Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postęp robót 11-2019

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu; wprowadzono uzupełnienia po otrzymanych uwagach do Projektu Wykonawczego dla odcinka 1 oraz przygotowywano stanowisko w odpowiedzi na wniesione uwagi;  prace związane z wprowadzaniem uwag do PW odcinka 2.

Branża mostowa  - prowadzono prace związane z wprowadzaniem uwag Inżyniera i Zamawiającego/ prace nad PW obiektu WD-91; wprowadzanie na bieżąco przekazywanych przez Strony uwag; przekazanie do weryfikacji i zatwierdzenia Projektów Technologicznych posadowienia na palach obiektów WD-70, WD-78, WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, WS-102. Przekazanie do weryfikacji i zatwierdzenia Projektu Technologicznego zabezpieczenia wykopu ściankami szczelnymi – WS-102

Branża sanitarna  - na odcinku 1 kontynuowano prace projektowe nad PW stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud; w toku weryfikacja projektu przebudowy budowy kanalizacji deszczowej przez IK; w toku weryfikacja PW przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągów dla gminy Szemud przez IK   oraz weryfikacja PW przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągów na MOP przez IK. / na odcinku 1prowadzono prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud; w toku weryfikacja projektu przebudowy budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągów dla gminy Szemud oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągów na MOP przez IK

Na odcinku 2 w toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK oraz uzgodnienie projektów wykonawczych sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK. Trwałą analiza i wprowadzanie uwag PEWIK do złożonych projektów przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; opracowanie szczegółowego zestawienia materiałów na budowę pierwszego etapu sieci wodociągowej i przekazanie do uzgodnienia przez PEWiK. Trwała analiza i wprowadzanie uwag OPEC do złożonych projektów. Złożenie poprawionego projektu do uzgodnienia. Złożono do IK projektów wykonawczych przebudowy sieci gazowej n/c i ś/c dla PSG do zatwierdzenia. Uzyskano zatwierdzenie IK projektu wykonawczego przebudowy budowy kanalizacji deszczowej dla ZDiZ oraz przekazano projekt robót geologicznych dla ochrony katodowej do zatwierdzenia przez UMWP.

Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 -  wykonanie obliczeń oświetlenia dla opraw o prądzie wysterowania do 700mA; korekta projektów wykonawczych zasilania elektroenergetycznego; przygotowywano PW oświetlenia dla UG Szemud.
Na odcinku 2 trwa aktualizacja projektu oświetlenia w związku ze zmianą obliczeń dla opraw
o prądzie wysterowania do 700mA oraz otrzymano uwagi Inżyniera do PW tomów IV/1A-F rev. 01, wprowadzenie uwag do dokumentacji i przygotowanie kolejnej rewizji projektów.

Branża teletechniczna - na odcinku 1 i 2 prowadzono prace nad projektem Tom V/2 Budowa kanału technologicznego/ na odcinku 2 trwa wprowadzenie uwag Inżyniera do tomów V/1B (Polkomtel Sp. z o.o.), V/1D (UPC Polska Sp. z o.o.), V/1F (Vectra Investments Sp. z o.o.), V/1H (Netia S.A.); praca nad projektem Tom V/3A Przebudowa sieci Tristar

Branża melioracyjna  - w toku weryfikacja przez IK i KP Projektów Wykonawczych odcinka 1 i 2.

Branża geotechniczna  -  na odcinku 1 przygotowywano stanowisko na uwagi zgłoszone przez weryfikatorów do STWIORB (ST D.02.01.01A/D/R) oraz przygotowano propozycje zmian zapisów i rozwiązań dotyczących wzmocnień podłoża (WUP) na odcinkach wykopów gdzie stwierdzone zostaną warunki o grupie nośności gorszej niż G4.

Na odcinku 2 przygotowano propozycje zmian zapisów i rozwiązań dotyczących wzmocnień podłoża (WUP) na odcinkach wykopów gdzie stwierdzone zostaną warunki o grupie nośności gorszej niż G4 praz przygotowywano stanowisko na uwagi zgłoszone przez weryfikatorów do STWIORB (ST D.02.01.01A/D/R

Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branż;  uszczegóławianie PW Rozbiórek obiektów kubaturowych na odcinku 2. Trwa uzupełnienie projektu częściowej rozbiórki budynku przy ul. Chwaszczyńskiej 169.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - współpraca z Biurem Ogrodnika Miasta Gdyni w celu uszczegółowienia PW nasadzeń dla odcinka 2/ prowadzono korespondencję w temacie ilości i układu nasadzeń w Projekcie Wykonawczym odcinka 1 i 2;  prowadzono prace nad PW TOM IX/2 odcinka 1 i 2.

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace nad odhumusowaniem w ciągu Trasy Głównej oraz dróg dojazdowych, ustawiono warstwę stabilizacyjną oraz wykonywano odhumusowanie na bok. Wykonywano prace ziemne polegające na robieniu nasypów oraz wykopów; kontynuowano wycinkę drzew i krzewów; kontynuowano roboty polegające na  profilowaniu i zagęszczeniu podłoża; ustawiano warstwę mrozoochronną,  układano warstwę z przekruszu betonowego w ciągu drogi DS_10 oraz robiono podbudowę zasadnicza na drodze DD 6+140P. Na odcinku 2 - w rejonie węzła Chwaszczyno kontynuowano prace przygotowawcze; ustawiano oznakowania tymczasowe - pionowe i poziome; trwały prace nad przygotowaniem placu pod otaczarnie. Kontynuowano prace przy przeszukaniach  saperskich oraz wycince drzew i krzewów. W ciągu ZOT wstawiano oznakowanie poziome tymczasowe, ustawiono bariery ochronne oraz wykonywano wjazdy tymczasowe.  Prowadzono roboty polegające na odhumusowaniu terenu oraz robieniu wykopów w ciągu Tr.Kielnieńskiej(1+125 -1+250) oraz Tr.Chwaszczyńskiej (1+150 -1+250). Na ul.Chwaszczyńskiej ustawiano oznakowanie pionowe tymczasowe dla wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.

Branża mostowa - prowadzono prace związane z plantowaniem terenu pod platformy robocze na obiekcie WD-78

Branża sanitarna - prowadzono Roboty dot. przebudowy sieci wodociągowej PW-9 w km 8+300 oraz  PW-8 (km 7+000)

Branża elektroenergetyczna - prowadzono prace przy usunięciu kolizji 34nn (km 12+700); układanie rur i kabli kolizji SN12 (km 12+200); robiono przewierty na kolizjach 20nn, 21nn (km 6+000 - 7+000) oraz 4SN, 6SN oraz 7SN (km 6+000)./ prace nad kolizjami 17nn, 18nn, 19mm. Dodatkowo, na km 4+500 Tr. Chwaszczyńskiej układano rury osłonowe. W Bojanie, na węźle betoniarskim trwały prace nad budową stacji transformatorowej.

Branża teletechniczna - prowadzono prace nad układaniem kabli i rur na kolizjach T-7 (6+280), T-8 (km 6+800), T-9 (km 7+000) oraz układano kable na kolizji T-1 wraz z przełączeniem (km 0+250)

Branża ogólnobudowlana - kontynuacja rozbiórki obiektów mieszkalnych, murowanych.

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji stanu zero dla odcinka 2, inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znależć w informacjach tygodniowych.

 

Tydzień 48

Tydzień 47

Tydzień 46

Tydzień 45

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl