Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postęp robót 09-2018

Prace projektowe i Roboty drogowe

 • Przygotowywano i przekazano Projekt Budowlany dla odcinka 1 do ostatecznej weryfikacji przez Inżyniera po uwagach Inżyniera i Zamawiającego oraz po omówieniu tych uwag z Inżynierem i Zamawiającym.
 • Przekazano Inżynierowi celem zatwierdzenia Operat Wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie wód opadowych do odbiorników dla odcinka 1
 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem odcinka 2 (ustalanie sposobu odwodnienia, lokalizacji barier, szerokości poboczy).
 • Opracowano projekt oznakowania dla odcinka 1.
 • Opracowywano projekt tymczasowej organizacji ruchu
 • Przygotowywano materiały do wysłania do uzgodnień i opinii projektu dla odcinka 1.
 • Przesłano Zamawiającemu do zaopiniowania materiały do wniosku o odstępstwo dla odcinka 2 w zakresie  szerokości pasów włączenia i wyłączenia
 • Opracowywano Koncepcję SZR w oparciu o ustalenia poczynione z Kierownikiem Projektu i Inżynierem Kontraktu.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

Prace projektowe i Roboty mostowe

Odcinek 1:

 • prowadzono prace nad Projektem Budowlanym.
 • Przygotowywano i przekazano Projekt Budowlany dla odcinka 1 do ostatecznej weryfikacji przez Inżyniera po uwagach Inżyniera i Zamawiającego oraz po omówieniu tych uwag z Inżynierem i Zamawiającym.
 • Przesłano Zamawiającemu do zaopiniowania materiały o odstępstwo dla odcinka 1 i 2 dotyczące zastosowania w konstrukcjach inżynierskich cementu CEM I 42,5 i CEM III
  oraz uzyskano wstępną akceptację Inżyniera Kontraktu.

Odcinek 2:

 • prowadzono prace nad Projektem Budowlanym.
 • Wysłano materiały do opinii przez Zamawiającego dotyczące stosowanych materiałów.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

 

Prace projektowe i Roboty branżowe

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna:

 • Przygotowywano i przekazano Projekt Budowlany dla odcinka 1 do ostatecznej weryfikacji przez Inżyniera po uwagach Inżyniera i Zamawiającego oraz po omówieniu tych uwag z Inżynierem i Zamawiającym.
 • Prowadzono prace nad Projektem Budowlanym dla odcinka 2.

Branża sanitarna:

 • Przygotowywano i przekazano Projekt Budowlany dla odcinka 1 do ostatecznej weryfikacji przez Inżyniera po uwagach Inżyniera i Zamawiającego oraz po omówieniu tych uwag z Inżynierem i Zamawiającym.
 • Prowadzono prace nad uszczegółowianiem odcinka 2 - projektem budowlanym przebudowy i budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i ciepłowniczej.

Branża melioracyjna:

 • Przygotowywano i przekazano Projekt Budowlany dla odcinka 1 do ostatecznej weryfikacji przez Inżyniera po uwagach Inżyniera i Zamawiającego oraz po omówieniu tych uwag z Inżynierem i Zamawiającym.
 • Analizowano szerokości cieków i średnice przepustów dla odcinka 2.

Zieleń drogowa:

 • Przygotowywano i przekazano Projekt Budowlany dla odcinka 1 do ostatecznej weryfikacji przez Inżyniera po uwagach Inżyniera i Zamawiającego oraz po omówieniu tych uwag z Inżynierem i Zamawiającym.
 • Prowadzono prace związane z analizą lokalizacji klinów buczynowych dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace projektowe związane z wycinką i nasadzeniem projektowanej zieleni dla odcinka 2.

 

Geodezja:
Mapa syt.-wys. do celów projektowych, linie rozgraniczające i czasowego zajęcia

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo:

- uzupełniono uwagi w dokumentacji po kontroli – dokumentacja w PODGiK

- przygotowano zestawienie zbiorcze nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi

 1. PODGiK Kartuzy:

- złożono wniosek o uwierzytelnienie map

- nadano klauzule mapom

- przygotowano zestawienie zbiorcze nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi

 1. PODGiK Gdynia:

- kontrola dokumentacji złożonej w PODGiK,

- wprowadzanie dokumentacji technicznej do bazy w PODGiK,

- opracowywanie modelu 3D

- przygotowano zestawienie zbiorcze nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb uzyskania ZRID:

 1. PODGiK Wejherowo:

- badania archiwum do przeprowadzenia ustalenia granic i stanu prawnego ze względu na braki danych archiwalnych w PODGiK

- prowadzono prace kameralne w zakresie opracowania szkiców granicznych, układu arkuszy mapy z projektem podziału

- prowadzono prace polowe

- prowadzono prace uzupełniające

 1. PODGiK Kartuzy:

- badania archiwum do przeprowadzenia ustalenia granic i stanu prawnego ze względu na braki danych archiwalnych w PODGiK

- prowadzono prace kameralne w zakresie opracowania szkiców granicznych, układu arkuszy mapy z projektem podziału

- prowadzono prace uzupełniające

 1. PODGiK Gdynia:

- badania archiwum do przeprowadzenia ustalenia granic i stanu prawnego ze względu na braki danych archiwalnych w PODGiK

- prowadzono prace kameralne w zakresie opracowania szkiców granicznych, układu arkuszy mapy z projektem podziału

- prowadzono prace polowe

- prowadzono prace uzupełniające

 

Geologia:

 • Prowadzono prace związane z badaniami geologicznymi.
 • Prowadzono prace związane z badaniami geologicznymi w obrębie Koleczkowo i Kamień

W okresie sprawozdawczym nie były prowadzone Roboty.

 

Ochrona środowiska

•    Prowadzono prace nad ponownym raportem oddziaływania na środowisko.

•    Prowadzono prace nad ponownym raportem oddziaływania na środowisko.

•    Przekazano ponowny raport oddziaływania na środowisko Wykonawcy w celu weryfikacji zapisów.

•    Prowadzono prace nad analizą wielokryterialną ekranów akustycznych.

•    Przekazano Zamawiającemu i Inżynierowi wyniki analizy wielokryterialnej.
W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl