wys. do celów projektowych, linie rozgraniczające i czasowego zajęcia

 1. PODGiK Wejherowo:
 • dokumentacja w kontroli w ośrodku,
 • zakończono opracowywanie modelu 3D.
 1. PODGiK Gdynia:
 • dokumentacja w kontroli w ośrodku,
 • zakończono opracowywanie modelu 3D.
 1. PODGiK Kartuzy:
 • zakończono kompletowanie dokumentacji technicznej celem przekazania do kontroli,
 • skierowano dokumentację do kontroli w ośrodku,
 • finalizacja opracowywania modelu 3D.

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb uzyskania ZRID:

 1. PODGiK Kartuzy:
 • sporządzano protokoły przyjęcia granic
 • opracowywano dokumentację techniczną, m.in. szkice z prac polowych
 • wykonywano prace kameralne
 • oczekiwanie na ostateczną LR
 1. PODGiK Wejherowo:
 • km 0+000 – 9+000 – wykonano i sprawdzono obliczenia, wydrukowano mapy, sporządzono protokoły, przekazano do kontroli – pozostały pojedyncze działki do wyjaśnienia,
 • km 9+000 – 14+000 – w 60% wykonano obliczenia dla działek, porozsyłano zawiadomienia, w części konieczność wykonania pomiarów terenowych.
 • zakończono protokoły przyjęcia granic,
 • prowadzono prace kameralne przy opracowywaniu szkiców polowych,
 • opracowywano wykazy zmian danych ewidencyjnych,
 • oczekiwanie na ostateczną LR
 1. PODGiK Gdynia:
 • km 1+000 – 2+500 – wykonano i sprawdzono obliczenia, wydrukowano mapy – etap sprawdzania,
 • km 2+500 – 5+000 – ze względu na prowadzoną modernizację EGiB konieczna poprawa dokumentacji oraz wyjaśnienia,
 • prowadzono prace kameralne,
 • oczekiwanie na ostateczną LR

Geologia:

 • uzyskiwano zgody od właścicieli nieruchomości na wejście w teren,
 • prowadzono prace związane z badaniem podłoża gruntowego  oraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską .
 • ustalano zakres niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji ZRiD

W okresie sprawozdawczym nie były prowadzone Roboty.

Ochrona środowiska

Kontynuowano i zakończono wykonywanie analizy akustycznej w celu wyznaczenia lokalizacji i parametrów budowy ekranów akustycznych dla odcinka 1 i 2. Na odcinku 2 trwa analiza dotycząca miejsc, gdzie można zastosować wały ziemne. Trwają prace nad ponownym raportem oddziaływania na środowisko. Wykonawca wystąpił do Nadleśnictwa Gdańsk (NG) z wnioskiem o odstąpienie od nasadzeń buczynowych. W tej kwestii zaplanowano spotkanie z udziałem NG, Zamawiającego , Wykonawcy oraz Zespołu Inżyniera Kontraktu.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl