Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 14

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA. Otrzymano uwagi od Zamawiającego i Inżyniera do PW ekranów na odc.1 i 2
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA. Monitowano w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 przez GPK. Przygotowywano część branżową do projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia. Przygotowanie projektu zamiennego zbiornika ZR-1. Na odcinku 2 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 oczekiwano na zatwierdzenie przez Inżyniera i Zamawiającego Tomów IV/3a Zasilanie GDDKIA i IV/3b Zasilanie SZR. Na odcinku 2 oczekiwano na zatwierdzenie przez Inżyniera i Zamawiającego PW IV/8, IV/2a, IV/2b oraz IV/2e. Wprowadzano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do projektu wykonawczego IV/6E Budowa sygnalizacji świetlnej SL318
Branża teletechniczna - na odcinku 1 wprowadzano uwagi Inżyniera do Projektu Wykonawczego tom V/2 Budowa kanału technologicznego. Na odcinku 2 wprowadzano zmian do tomu V/3A Przebudowa sieci Tristar oraz V/3B Przebudowa Miejskiej Sieci Szkieletowej, w związku ze zmianami w tomie V/2 Budowa kanału technologicznego (wspólna trasa). Wprowadzano zmiany do tomu IV/6E Budowa sygnalizacji świetlnej.
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - oczekiwano na akceptacje SST i projektu branży elektrycznej budynku toalet MOP.
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - Weryfikacja PW TOM IX/2 przez Inżyniera i Zamawiającego

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna - prace ziemne (wymiana gruntu w km 0+350; wykop - km 2+200,10+900 - 11+100; nasyp - km 4+300, 10+200 - 10+300, 12+800 - 12+950, 13+640 - 13+670; WUP - 3+900 - 4+200,
5+500 - 5+700, 11+100 - 11+350; warstwa wiążąca - km 4+600 - 4+900, 5+800 - 7+400; skarpowanie - 10+400 - 10+900);
- MOP - trwały pace ziemne na MOP strona Lewa i Prawa (wykop, nasyp oraz układanie warstwy ulepszonego podłoża)
Odcinek 2:
- w. Gdynia Wielki Kack - wykonywano nasyp na łącznicy W-WK_L7 (0+220-0+280), W-WK_L4 (0+300-0+413), W-WK_L3 (1+300-1+600) oraz W-WK_L1 (0+450-0+500). Trwało umocnienie dna rowu Typ III w km
W-WK_L4N (0+099-0+178P) oraz W-WK_L4N (0+100+148L).
- w. Chwaszczyno - wykop na łącznicy W_CH_L7 oraz nasyp na łącznicy W_CH_L7 i W_CH_L7.
- Trasa Chwaszczyńska - wykonywano nasyp w km 4+500-4+700 P, warstwa mrozoochronna km 3+000-3+400 P, Podbudowa z betonu C5/6 gr. 15 cm w km 3+000-3+400 P; rozbiórka nasypu przeciążeniowego w km 1+480 - 1+600
- Trasa Kielnieńska - trwały prace ziemne: wykop w km 0+200 - 0+500; nasyp w km 1+340 - 1+400, 0+950 - 1+100
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne - wykop w ciągu ul. Krzemowej (km 0+500-0+550), nasyp przy zjeździe do Polifarbu; układano krawężnik betonowy na drodze DZ 2+260 TCH P;
układano wartswę mrozoochronną 1,5/2 gr. 22 cm w ciągu ul. Krzemowej (km 0+500-0+550).
- ZOT - wykonano warswe podbudowy z betonu C5/6 gr. 15 cm - w ciągu ZRP, km 0+000-0+200 oraz 318+900-319+600 P.
Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
• WD-75 (km 3+441) (ul.Pod Lasem, Kamień) - zbrojenie deskowanie skrzydeł P3
• ES-77 (km 5+050) (ul.Kwiatowa, Kamień) - betonowanie ustroju nośnego JP, montaż wpustów i sączków JL
• WD-78 (km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) -  montaż krawężników
• WS-80 (km 7+513) (ul.Jeziorna, Koleczkowo) - zasypka fundamentu
• WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo - ul.Andersa)- zasypka przyczółków P1 P3; montaż krawężników
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
• PZDs-90 (km 13+688) - betonowanie korpusu P1L; zbrojenie szalowanie skrzydła P1P
• WD-91 (km 0+144 Tr.K.) - zbrojenie szalowanie fundamentu P2; zbrojenie szalowanie fundamentu P3
• WD-92 (km 0+834 Tr.K.) - zbrojenie szalowanie skrzydła P5L; zasypka podpór P1-P5
• WD-93 (km 1+287 Tr.K.) - zbrojenie szalowanie skrzydeł P1L P1P; zasypka P1 P2
• WD-94 (km 1+427 Tr.K.) - montaż łożysk
• WD-95 (km 0+747 Tr.Ch.) - betonowanie płyty ustroju nośnego
• WD-101 (km 4+500 Tr.Ch.) - ustawianie krawężników  i betonowanie kap na skrzydłach P1
• WS-102 (km 320+425 ZOT) - zbrojenie skrzydła P1 ZRL
• WD-103 (km 320+671 ZOT) - ustawianie krawężników  i zbrojenie  kap na ustroju
• WS-104 (km 319+724 ZOT) - zasypka przyczółek P1 ZRP, P3 ZRP
• WS-105 (km 320+769 ZOT) - zbrojenie kap chodnikowych
• WD-106 (km 321+127 ZOT) - szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace w rejonie MOP PD (kanalizacja sanitarna KS-1); kontynuowano prace  na sieci kanalizacji deszczowej 4e (4+035 - MOP L). Kontynuowano prace na sieci kanalizacji deszczowej KD-7 (km 7+790). Wznowiono roboty na sieci wodociągowej PW-6 (km 3+763) oraz kanalizacji sanitarnej PKS-6b (w km 10+732).Na odcinku 2 kontynuowano prace na sieci kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul.Chwaszczyńska) oraz sieci wodociągowej PW-15 (ul.Nowowiczlińska), W-1 (ul.Rdestowa), W-3 i PW-11 (ul.Krzemowa) oraz PW-9 (ul.Chwaszczyńska). Prowadzono roboty na sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia PG-5 (rejon ul. Chwaszczyńska). Prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Chwaszczyńskiej,  ul.Nowowiczlińskiej oraz ZOT.
Branża elektroenergetyczna - trwała budowa kabli oświetleniowych na ul. Nowowiczlińskiej - WKL1N, WKL2N, WKL4N
Branża teletechniczna - trwała budowa kanalizacji Netia i ORANGE (ul. Nowowiczlińska - Chwaszczyńska).
Branża melioracyjna - wykonano wykop/umocnienia rowu w km 13+000
Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl